Motie Problemen niet verplaatsen, maar oplossen


PvdD, D66

6 november 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 6 november 2023, ter behandeling

van de Begroting 2024;

constaterende dat:

  • de provincie wil bereiken dat de landbouwsector in het algemeen en de bollensector in het bíjzonder verduurzaamt;
  • de provincie via aankoop van grond verplaatsing van o.a. gangbare bollenboeren mogelijk maakt, bijv. om de waterkwaliteit en natuur te beschermen en NNN te realiseren op de oude locatie;
  • dit veelal gangbare - niet zijnde biologische - bollenboeren zíjn, die veel bestrijdingsmiddelen gebruiken en daarmee bodem, water en lucht vervuilen;

overwegende dat

  • de provincie met haar grondposities een instrument in handen heeft om beleidsdoelen te realiseren;
  • het gezien alle opgestapelde problemen op het gebied van bijvoorbeeld waterkwaliteit en natuur niet verstandig en niet kosteneffectief is om problemen alleen te verplaatsen;

gehoord de discussie,

roepen GS op:

  • bij verplaatsing van gangbare agrarische ondernemers in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor vergroening van de bedrijfsvoering richting natuurinclusief en/of biologisch;
  • te verkennen of en op welke manier de provincie in zulke gevallen boeren zou kunnen ondersteunen in die transitie, zodat problemen niet alleen worden verplaatst;
  • hierover zo snel als ambtelijk mogelijk bij PS verslag te doen;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, D66, Volt, SP, CU

Tegen

BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, JA21, PVV, CDA, FvD, 50Plus

Lees onze andere moties

Motie Doden van dieren geen voorwaarde stellen voor schadevergoeding

Lees verder

Amendement Natuur en biodiversiteit versterken, ook buiten landelijk gebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer