Motie tata Steel: rapport Expert­groep Gezondheid betrekken in beoor­deling op concept-NRD


PvdD, JA21, SP, 50PLUS, CU, VOLT

4 maart 2024

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 4 maart 2024, ter behandeling van

Actualiteit Advies Expertgroep Gezondheid Tata Steel;

constaterende dat:

  • Tata Steel op 24 januari 2024 de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Heracless - Groen Staal (concept-NRD) heeft ingediend bij de OD NZKG [1];
  • GS samen met de OD NZKG een beoordeling op de concept-NRD aan Tata Steel opstelt, waarbij zij de participatie-inbreng meeneemt, waaronder ontvangen zienswijzen en het advies van de Commissie mer en andere instanties [2];
  • op 28 februari jl. het eerste advies van de Expertgroep Gezondheid IJmond gepubliceerd is [3];
  • deze expertgroep door de staatssecretaris is ingesteld om te adviseren over de gezondheidseffecten van Tata Steel Nederland en haar plannen om de fabriek in de IJmond te vernieuwen en te vergroenen;
  • deze experts adviseren om hun rapport te gebruiken bij het uitvoeren van de Milieueffectrapportage: "Tevens zijn ze bruikbaar bij het uitvoeren van de Milieu Effectrapportage (MER), de eerste stap in de vergunningverlening voor de transitie" [4];

overwegende dat:

  • de Expertgroep Gezondheid IJmond in haar advies duidelijk benadrukt dat gezondheid een centralere rol moet krijgen in het vergunningenproces;

gehoord de discussie,

roepen GS op:

  • in de beoordeling van GS van de concept-NRD aan Tata Steel de inzichten en het advies van de Expertgroep Gezondheid IJmond te betrekken;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Aangenomen

Voor

BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, JA21, Volt, CDA, SP, 50Plus, CU

Tegen

FvD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Tata Steel: milieueffecten onderzoeken van variant waarbij vervuilende onderdelen eerder sluiten

Lees verder

Motie GER opstellen parallel aan MER in Groen Staal-Plannen Tata Steel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer