Motie Betrek MVO Nederland bij herziening van Econo­misch beleid


CU, PvdD

5 februari 2024

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 februari 2024, ter bespreking van agendapunt 2, “Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden”,

constaterende dat:

● GS momenteel werkt aan een actualisatie van het economische beleid, mede n.a.v. het onderzoeksrapport van de Randstedelijke Rekenkamer over circulaire economie;

● hierbij de uitvoeringsagenda’s voor circulaire economie en algemene economie zullen worden samengevoegd (cf. brief GS 13 december 2023);

● het college van GS in haar brief over de stand van zaken betreffende het initiatiefvoorstel “Noord-Holland Impact” over punt 10 (“onderzoek een indicator die inzicht geeft in de ontwikkeling van het aantal maatschappelijk verantwoorde en sociale ondernemers in de provincie”) aangeeft dat “onvoldoende data beschikbaar is om deze indicator op te nemen in de Brede Basismonitor” en dat “het ontbreekt aan een centrale instantie die deze aantallen bijhoudt”.

overwegende dat:

• MVO Nederland op 23 januari de nieuwste editie heeft gepresenteerd van de Nieuwe Economie Index (NEx), een index die de duurzaamheid van het bedrijfsleven scoort op zeven thema’s;

• deze index wellicht een basis kan vormen voor de monitoring van de maatschappelijk verantwoorde en sociale ondernemers in Noord-Holland;

• MVO Nederland concrete ideeën heeft over de manier waarop de economie verduurzaamd kan worden zonder bedrijven weg te jagen, getuige uitspraken van de interim-directeur Wouter Scheepens in Trouw van 23 januari 20241:

o “Gebruik financiële prikkels om duurzame bedrijven aan te trekken. In de toekomst gaan die geld verdienen voor Nederland.”

o “Ondernemers moeten de ruimte krijgen om te ondernemen. Maar ook zij vragen om voorspelbaarheid. Om te kunnen investeren, willen ze weten waar het de komende tien jaar heen gaat.”

o “In het verleden ging het voordeel van de twijfel naar (vervuilende) bedrijven, want ja, er werken veel mensen. Nu worden ze uitgedaagd om schoner te gaan produceren en openheid te geven.”

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

● in gesprek te gaan met MVO Nederland om te zien of de Nieuwe Economie Index (NEx) een bijdrage kan leveren aan de monitoring van de duurzame economie in Noord-Holland en om input op te halen voor de actualisatie van het Noord-Hollandse economisch beleid,

en gaan over tot de orde van de dag.


1 https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/wouter-scheepens-je-hebt-wetten-nodig-om-duurzame-bedrijven-de-wind-in-de-zeilen-te-geven~ba8fbd94/Status

Aangenomen

Voor

BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, Volt, CDA, 50Plus, CU, SP

Tegen

FvD, PVV, JA21

Lees onze andere moties

Motie Stap uit convenant emissiearme stallen

Lees verder

Motie Nieuwe economisch beleidskader

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer