Motie Tata Steel: Advies Expert­groep betrekken bij onderzoek sluiting KGF2


4 maart 2024

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 4 maart 2024, te Haarlem, ter behandeling van 'Actualiteit Tata Steel rapport Expertgroep Gezondheid lJmond';

constaterende dat:

  • op 28 februarijl. het eerste advies van de Expertgroep Gezondheid lJmond gepubliceerd is;
  • deze expertgroep door de staatssecretaris is ingesteld om te adviseren over de gezondheidseffecten van Tata Steel Nederland en haar plannen om de fabriek in de lJmond te vernieuwen en te vergroenen;
  • de Expertgroep Gezondheid lJmond in haar advies aangeeft dat het gewenst is dat de Kooksfabriek 2 sneller dicht gaat dan 2O29;

overwegende dat:

  • Gedeputeerde Staten als bevoegd gezag momenteel door de ODNZKG laat onderzoeken of er grond is om de vergunning van de Kooksfabriek 2 in te trekken;
  • de Expertgroep Gezondheid lJmond in haar advies de Kooksfabriek 2 benoemd als een belangrijke bron van gezondheidsrisico's en overlast door de diffuse emissies van onder andere PAK's;

verzoekt Gedeputeerde Staten:

  • in het onderzoek naar de sluiting van de Kooksfabriek 2 de inzichten en het advies van de Expertgroep Gezondheid lJmond te betrekken;
  • de Expertgroep Gezondheid lJmond te verzoeken alle relevante informatie díe de expertgroep heeft over de Kooksfabriek 2 te delen met het bevoegd gezag en de ODNZKG en deze gegevens, indien relevant, te betrekken bij het onderzoek naar de intrekking van de vergunning van de Kooksfabriek 2;

en gaan over tot de orde van de dag'


Status

Verworpen

Voor

D66, Partij voor de Dieren, JA21, Volt, SP, 50Plus, CU

Tegen

BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, PVV, CDA, FvD

Lees onze andere moties

Motie Metingen Tata Steel

Lees verder

Motie Technische briefing juridische (on)mogelijkheden Omgevingsdienst rondom toezicht Tata Steel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer