Motie GER opstellen parallel aan MER in Groen Staal-Plannen Tata Steel


JA21 PvdD CU

4 maart 2024

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 4 maart 2024,te Haarlem, ter behandeling van 'Actualiteit Tata Steel rapport Expertgroep Gezondheid lJmond';

constaterende dat:

  • op 28 februari jl. het eerste advies van de Expertgroep Gezondheid lJmond gepubliceerd is;
  • deze expertgroep door de staatssecretaris is ingesteld om te adviseren over de gezondheidseffecten van Tata Steel Nederland en haar plannen om de fabriek in de lJmond te vernieuwen en te vergroenen;
  • Gedeputeerde Staten bevoegd gezag en vergunningverlener is bij de Groen Staal-plannen van Tata Steel;

overwegende dat:

  • de expertgroep Gezondheid lJmond adviseert om parallel aan de Milieu Effectrapportage (MER) van de Groen Staal-plannen een integrale Gezondheids Effect Rapportage (GER) op te stellen die voorwaardelijk is voor het verlenen van vergunningen en de maatwerkafspraken;
  • door het opstellen van een GER gezondheid een volwaardige factor wordt in de onderzoeken naar de effecten van de Groen Staal-plannen;

verzoekt Gedeputeerde Staten:

  • Tata Steel dringend te verzoeken om parallel aan de Mileu Effect Rapportage (MER) voor de Groen Staal-plannen een Gezondheids Effect Rapportage (GER) op te stellen;
  • Tata Steel te verzoeken om de Expertgroep Gezondheid lJmond te betrekken bij het opstellen van deze GER;
  • EZKte verzoeken om in de maatwerkafspraken met Tata Steel het opstellen van een GER te verwerken;
  • wanneer de GER beschikbaar is de Expertgroep Gezondheid lJmond om advies te vragen bij de beoordeling van de GER;
  • de bevindingen in de GER binnen de wettelijke mogelijkheden te laten meewegen in de vergunningverlening voor de Groen Staal-plannen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie tata Steel: rapport Expertgroep Gezondheid betrekken in beoordeling op concept-NRD

Lees verder

Motie Metingen Tata Steel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer