Bijdrage Rapport Rand­ste­de­lijke Reken­kamer Tata "stof tot nadenken"


Gezondheid van mensen en leef­om­geving voorop

11 februari 2021

Voorzitter,

We danken de Rekenkamer voor haar zorgvuldige werk.

De conclusies komen overeen met wat burgers al jaren aangeven.

Het rapport constateert meermalen capaciteitsproblemen bij de Omgevingsdienst (OD), maar ook dat er te weinig wordt meegedacht met burgers. En dat men vooral uitgaat van wat NIET kan. Vooral dat laatste is nog niet benoemd, maar is wel cruciaal om mee te nemen.

Burgers zien dat economische belangen het te vaak winnen van gezondheid en natuur. Voor een deel heeft dat, zoals de Rekenkamer opmerkt, zeker te maken met de fouten in de heersende wet- en regelgeving.

We vragen GS om met spoed van de landelijke overheid actie daarop te vragen en ook te vragen dat dit onderwerp belangrijk onderdeel wordt van de coalitieonderhandelingen na maart.

Delen collega’s van bijv. GL, PvdA en D66 deze oproep en is GS bereid om dit te doen? Volgens mij hoorde ik zo’n oproep terug in collega Leerink.

Maar er zijn ook mogelijkheden binnen de provincie. Ondanks alle bestuurlijke gesprekken is het resultaat na decennia nog steeds dat gezondheid van mensen en omgeving ernstige schade wordt toegebracht. Het plan voor Tata 2020-2050 is nog te veel gebaseerd op wensdenken en biedt burgers geen zekerheid.

Het belangrijkste is dat mensen weer het gevoel krijgen dat de overheid ze beschermt.

De Rekenkamer heeft in de technische briefing aangegeven dat een duidelijke taak ligt bij PS om scherpere kaders mee te geven. De PvdD vraagt aan de fracties om die verantwoordelijkheid ook te nemen en drie zaken mee te geven aan GS en de OD:

1. Geef gezondheid van mensen en leefomgeving de hoogste prioriteit bij VTH-taken.

2. We vragen GS om topjuristen in te schakelen om in dat kader op zoek te gaan naar de mogelijkheden die er WEL zijn vanuit de provincie, in plaats van uit te gaan van wat men tot nu toe gewend is, en wat NIET kan. Laat ze zoeken naar de rek in de juridische mogelijkheden ten gunste van gezondheid van burgers.

De indruk is nu namelijk dat de Provincie en de OD te vaak aan de zijde van bedrijven als Tata staan tegenover burgers. Zo erg, dat zelfs een andere overheidslaag via ILT moet ingrijpen. Laat dat niet meer gebeuren en sta burgers juist bij.

Ten slotte voorzitter, punt 3:

3. De Rekenkamer constateert dat er wel enige ruimte is voor de provincie om strenger op te treden, mits onderbouwd en vastgelegd in beleid.

Wij zien in het Coalitieakkoord echter een obstakel om daar echt actie op te ondernemen, omdat partijen als GL, PvdA en D66 akkoord zijn gegaan dat er geen strengere, bovenwettelijke normen worden opgelegd bij het bevorderen van een gezonde leefomgeving. Coalitiebelangen zouden nooit boven gezondheid van burgers mogen gaan. We vragen de coalitiepartijen om zich te herbezinnen op dit punt in het akkoord en samen met burgers en juristen te zoeken naar mogelijkheden.

Dank u wel voorzitter.