Bijdrage ontwerp-Omge­vings­ver­or­de­ning2022


Durf te kiezen!

29 april 2021

Voorzitter, de Partij voor de Dieren blijft het zorgelijk vinden dat gemeenten die het financieel al zwaar hebben NOG meer verantwoordelijkheid moeten gaan dragen voor kwetsbare waarden in onze fysieke leefomgeving. We weten allemaal wat de overheveling van de jeugdzorg teweeg heeft gebracht. De financiële situatie van veel gemeenten leidt tot herindeling, schaalvergroting, en daarmee tot het vergroten van de afstand tussen burger en politiek. Bij uitstek actueel in deze tijd. En in dat licht bezien zijn we ook van mening dat dat volgens het Delegatiebesluit te veel zaken aan GS worden gedelegeerd vanuit PS, ook met oog op de discussie over macht en tegenmacht die op dit moment maatschappelijk breed gevoerd wordt.

De omvang en de gecompliceerdheid van deze omgevingsverordening baren ons ook zorgen. Als het voor ons als ‘redelijk ingewijden’ al bijzonder lastig is om alle gepasseerde, huidige en toekomstige wijzigingen in het omgevingsbeleid te doorgronden: HOE kan een individuele burger of kleine ondernemer dan weten WAAROP hij of zij een zienswijze zou kunnen of moeten indienen? Dit lijkt me vooral in het voordeel van de grote professionele spelers en dat is volgens mij niet waar we naar toe moeten.

Voorzitter, op dit moment zijn we als Provincie druk in de weer met allerlei zaken die een enorme impact hebben op de fysieke leefomgeving. De Regionale Energie Strategieën sijpelen vooralsnog mondjesmaat door in deze versie, maar bijvoorbeeld de Bossenstrategie en de Voedselstrategie hadden wat ons betreft nu ook wel hun inbedding moeten gaan vinden in het stuk. En volgende maand wordt de Stikstofaanpak behandeld in PS. We gaan er toch vanuit dat ook dat zo snel mogelijk moet terugkomen in de Omgevingsverordening. Kortom: we vinden dat er nog het een en ander mist.

Zo zien we bijvoorbeeld ook alleen nog de verplichte omgevingswaarden, waar we toch stiekem wel een beetje gerekend hadden op uitbreiding. Omgevingswaarden zijn immers een uitgelezen mogelijkheid om de ambities uit de Omgevingsvisie juridisch te verankeren.

Bijvoorbeeld:

Een vastgesteld percentage natuurinclusieve landbouw, ecologische oevers of vitale bodem op een bepaald moment in tijd als doelstelling opnemen. Dat zijn concrete stappen!

Dan voorzitter, een aantal dingen over wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.

Het blijft voor onze fractie een omissie dat buiten de RES-zoekgebieden kleine windmolens tot 15 meter hoogte louter op agrarische bouwpercelen zijn toegestaan. Waarom zou een sportpark of onderwijscampus bijvoorbeeld niet mogen kunnen voorzien in de eigen duurzame energiebehoefte en een agrarisch bedrijf wel? Waarom niet boer, burger én buitenlui? Wij zullen blijven vragen om uitbreiding van deze regels. Meer kleine lokale projecten, bij voorkeur in kleine collectieve vorm: daar moeten we wat ons betreft naartoe.

Daarom hebben wij destijds ook tegen de handhaving van de 600m norm gestemd: voor kleine molens moet er ruimte voor creatieve inpassing zijn. Voor reuzen van meer dan 150 meter is die 600m wat ons betreft echter zelfs nog te weinig. Daarom zullen we ook blijven pleiten voor een afstandscriterium voor gevoelige bestemmingen dat gerelateerd is aan as- of tiphoogte. Dit om het valse dilemma tussen overlast en duurzame energieopwekking te doorbreken. En uiteraard blijven we hameren op maatregelen als geheel of gedeeltelijk geverfde wieken om sterfte onder dieren te beperken.

Als laatste puntjes bij dit onderwerp: Ik lees dat er “een aanvulling komt om het begrip Openbaar Belang te verduidelijken tot zon en wind.”

VRAAG AAN GS: Is de relatie van Openbaar Belang tot andere zaken dan anders dan tot zon en wind? Openbaar belang is toch absoluut en niet devalueerbaar per beleidsonderwerp?

En daarop meteen nog een VRAAG AAN GS:

Wanneer heeft een windmolen een duidelijk aantoonbare meerwaarde voor NNN? Ik kan me daar niet zoveel bij voorstellen, maar wellicht zie ik zaken over het hoofd.

Verder Natuur!

Het schrappen van de verplichting om regels op nemen op niet gerealiseerde locaties is voor ons een gigantische stap terug in de ontwikkeling van NNN. In plaats van duurzaam door te pakken zien we hier weer een staaltje van langzaam doorzakken. En waarom geen eis dat nieuwe activiteiten versterkend moeten zijn in plaats van niet aantastend? Durf nou eens te kiezen!

Dan over moties en toezeggingen:

Fijn dat er (vrij voorzichtig weliswaar) meer ruimte wordt geboden voor transformatie van agrarische bouwpercelen naar wonen, maar onze insteek blijft om het ook mogelijk te maken om meerdere woningen in de vorm van hofjes voor ouderen of appartementen voor jongeren toe te staan. Dus niet alleen vrijstaande boerderettes. Gelukkig wordt er voorgesteld dit artikel te gaan monitoren.

Deze monitoring zal over drie jaar “OF ZOVEEL EERDER ALS NOODZAKELIJK IS” plaatsvinden.

VRAAG aan GS: Waar moet die noodzaak dan uit blijken? Wordt daar met name gedoeld op de bevindingen uit het Masterplan Wonen, waar we allemaal bijzonder naar uitkijken?

En in het verlengde daarvan vinden wij de (toegezegde) Notitie Lintbebouwing ook interessant. Alleen de focus op het begrip ‘probleemlocaties’ tempert ons enthousiasme wel weer een beetje. Wat ons betreft zou het een veel mooiere insteek zijn om verdichting van linten als KANS te zien voor de huisvesting van jongere dorpsbewoners of voor oudere dorpelingen die daarmee een eengezinswoning achterlaten. Uiteraard zoveel mogelijk natuur- en landschapsinclusief, zodat er ecologisch ook een verbetering optreedt ten opzichte van de huidige situatie: vaak niet veel meer dan stukjes grasfalt.

Voorzitter, het zal niemand verbazen dat ik nog wel even door zou kunnen gaan. Maar gelet op de sprekersklok zal ik snel richting afronding gaan. De Partij voor de Dieren maakt zich nog steeds zorgen over manier waarop er in de Omgevingsverordening aandacht is voor onder meer:

Gezondheid, Duurzame ontwikkeling, Landbouw, Grondwater, Bodem, Luchtkwaliteit, Voedsel, Wonen, Natuur, etc. etc.

Allemaal aspecten die zouden moeten bijdragen aan een schone, gezonde en veilige leefomgeving voor al onze menselijke én niet-menselijke inwoners. En u kunt dan ook verwachten dat we bij een volgende behandeling in PS weer met een aanzienlijk aantal amendementen zullen komen teneinde de meest kwetsbare belangen te vertegenwoordigen. Want dat is waar de Partij voor de Dieren altijd voor zal blijven staan.

Dank u wel…