Bijdrage Provin­ciale deelname in Regionale Ontwik­ke­lings­maat­schappij -ROM-


Kunt u zich een gezonde samen­leving voor­stellen zonder econo­mische groei?

28 juni 2021

Voorzitter,


“De biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis versterken elkaar. We kunnen de twee niet apart van elkaar oplossen, anders lossen we geen van beide op. Het is belangrijk te investeren in samenhangende oplossingen die beide crises aanpakken.”

Dat is een quote van wetenschappers van de twee grote klimaat – en biodiversiteitsplatforms van de Verenigde Naties deze maand.

Een advies dat letterlijk van levensbelang is om op te volgen.

Vertaald naar het voorliggende besluit over de ROM:

Zorg ervoor dat investeringen vanaf nu bijdragen aan het oplossen van de klimaatcrisis én de biodiversiteitscrisis. Slimmer investeren dus. Stoppen met zagen aan de tak waar we op zitten.

Het zou inmiddels vanzelfsprekend moeten zijn.

De huidige investeringskaders van ROM borgen dat helaas niet.

Investeringen kunnen echt óók bijdragen aan versterking van biodiversiteit.

Het helpt al als we vanaf het begin, als politici en ambtenaren, daaraan gewoon beginnen te werken. Het is een kwestie van het perspectief verbreden, even schakelen. Laten we daar vandaag mee starten.

Daarom dienen we de MotieSlim en in lijn met wetenschap investeren”
in, met het dictum:

dragen Gedeputeerde Staten op:

  • zich binnen ROM hard te maken voor aanpassen van de investeringskaders, zodanig dat minstens het no harm-principe ook gaat gelden voor biodiversiteit en voor alle investeringen van toepassing zal zijn;

en gaan over tot de orde van de dag.

We snappen dat de provincie niet in haar eentje de kaders kan aanpassen. In die zin baart het ons zorgen dat ROM wéér een project is waar veel geld naartoe gaat, maar PS geen directe mogelijkheid hebben om bij te sturen.

GS heeft namens PS wél een belangrijke stem in de ROM. Laten we daar gebruik van maken.

We vragen de gedeputeerde of ze zich zal verzetten tegen investeringen in dierproeven en andere vormen van dierenleed. Proefdiervrije innovatie is de toekomst en levert betere wetenschap op.

Ten slotte wijzen we GS en Statenleden er op dat een van de uitgangspunten van ROM stimuleren van economische groei is. Een idee waar nieuwe economen zoals Tim Jackson en Miklos Antal mee afrekenen. Vraag aan GS: kunt u zich een gezonde samenleving voorstellen zonder economische groei? U mag dit ook na het reces beantwoorden. Dan kunt u eerst het boek lezen hierover dat we aan u gaan schenken.

Laten we de ambitie van o.a. een gezonde leefomgeving en kwaliteit van het leven centraal stellen. Ongeacht of de economie groeit of niet. Economische groei is dan, zoals het hoort, hoogstens een bijzaak.


Dank u wel.