Motie Tech­nische briefing juri­dische (on)moge­lijk­heden Omge­vings­dienst rondom toezicht Tata Steel


Groen­Links PvdA VVD PvdD BBB JA21 Volt

4 maart 2024

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 4 maart 2024, ter behandeling van de actualiteit over Tata-steel;

constaterende dat:

  • inwoners van de provincie recht hebben op een schoon, gezond en duurzaam leefmilieu;
  • de Expertgroep Gezondheid lJmond (o.l.v. Marcel Levi) vorige week adviseerde om het aspect gezondheid veel zwaarder mee te laten wegen bij het verlenen van vergunningen;
  • de Omgevingsdienst NZKG, in opdracht van de provincie, toeziet op een schoon, gezond en duurzaam leefmilieu voor inwoners van Noord-Holland;
  • de bedrijfsvoering van Tata Steel vaak zorgt voor een vervuild leefmilieu;
  • er regelmatig juridische procedures worden gevoerd rondom de bedrijfsvoering van Tata Steel, waarbij het staalbedrijf, de Omgevingsdienst, belangenorganisaties en bewoners vaak lijnrecht tegenover elkaar komen te staan;
  • Tata Steel de grenzen van de wet- en regelgeving meermaals opzoekt (getuige rapporten van de OD en OvV) en daar (bewust of onbewust) ook wel eens overheen gaat;
  • omwonenden en belangenorganisaties er bij GS en PS regelmatig op aandringen juridisch strenger op te treden tegen Tata Steel;

overwegende dat:

  • de leden van PS niet per definitie juridisch geschoold zijn, en het daarom vaak moeilijk is om te bepalen wat de juridisch mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor de provincie cq Omgevingsdienst NZKG;
  • het voor alle betrokkenen, zeker ook voor PS, goed is om te weten wat de juridische (on)mogelijkheden zijn in dit dossier;

verzoeken GS:

  • een technische briefing te organiseren rondom de juridische (on)mogelijkheden rondom Tata Steel, en daar niet alleen juristen van de OD NZKG maar ook andere juridisch deskundigen bij te betrekken,

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, JA21, PVV, Volt, CDA, SP, 50Plus, CU

Tegen

FvD

Lees onze andere moties

Motie Tata Steel: Advies Expertgroep betrekken bij onderzoek sluiting KGF2

Lees verder

Motie bij Actualiteit Stikstof en natuurherstel: Aanbevelingen van het rijk over PPLG-Noord-Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer