Bijdrage Tata Steel: stel harde deadlines!


20 september 2021

Voorzitter,

Wij houden het gezien de tijd bij het Tata-dossier.

Diep, diep respect voor de doorzettingskracht van de omwonenden van Tata. Keer op keer de moed verzamelen om te kloppen aan de stalen deuren van de macht.

Voor de zoveelste keer zitten we hier, om te moeten zeggen dat Tata levens van mensen en andere dieren schaadt. Het Rijk zegt dat alleen de provincie Kooksfabriek 2 kan sluiten en harde deadlines kan stellen. Het is dus aan ons om eindelijk een einde te maken aan de ellende waarin de omwonenden moeten leven.

We horen van de insprekers dat hun vragen niet altijd worden beantwoord. We vragen aan GS om een manier te vinden om dat wel te doen.

De provincie zegt: “Met ons huidige instrumentarium spannen wij ons maximaal in”. Maar het Rijk vindt blijkbaar anders en zegt te kunnen helpen de juridische rek in provinciale mogelijkheden te vinden. Daar vragen wij ook al een tijd om en Gedeputeerde heeft toegezegd eind september met zo’n analyse te komen, dus we zijn benieuwd. Nu zijn het steeds de burgers die naar de rechter gaan.

De staatssecretaris heeft letterlijk gezegd dat hij liever heeft dat we een keer nat gaan voor de rechter, dan dat we een kans missen. Is dat ook de instelling van GS?

Daarnaast nog grofweg 3 vragen:

1. Over de aanscherping van vergunningen, kort aan bod gekomen in PS: de planning volgens het Uitvoeringsprogramma van de OD is nu om dat uiterlijk eind 2022 af te ronden. Brief van GS heeft het over ‘uiterlijk 2023’. Is de deadline opgeschoven? Wanneer is nu dat traject precies klaar, inclusief het toepassen van alle BBT-conclusies?

Het Rijk benadrukt dat ze ILT ter beschikking stellen aan provincie om te helpen. Zou inzet van méér mensen en middelen met behulp van ILT niet helpen om de vergunningaanscherping te versnellen? Zo nee, kunt u uitleggen waarom niet?

2. OD zelf waarschuwde in haar Uitvoeringsprogramma Tata voor mogelijke vertraging, door mogelijke gebrek aan capaciteit. Is daar een gesprek over geweest met OD en wat is daar uit gekomen? Kan GS verzekeren dat er geen vertraging meer komt?

3. Landelijk is een motie aangenomen die vraagt om een plan van aanpak voor 1 december, in samenwerking met provincie, zodat de bewoners van IJmond geen onacceptabel gezondheidsrisico meer lopen. Is GS hiervan al op de hoogte? Graag worden we tussentijd geïnformeerd over de vorderingen van dat plan.

Ten slotte nog een heel belangrijk punt wat betreft Tata: het is onbegrijpelijk dat er nu over slechts twee opties wordt gesproken. CCS of FNV-plan. Er zijn ook andere opties, die o.a. in een CE Delft startnotitie door de bewoners zijn geschetst.

Er wordt nu over groen, duurzaam staal gesproken. Maar Tata blijft met beide voorliggende plannen een energieslurpend bedrijf, dat grondstoffen zoals ijzererts over de hele wereld hierheen laat slepen, om vooral om voor export te produceren. Ondertussen kan Tata haar afval in vorm van slak nauwelijks kwijt en probeert het in kunstduinen weg te moffelen.

Daar is niets duurzaams aan.

In Europa wordt steeds meer staal uit schroot gemaakt. Nederland loopt daarin achter. Echt duurzaam betekent gesloten kringlopen en dat wordt nu niet meegenomen.

Is GS bereid samen met het Rijk te kijken naar alle alternatieven voor huidige Tata-productie, zoals geschetst in startnotitie van CE Delft? En is GS bereid zich in te zetten dat in de toekomstplannen de noodzaak voor recycling wordt meegenomen?

Dank u wel.