Amen­dement Natuur en biodi­ver­siteit versterken, ook buiten landelijk gebied


Ontwik­kel­per­spectief Noord­zee­ka­naal­gebied (NZKG)

13 november 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 november 2023, ter behandeling van Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied 90% - meegeven wensen en opvattingen (VD-54);

besluiten in de conceptbrief wensen en opvattingen PNH;

de zin:

“Wij achten het noodzakelijk om de geagendeerde opgaven op het vlak van water en bodem nader

uit te werken.”

te wijzigen in:

“Wij achten het noodzakelijk om de geagendeerde opgaven op het vlak van water en bodem nader

uit te werken en het versterken van natuurwaarden en het vergroten van de biodiversiteit als opgave bij de energietransitie en de woningbouw onderdeel te laten zijn van deze uitwerking.“

Toelichting

Het versterken van de natuur en de biodiversiteit in het landelijk gebied is noodzakelijk, maar niet voldoende om de uitdagingen of het gebied van klimaat en biodiversiteit het hoofd te bieden. Juist ontwikkelingen rondom de energietransitie, de woningbouw en klimaatadaptatie bieden koppelkansen voor natuur en biodiversiteit.

Jaap Hollebeek

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Problemen niet verplaatsen, maar oplossen

Lees verder

Amendement MRA: Alle ontwikkelingen zoveel mogelijk natuurinclusief

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer