Motie Nieuwe econo­misch beleids­kader


CU CDA D66 PvdD Volt

5 februari 2024

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 februari 2024, ter bespreking van agendapunt 2, "Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden",

constaterende dat:

 • het bestaande strategisch beleidskader economie "Noord-Holland duurzaam, vernieuwend en ondernemend" dateert van maart 2016;
 • het inmiddels februari 2O24 is;
 • het college van Gedeputeerde Staten (GS) sindsdien tweemaal een actieagenda circulaire economie heeft vastgesteld (2017- 2020 en 2021-2025);
 • de economie, mede vanwege de duurzaamheidsdoelen die volgen uit het akkoord van Parijs (geldend vanaf augustus 2017), is veranderd;
 • er sinds 2016 ook veel andere ontwikkelingen zijn geweest die om een aanpassing van het economisch beleid vragen, zoals de ambities rondom een circulaire economie, de krapte op de arbeidsmarkt, de aandacht voor een gezonde leefomgeving,

overwegende dat:

 • GS momenteel werkt aan een actualisatie van het economische beleid, mede n.a.v. het onderzoeksrapport van de Randstedelijke Rekenkamer over circulaire economie;
 • hierbij de uitvoeringsagenda's voor circulaire economie en algemene economie zullen worden samengevoegd (cf. br√≠ef GS 13 december 2023);
 • GS voornemens zijn dit te laten landen in een gezamenlijke uitvoer√≠ngsagenda;

van mening dat:

 • nieuw beleid niet slechts vastgesteld kan worden in een uitvoeringsagenda;
 • Provinciale Staten in staat moeten zijn om de kaders van het beleid vast te stellen;
 • een geactualiseerd en beknopter beleidskader nodig is;

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

 • niet alleen een nieuwe Uitvoeringsagenda Economie te ontwikkelen, maar ook een update van het Economisch beleidskader;
 • een contourennotitie van het beleidskader medio 2024 mei PS te bespreken in de commissie Bestuur;
 • begin 2025 het definitieve Economisch beleidskader ter vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten,

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Betrek MVO Nederland bij herziening van Economisch beleid

Lees verder

Motie Aanbevelingen van het rijk over PPLG-Noord-Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer