Motie Stap uit convenant emis­siearme stallen


5 februari 2024

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 februari 2024, ter behandeling van motie vreemd aan de orde van de dag;

constaterende dat:

  • GS in oktober 2023 heeft besloten om het Convenant Regieorgaan versnellen innovatie emissiereductie duurzame veehouderij aan te gaan [1];
  • hierin wordt gezocht naar doorbraakinnovaties waarbij emissies van onder andere stikstof, geur en fijnstof, buiten de stal maximaal worden gereduceerd;
  • afgelopen jaren uit verschillende rapporten en rechterlijke uitspraken is gebleken dat de route van reductie van ammoniakemissie in de veehouderij via technologische maatregelen, als emissiearme stallen, niet de oplossingen biedt die nodig zijn;
  • onder andere de WUR recentelijk heeft bevestigd dat zulke technieken onvoldoende resultaten opleveren en rechterlijke uitspraken hierover bevestigen dat investeringen in zulke technieken een groot financieel risico vormen voor de toekomst van de boeren zelf; [2]

overwegende dat:

  • de route van emissiearme-stallen duur is en het probleem niet oplost, en haaks kan staan op de integrale aanpak en de doelen rondom bijvoorbeeld ecologie, grondgebondenheid, dierenwelzijn en een gezonde toekomst voor de boeren;
  • toekomstboeren zoals Caring Farmers erop wijzen dat het maatschappelijk geld beter kan worden besteed aan echte transities in de landbouw; [3]
  • de provincie kan bepalen op welke maatregelen de nadruk wordt gelegd en kan voorkomen dat boeren opnieuw tot risicovolle en doodlopende investeringen worden verleid;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

  • uit het Convenant Regieorgaan versnellen innovatie emissiereductie duurzame veehouderij te stappen en in het vervolgproces en uitvoering van het PPLG zoveel mogelijk de nadruk te leggen op maatregelen die dienend zijn aan de transitie naar een toekomstbestendig landbouwsysteem dat ten goede komt aan boeren, burgers, natuur, dieren en milieu;

en gaan over tot de orde van de dag.

[1] Brief van GS d.d. 19 oktober 202, commissie Landelijk Gebied 15 januari 2024, agendapunt 5a3 iBabs - Vergaderen met inhoud
[2] Dreun voor het Rijk: technische innovaties die stikstof moeten reduceren werken onvoldoende - NRC
[3] Oproep aan alle Kamerleden die meedoen aan het debat over de Tijdelijke wet Transitiefonds, Landelijk Gebied en Natuur - 19 april - Caring Farmers, 572656 (wur.nl) Samen voor een Groenboerenland! (groenboerenplan.nl)


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, JA21, PVV, Volt, CDA, FvD, 50Plus, CU

Lees onze andere moties

Amendement: geen leges voor echte PAS-melders

Lees verder

Motie Betrek MVO Nederland bij herziening van Economisch beleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer