Kader­brief voor de Begroting 2022


28 juni 2021


Voorzitter, de kaderbrief is een visie document. Welke punten geven we het bestuur van Noord-Holland mee voor de uitwerking van de begroting van volgend jaar. Zo’n begroting is meer dan alleen financiële potjes. Het geeft ook de ontwikkelingen die spelen. Ik loop daarom puntsgewijs een aantal zaken langs.

Twee weken geleden hebben we in de commissie gesproken om de Monitor Brede Welvaart mee te nemen in de begrotingscyclus en we begrepen dat de gedeputeerde hier al mee bezig is. Dat is mooi voorzitter, want dat scheelt een motie.

Dan de voedselvisie. Er is zo veel te doen in dat kader, met als uitgangspunt dat het goed is voor bodem, water, biodiversiteit, klimaat en het verdienmodel van de ondernemer. Andere provincies zoeken de samenwerking via initiatieven als The Proteïn Cluster of Growing Green Proteïn van de provincie Flevoland. De opgave in de transitie is korte en lange termijn. Dat niet besteed geld doorgeschoven wordt uit de voordracht, is logisch. Maar het onderstreept niet de urgentie van de opgave. Binnenkort bespreken we de korte termijn uitvoeringsagenda. Maar ook op de langere termijn is aanpak nodig. De zorg die we hebben met onderbesteding van Voedselvisie gelden, is dat er verwatering optreedt in de doelstellingen. Een meerjarenraming en invulling in de begroting zou passend zijn.

Daarnaast zouden we extra elan willen geven aan Groen Kapitaal. Afgelopen weken heb ik Groen Kapitaal diverse malen voorbij horen komen: bij Boer & Business in Balans, bij natuurinclusief bouwen en ook dhr. Cardol ziet een koppeling met Stichting Steenbreek. We hebben gehoord hoe belangrijk dit platform is. De Partij voor de Dieren is het daar mee eens. Maar we zien dit in de huidige begroting niet terug. Wellicht komt dit door het platform karakter, waardoor het moeilijk te vangen is in een begroting. Toch zien we veel raakvlakken met diverse uitvoeringprogramma’s en we willen GS vragen om hier extra aandacht aan te geven. Groen Kapitaal zien we als een kernkwaliteit van de provinciale netwerk structuur. Hiervoor moeten voldoende middelen en menskracht beschikbaar zijn.

In de begroting van 2020 en 2021 was geld gereserveerd voor opvangcentra voor wilde dieren vanuit de portefeuille dierenwelzijn. We hebben gezien dat hier een provinciale taak ligt. De portefeuille dierenwelzijn is naast een nuttige ook een heel positieve portefeuille. Met het besteden van de middelen voor de opvangcentra, is het alleen een lege portemonnee geworden. Dat willen we de gedeputeerde niet aan doen. We weten allemaal hoe vervelend het is om met een lege portemonnee boodschappen te doen. Daarom de volgende motie:

'roepen het College van Gedeputeerde Staten op:

- om samen met de commissie NLG tot een specifiekere uitwerking te komen van de portefeuille dierenwelzijn;
- op basis van dat overleg eventueel een financiële bijdrage beschikbaar te stellen voor verdere uitwerking van de portefeuille Dierenwelzijn;

en gaan over tot de orde van de dag.'

Infrastructuur. We zien hier de afgelopen jaren juist een hele verbetering ontstaan in verbindingen voor dieren en biodiversiteit bij het programma mobiliteit. Maar we zien ook dat de meerjaren raming voor de impi (investeringsprogramma meerjarenprogramma infrastructuur) projecten lastig zijn. Dan ligt op de loer om verkeerde bezuinigingen door te voeren. We willen er daarom bij GS op aandringen om de goede richting die de afgelopen jaren is ingeslagen, te blijven volgen.

Tot slot een aantal macro economische aandachtspunten van de Partij voor de Dieren. We maken ons ernstig zorgen over de ecologische en daar mede uit voortvloeiende economische gevolgen voor de provincie van uitblijven de stikstof aanpak. In de rondvraag komen we daar nog op terug. Het door het Rijk uitblijven van bronaanpak, zorgt voor grote risico’s in en voor de provincie.

Een zelfde probleem zien we bij de aanpak van waterkwaliteit. De hoeveelheid zware metalen, bestrijdingsmiddelen en meststoffen zijn een tijdbom aan het worden. Deze crisis kunnen we niet er óók nog eens bij hebben. Mens, dier en bedrijven lopen grote risico’s. De eerste signalen vanuit de rechtbank zijn al zichtbaar. We zouden er bij GS willen aandringen op actief sturen in de bronaanpak. Als dat om wat voor reden niet door de provincie gedaan kan worden, vragen wij dit stevig neer te leggen bij het Rijk. Op beide onderwerpen zien we echter een afwachtende houding bij alle overheden; hoewel we hier in de provincie met de gevolgen te maken zullen krijgen. Financieel en ecologisch.

We verzoeken de risico’s van Stikstof en waterkwaliteit voor natuur, bouw en dierenwelzijn in de begroting mee te nemen. Als duidelijk signaal voor voldoende prioriteit en de gevolgen van een stilstand, ook financieel gezien voor de provincie.

Dank u wel voorzitter.