Motie Aanbe­ve­lingen van het rijk over PPLG-Noord-Holland


5 februari 2024

Motie vreemd aan de orde van de dag

Aanbevelingen van het Rijk over PPLG-Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 februari 2024;

constaterende dat:

  • het rijk de startversie PPLG Noord-Holland heeft beoordeeld, zie de brief van het ministerie van LNV d.d.24 oktober 2023;
  • het coalitieakkoord vermeldt dat de opgaven voor natuur en stikstof, water en bodem, klimaat en bodemdaling, landbouw, landschap, erfgoed en recreatie in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) worden samengebracht;

overwegen dat:

  • het tussentijds beeld met bevindingen uit de integrale beoordeling van ons PPLG door het Rijk weliswaar enkele positieve punten bevat, maar voornamelijk punten die nadere keuzes, koers,
  • verdere uitwerking of concretisering behoeven;
  • de aanbevelingen van het rijk specifieke actiepunten bevatten, die geen uitstel dulden;
  • de brief van het college met een reactie hierop hier veelal niet op in gaat;
  • de gebiedsprocessen geen vrijblijvende gesprekken moeten blijven, waarin het doel uit het oog dreigt te raken;

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

  • om in de volgende versie van het PPLG-Noord-Holland duidelijke kaders te stellen voor de PPLG gebiedsprocessen, waaronder het doelbereik en een tijdpad (1" aandachtspunt brief LNV pagina 3);
  • in de volgende versie van het PPLG-Noord-Holland aan te geven wat de relatie is tussen de verschillende genoemde maatregelen en hoe deze bijdragen aan het behalen van de NPLG-doelen (2" aandachtspunt brief LNV pagina 3);
  • waar mogelijk direct stappen te ondernemen die de verslechtering van de natuur tegen gaan, als dat nog niet is gedaan (3" aandachtspunt brief LNV pagina 3);

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen