Motie Metingen Tata Steel


JA21 PvdD

4 maart 2024

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 4 maart 2024, te Haarlem, ter behandeling van 'Actualiteit Tata Steel rapport Expertgroep Gezondheid lJmond';

constaterende dat:

  • op 28 februari jl. het eerste advies van de Expertgroep Gezondheid lJmond gepubliceerd is;
  • deze expertgroep door de staatssecretaris is ingesteld om te adviseren over de gezondheidseffecten van Tata Steel Nederland en haar plannen om de fabriek in de lJmond te vernieuwen en te vergroenen;
  • de Expertgroep Gezondheid lJmond in haar advies concludeert dat de precíeze effecten van de Roadmap plus en de Groen Staal-plannen moeilijk te achterhalen zijn;

overwegende dat:

  • de Expertgroep Gezondheíd lJmond constateert dat in de milieujaarverslagen veelal percentages benoemd worden, terwijl het essentieel is ook absolute meetwaarden te kennen;
  • de De Expertgroep Gezondheid lJmond constateert dat er nu geen onderscheid gemaakt kan worden tussen wat feitelijk gemeten is en wat de verwachtingen zijn;
  • de Expertgroep Gezondheid lJmond de noodzaak benadrukt van het gebruik van absolute cijfers en het openbaar delen van meetmethoden en meetgegevens om deze verifieerbaar te maken;
  • de Expertgroep Gezondheid lJmond als alternatieve optie adviseert om de metingen te laten uitvoeren door een instituut dat volledig onafhankelijk is van Tata Steel;

verzoekt Gedeputeerde Staten:

  • met Tata Steel in overleg te treden over het aanleveren van absolute meetwaarden, waarbij de meetgegevens en meetmethoden openbaar gedeeld worden en verifieerbaar zijn;
  • indien Tata Steel meetgegevens niet deze manier kan of wil verstrekken in samenspraak met Tata Steel, het Rijk, de ODNZKG en de Expertgroep Gezondheid lJmond een meetstrategie op te stellen, waarin in samenwerking met een van Tata Steel onafhankelijk instituut metingen worden verricht díe in absolute meetwaarden en verifieerbaar de uitstoot van Tata Steel in beeld brengen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie GER opstellen parallel aan MER in Groen Staal-Plannen Tata Steel

Lees verder

Motie Tata Steel: Advies Expertgroep betrekken bij onderzoek sluiting KGF2

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer