Motie Tata Steel: mili­eu­ef­fecten onder­zoeken van variant waarbij vervui­lende onder­delen eerder sluiten


PvdD, SP, VOLT

4 maart 2024

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 4 maart 2024, ter behandeling van

Actualiteit Advies Expertgroep Gezondheid Tata Steel;

constaterende dat:

  • Tata Steel op 24 januari 2024 de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Heracless - Groen Staal (concept-NRD) heeft ingediend bij de OD NZKG [1];
  • de NRD belangrijk is omdat daarin staat welke milieueffecten zullen worden onderzocht en welke varianten vergeleken worden in het Milieueffectrapport (MER);
  • datgene wat nu niet wordt meegenomen in de NRD later ook niet in de afweging kan worden betrokken;
  • de MER een onderbouwing vormt voor het projectbesluit;

overwegende dat:

  • in de concept-NRD een variant ontbreekt waarin gezondheid voor de werknemers en omgeving voorop staat [2];
  • GS hier wel bij Tata Steel op heeft aangedrongen ter uitvoering van M41-2023 [3]: “Wij hebben Tata Steel verzocht werkbare ideeën en scenario’s die vanuit de participatie zijn aangedragen te verwerken in de alternatieven en varianten die worden beschreven in de c-NRD en verder worden uitgewerkt in de MER.” [4];
  • een serieuze en haalbare variant waarbij de meest vervuilende onderdelen eerder kunnen worden gesloten dan in de plannen van Tata Steel, het voorstel van www.gezondheidsultimatum.nl;
  • deze variant onder andere uitgaat van inkoop van halffabricaten (van een fabriek die schoon produceert);

gehoord de discussie,

roepen GS op:

in de beoordeling van de concept-NRD op te nemen dat Tata Steel in het MER ook de milieueffecten laat zien van een variant waarin de KGF2 in 2025 sluit;

en gaan over tot de orde van de dag.


1 Groen Staal - Toezicht op Tata Steel (odnzkg.nl)

2 Zie paragraaf 3.6: de alternatieven en varianten die in de concept-NRD zijn beschreven hebben slechts betrekking hebben op alternatieven voor technieken of locatie, binnen het bestaande plan.

3 iBabs - Vergaderen met inhoud

4 Zie o.a. Beantwoording Technische vragen Commissie Leefomgeving 15-2-2024


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Aanbevelingen van het rijk over PPLG-Noord-Holland

Lees verder

Motie tata Steel: rapport Expertgroep Gezondheid betrekken in beoordeling op concept-NRD

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer