Jaar­stukken 2020


Ecolo­gische begroting veel belang­rijker dan een econo­mische

28 juni 2021


Voorzitter, Op 11 november 2019 bespraken wij de begroting van afgelopen jaar. Die Algemene beschouwing hadden wij het thema “stel ecologie boven economie”, omdat een ecologische begroting veel belangrijker is dan een economische. We pleitten toen voor het aanleggen van klimaatbossen, stikstof aanpak, tegengaan van biodiversiteitsverlies. Vandaag kijken we terug naar die ideeën uit eind 2019.

Het programma groen is financieel gezien één van de grotere programma’s. Met als doel voornamelijk het in stand proberen te houden van natuur dat er nog is, of het indikken van die natuur. Het geheel is toegespitst op het compenseren van natuur die verloren is gegaan door economische activiteiten; industrie, woningbouw en landbouw. Industrie vervuilt ons milieu met Zeer Zorgwekkende Stoffen en stikstof uitstoot. Woningbouw en wegen hebben happen genomen uit het landschap en doorsnijden deze. En de overproductie in de landbouw heeft ons opgezadeld met een monotoon, biodiversiteits-arm en met mest en gif vervuild landschap.
Het gevolg: bodem- en waterkwaliteit is ondermaats. Doelstellingen halen we niet en we schuiven het af richting andere overheden die het maar moeten oplossen. Wat wij hebben gedaan in 2020 zijn mitigerende maatregelen. We maaien exoten, schieten damherten en compenseren.
Terwijl wat nódig is, is een transitie. Naar natuurinclusief; zowel in de stad als op het land.

In 2020 was deze transitie beperkt. Het was ook een moeilijk jaar, want naast scherpe regels is ook uitleg en begrip nodig. Die uitleg en begrip is door een zoönose danig beperkt. Dat snappen we, maar vereist extra inzet in de tijd die ons nog rest.

Negatief terugkijkend, zien we dat er meer damherten geschoten zijn, intensieve vee-industrie niet aangepakt is en de bossenstrategie nog geen boom heeft opgeleverd.
Leggen we iets aan, dan gaat dat ten koste van iets anders. Moet een weg aangelegd worden, een kernreactor worden gebouwd of wil men in de natuur gaan racen met auto’s, dan zijn er mitigerende maatregelen, of ADC toetsen en gebruikt men de term groot openbaar belang.

Met dit grote openbare belang wordt niet de natuur; de planten en dieren bedoeld. Maar de activiteit van de mens.

Positief gekeken zien we bij mobiliteit extra aandacht voor het sparen van bomen, inpassing en compensatie. We zien signalen om meer natuur aan te leggen: ook buiten de natuurgebieden om. En rechtbanken die steeds vaker uitspraken doen dat de regels aangescherpt moeten worden. Het klopt voorzitter, we kijken graag naar een breder plaatje.

De Partij voor de Dieren is niet positief over vorig jaar. Wij zien vooral terugtrekkende bewegingen, trage voortgang en de boot afhouden. Dat baart ons zorgen. Aan de andere kant zien we een verschuiving ontstaan naar ‘meer Natuurinclusief’.

Daarom roept de Partij voor de Dieren op: laten we zorgen dat het beter wordt het komende jaar! Leg die klimaatbossen aan, los het stikstofprobleem op met een transitie in de landbouw en ondersteun ondernemers die geld verdienen én tegelijkertijd de aarde leefbaar houden. Laat dat de missie zijn.