Tusse­ne­va­luatie Actie­agenda Circu­laire Economie 2021-2025


15 februari 2024

Soms zijn er van die momenten dat je het helemaal eens kunt zijn met GS. In dit geval bij het erkennen van de conclusie van de Randstedelijke Rekenkamer dat het versnellen van de circulaire economie niet snel genoeg gaat. En als we ook nog lezen dat GS wil reflecteren en leren bij de herijking van het beleid. Nou: het kan slechter!

Geen op- of aanmerkingen dan? Nou ja: bij het toepassen van circulaire materialen wil de partij voor de Dieren wel waarschuwen voor greenwashing bij secundaire bouwmaterialen. We hebben recent in de pers kunnen zien dat staalslakken, die gebruikt worden in de wegenbouw of in andere toepassingen in landelijk gebied, bijvoorbeeld kunnen leiden tot vervuiling van grond- of oppervlaktewater. Het verscherpen van de circulariteitseisen lijkt dus geen overbodige stap.

De inzet op de “Circulaire Werkplaats” als voorbeeld van samenwerking met het onderwijs is sympathiek, maar marginaal. En de inzet van onderwijs als toegevoegd beleidsinstrument, waar de RRK voor pleit? Komt dat ook bij de herijking? Kunnen initiatieven zoals in Flevoland, genoemd in het RRK-rapport, tot voorbeeld dienen. Bijvoorbeeld het financieren van een leerlijn circulaire economie in het mbo?

En het blijft jammer dat we weinig terugzien over de afbouw van de lineaire economie. De RRK noemt concreet een paar voorbeelden: investeringen verminderen, door (lobby voor) verboden, en in vergunningverlening.” Gaan GS dit alsnog meenemen in de Actieagenda of doen ze dit pas bij de herijking?

De Partij voor de Dieren is een warm pleitbezorger van het gebruik van biobased materialen. De provincie Friesland is voortvarend met de biobased teelt aan de slag gegaan middels een versnellingsagenda in samenwerking met de Vereniging Circulair Friesland. Doet Fries voorbeeld hier volgen? In het PPLG liggen uitgelezen kansen om de circulaire transitie te combineren met de transitie in de landbouw. Betrek bijvoorbeeld de circulair ambassadeur, Leon van Ast, tevens kwartiermaker biobased bouwen bij Circulair West.

Ja, en dat er een impasse in de markt is? Dat is nou eenmaal een hobbel waarmee transitie gepaard gaat. Doorbreek die, aarzel niet en pak het initiatief om echt te innoveren! In het landelijke stimuleringsfonds is tot 2030 200 miljoen euro beschikbaar.