Amen­dement MRA: Alle ontwik­ke­lingen zoveel mogelijk natuur­in­clusief


PvdD, SP

13 november 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 november 2023, ter behandeling van Nieuwe MRA Agenda 2024-2028 (VD-55);

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

de zinssnede in de antwoordbrief:

Het is in dat kader aan te bevelen dat de nieuwe MRA Agenda een reflectie bevat op de vraag welke thema’s en bijbehorende activiteiten de MRA oppakt, en waarvoor primair de beide provincies aan de lat staan. Meer helderheid daarover versterkt de focus van bestuurlijke overleggen en zorgt voor een efficiënte inzet van ambtelijke ondersteuning.”

te vervangen door:

Het is in dat kader aan te bevelen dat de nieuwe MRA Agenda een reflectie bevat op de vraag welke thema’s en bijbehorende activiteiten de MRA oppakt, en waarvoor primair de beide provincies aan de lat staan. Meer helderheid daarover versterkt de focus van bestuurlijke overleggen en zorgt voor een efficiënte inzet van ambtelijke ondersteuning. Daarbij zou een belangrijk uitgangspunt dienen te zijn dat, ongeacht welke activiteiten de MRA straks oppakt, alle nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk natuurinclusief zijn. Dit is ook de afspraak in de provinciale Omgevingsvisie.

Toelichting

GS is in haar brief vergeten te melden dat tijdens een BOT-overleg over de MRA Agenda aandacht voor natuurinclusief ontwikkelen een van meest genoemde punten was. In de provinciale Omgevingsvisie is ook duidelijk vastgesteld dat alle nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk natuurinclusief moeten zijn. Dit gaat niet alleen om versterken van biodiversiteit en groen in natuurgebieden, maar juist overal: van stad tot platteland, van recreatie tot wonen en werken. In lijn met de adviezen van de Raad voor de Leefomgeving (Rli) in het rapport Natuurinclusief Nederland.
Natuurinclusief ontwikkelen gaat over alle domeinen: van economische ontwikkelingen tot bouwen en mobiliteit. Het betekent een gezonder en veiliger Noord-Holland voor onze kinderen, ouderen en dieren.


De Rli wijst erop dat er nu vier problemen zijn die opgelost kunnen worden door samenwerking in slimmer en breder natuurinclusief beleid: 1. het natuurbeleid is te smal en beperkt zich te veel op alleen natuurgebieden, 2. het natuurbeleid wordt te weinig gekoppeld aan andere maatschappelijke opgaven, 3.de natuur heeft een te zwakke positie bij economische en politieke afwegingen (natuur wordt vooral gezien als een kostenpost en als een deelbelang dat economische groei hindert) en 4. overheden werken onvoldoende samen, waarbij samenhangende bestuurlijke aanpak ontbreekt.

De MRA is dus een mooie kans om daar verandering in te brengen. Daarmee lossen we ook slimmer en meer kosteneffectief de verschillende crises waar we mee te maken hebben.Status

Ingediend

Voor

Tegen