Bijdrage Regionale Energie stra­te­gieën (RES) 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord


5 juli 2021

We staan hier op een eerste ijkpunt in dit traject: de vaststelling van de RES 1.0.

Besluitvorming rondom complexe dossiers als dit verloopt altijd in kleine, langzame stappen. En de Partij voor de Dieren probeert daarbij te fungeren als groene aanjager. Om die stappen natuur-, milieu- en diervriendelijker, maar ook duurzamer, socialer en eerlijker te laten verlopen.

En ik wil de Gedeputeerde bedanken dat hij een groot deel van onze groene voorstellen niet direct naar de prullenbak heeft verwezen. Sommige van onze ideeën vonden daarbij wat eerder hun weg richting de volgende fase van het RES-proces, veel andere kwamen voor de coalitiepartijen en GS misschien iets te vroeg. In dit geval hebben wij als constructieve oppositiepartij er dikwijls voor gekozen om onze moties aan te houden, en ze later in het proces nogmaals voor het voetlicht te brengen. Als haas in de marathon om de andere partijen met een groen randje harder te laten lopen.

Zijn we dan dolgelukkig met zowel het proces als de 1.0. versie? Nou, er zijn nog wel wat stevige aandachtspuntjes. Bijvoorbeeld wat in de wandelgangen ‘de Amsterdamse kwestie’ is gaan heten. Het verdient nou niet bepaald de schoonheidsprijs hoe Amsterdam de zoekgebieden voor windenergie door de spreekwoordelijke (en vergeef me het lelijke woord voorzitter) strot schijnt proberen te duwen. Daar ligt (en daar zullen een paar moties door andere fracties over worden ingediend - sommige daarvan door ons gesteund) echt wat ons betreft een taak voor GS die verder gaat dan bij de gemeente Amsterdam vragen of de gesprekken goed verlopen.

De afstemming tussen diverse gemeenten loopt niet altijd even soepel. En de belangen van verschillende gemeenten komen ook niet altijd overeen met het algemeen regionaal belang. En aangezien de provincie hierin een rol heeft om dit overstijgende belang te borgen en ook zelf met initiatieven kan komen,

dien ik samen met de PvdA en DENK een motie in met het dictum:

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

- in het vervolgtraject van de RES een meer initiërende rol te nemen daar waar een zorgvuldige afweging in het geding komt;

Voorzitter, als Partij voor de Dieren staan wij voor al onze inwoners, ook bij dit dossier. In een eerder stadium hebben we onder meer aandacht gevraagd voor financiële participatie, maar bijvoorbeeld ook voor kleine windmolens. Daar zullen we zeker bij de Omgevingsverordening op terug blijven komen.

Noord-Holland wordt echter niet alleen bewoond en bereisd door mensen. We hebben eerder ook al aandacht gevraagd voor slachtoffers van windturbines onder vogels, en daar willen we vandaag toch wel op doorpakken.

Daarvoor dien ik samen met ChristenUnie, Partij van de Arbeid, GroenLinks en CDA een motie in met het volgende dictum:

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

• de effecten op mens en dier te onderzoeken van maatregelen om vogelslachtoffers door windmolens zoveel mogelijk te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het geheel of gedeeltelijk zwart maken van een wiek of het installeren van een radarsysteem;

• te onderzoeken hoe dit soort maatregelen door de provincie gestimuleerd of afgedwongen kunnen worden;

• daarover verslag te doen aan PS;

Voorzitter, ik wil ook mijn waardering uitspreken voor de rol van de gezamenlijke natuurorganisaties en de participatiecoalitie. We hebben hun inbreng bijzonder gewaardeerd en we zijn dan ook blij dat richting een volgende versie van de RES’en deze rol nog steeds voor hen is weggelegd.

Ik denk dat ze de spijker op de kop slaan als ze inbrengen dat zoekgebieden rond Marken, Holendrecht/Landje van Geijsel en het IJmeer op z’n minst ongelukkig gekozen zijn, en dat bijvoorbeeld de Schermer, de Baanstee en de Purmer veel geschikter zijn als zoekgebied. Daarom hopen we ook dat GS niet teveel blijft hangen in termen van top-down versus bottom-up. Goede ideeën verspreiden zich immers pas wanneer iemand zich geroepen voelt om zich er hard voor te maken. En ik hoop ook echt dat vanuit die meer initiërende rol, wij als provincie daar ook wat meer het voortouw in kunnen gaan nemen. Mijn vraag aan de Gedeputeerde is dan ook of hij deze overweging mee wil nemen.

Het IJmeer wil ik er wel even specifiek uitpikken. Dit zoekgebied staat voor ons eigenlijk wel een beetje symbool voor sommige ongelukkige keuzes. Een gedeelte behoort tot de Stelling van Amsterdam en het IJmeer is een belangrijk rust- en foerageergebied voor veel soorten vogels.

En ik werd er tijdens de inspraakronde eigenlijk pas echt goed op gewezen door de beheerder van het Vuurtoreneiland: het zoekgebied bevindt zich precies in de zichtlijn tussen forteiland Pampus en het vuurtoreneiland. In een gebied waar bovendien nog meer ruimtelijke druk te verwachten valt vanwege de te verwachten toekomstige symbiotische ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam en Almere.

En daarom dien ik mijn derde en laatste motie in, die mede ondertekend wordt door PvdA, GroenLinks, D66 en DENK, met als dictum:

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

- in het vervolgtraject van de RES terughoudend te zijn in de uitwerking van zoekgebieden voor de opwekking van windenergie in het IJmeer;

Voorzitter, dan zijn er nog een aantal moties die wij mede-indienen. Het gaat te ver en duurt te lang om die allemaal uitgebreid te benoemen. Maar toch wil ik er twee nog even accentueren. De motie van mevrouw de Vries over de binnendijkse achteroevers in de Wieringerhoek. Wij vinden namelijk dat dit plan veel meer rekening houdt met de kwetsbare natuur in en rond het IJsselmeergebied dan het plan voor grote zonne-atollen. En de motie van de heer Klein over de WHO-geluidsnorm. Wij zijn namelijk nog steeds geen voorstander van vaste statische afstandsnormen, maar willen dat de nadruk ligt op de daadwerkelijke overlast die mensen ervaren.

Dank u wel.