Bijdrage bij motie Stap uit convenant emis­siearme stallen


5 februari 2024

Voorzitter,

Eerst even wat citaten uit het coalitieakkoord voor wat context. Dus ik citeer: “In Noord-Holland zal daarom altijd ruimte zijn voor een sterke, duurzame en innovatieve landbouw die gezond en betaalbaar voedsel produceert. Wij willen agrarische ondernemers een economisch gezond en toekomstbestendig bedrijfsperspectief bieden. Wij onderzoeken hoe de transitie naar kringlooplandbouw kan worden ondersteund.”

Geen oogkleppen op en geitenpaadjes vinden met onhaalbare, veel te dure en dieronvriendelijke stalinnovaties dus. In de debatten hebben zowel coalitiepartijen als anderen steeds, zoals wij van de Partij van de Dieren, opgeroepen niet blind te staren op emissiebeperkende maatregelen en juist een integrale aanpak, als in transitiedenken, voor te staan. Dus geen uitsluiting of inperking van mogelijkheden, geen losstaande maatregelen zonder dat de consequenties direct, onweerlegbaar en duurzaam zijn. En wat doet GS dan nu? Ze laten zich wéér inpakken door de lobby van agrariërs met een focus op emissiereductie, stalinnovaties en dat alles zonder in overweging te nemen dat een transitie meer omhelst dan geitenpaadjes bewandelen die allang aantoonbaar tot de afrond hebben geleid. De ondertekening van het Convenant Regieorgaan versnellen innovatie emissiereductie duurzame veehouderij waar niet heel PS achterstaat, die in tegenstrijd lijkt te zijn met het coalitieakkoord en bovendien veel noodzakelijke keuzes op slot zet voor ons landelijk gebied en onze opgaven, is allerminst goed bestuur. Ook organisaties als Caring Farmers zijn het met PvdD eens dat het te besteden budget beter besteed is voor de échte landbouwtransitie, waarbij échte emissiereductie gereduceerd wordt door bijvoorbeeld extensivering en herstel van ecosystemen. Stop met alle afleiding en richt energie en geld nu nou eens echt op een toekomst voor mens en dier en niet op de laatste plaats voor onze agrariërs.

Daarom willen wij niet verder die doodlopende weg op, en vragen we uit het convenant te stappen. Geen gezichtsverlies, maar lef tonen om voorop te lopen. De PvdD dient de motie vreemd aan de orde in met als titel: Convenant emissiearme stallen. Het dictum is technisch getoetst en uitvoerbaar gebleken en luidt:

- uit het Convenant Regieorgaan versnellen innovatie emissiereductie duurzame veehouderij te stappen en in het vervolgproces en uitvoering van het PPLG zoveel mogelijk de nadruk te leggen op maatregelen die dienend zijn aan de transitie naar een toekomstbestendig landbouwsysteem dat ten goede komt aan boeren, burgers, natuur, dieren en milieu.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Uitvoering Initiatiefvoorstel Betekeniseconomie

Lees verder

Tussenevaluatie Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer