Bijdrage Duur­zaam­heids­am­bities provin­ciale infra­structuur


“One small step for man, one giant leap for animal kind”

22 april 2021

Voorzitter,

We zijn blij om te zien dat de provincie aan de slag gaat met groen en gezond maken van onze provinciale infrastructuur. Het is letterlijk van levensbelang. Het is goed voor ons allemaal en zou in die zin politieke verschillen moeten overstijgen. En we zijn blij met een gedeputeerde die dat ook inziet.

Wel hebben wij nog 3 vragen of suggesties.

1. Allereerst nog zoiets dat politieke verschillen overstijgt:
het probleem van een groeiend aantal dierlijke verkeerslachtoffers.

Het dichte wegennetwerk van Noord-Holland is levensbedreigend voor tienduizenden dieren. De provincie zet zich terecht in om het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer te verminderen. Laten we dat niet alleen voor mensen, maar ook voor andere dieren zoveel mogelijk proberen te doen. Die zorgplicht hebben we, zeker gezien het feit we met o.a. onze infra steeds meer leefruimte van ze innemen. We hebben niet voor niets ook een gedeputeerde Dierenwelzijn.

Winst kan al worden geboekt door erover na te denken bij inrichting en onderhoud van onze infrastructuur. Vaak kan het met kleine ingrepen. Bijvoorbeeld uilen beschermen door hectometerpaaltjes voor hen onaantrekkelijk te maken – omdat veel uilen onder een auto belanden wanneer zij van deze paaltjes die dicht langs de weg staan, opvliegen. En daarnaast hogere palen met zitstokjes voor uilen plaatsen. In andere provincies daalde het aantal slachtoffers hierdoor naar vrijwel nul. nieuwe technologieën bieden ook kansen om slachtoffers te voorkomen.

Wanneer we hier van tevoren over nadenken en integraal meenemen in nieuwe aanleg of onderhoud, is dat “one small step for man one giant leap for animal kind”.

Is de gedeputeerde bereid om het nadenken hierover mee te nemen in de planning en uitvoering?

Er zijn meerdere wegen om dit op best mogelijke manier op te pakken. Zonet in de technische briefing werd aangegeven dat er in ieder geval een mogelijkheid ligt om er vanuit de iNHi naar te kijken. Wellicht kan het ook via de programma’s die de provincie heeft over slimmere en veilige mobiliteit. Wij overwegen een motie op dit punt.

Dan ons tweede punt, voorzitter.

2. De duurzaamheids- en ecologische maatregelen lijken wat ad hoc en willekeurig. Wij kunnen geen duidelijke ambities afleiden. Is duurzaamheid en ecologie wel integraal onderdeel van planvorming? We zien bijv. bij kredietverhoging HOV ‘t Gooi dat er duurzaamheidsmaatregelen zijn geïdentificeerd die met het extra budget kunnen worden uitgevoerd. Maar waarom is financiering duurzaamheid niet integraal onderdeel ín het planproces?

We hebben onlangs nog een discussie gehad over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Gedeputeerde Pels heeft aangegeven ‘strategisch’ te kijken hoe we daar per dossier of sector het meeste uit kunnen halen. Het Expertisecentrum PIANOo heeft voor de sector Grond-, Weg- en Waterbouw per productgroep ‘eisen, gunningscriteria en suggesties’ opgesteld. Op verschillende ambitieniveaus. Alles via de MVI-criteriatool te raadplegen.

We noemen een voorbeeld voor openbare verlichting. Als we ambitieniveau 1 toepassen dan zetten we volgens de MVI-criteriatool vooral in op dimbare ledverlichting. Onderdeel van ambitieniveau 2 is bijv. dat de onderdelen van de Openbare Verlichting gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd, vervangen en hergebruikt. En dan is er nog een niveau 3 die verder gaat.

Kan de gedeputeerde aangeven óf de provincie dergelijk beleid heeft: wat is de standaard en wat doen we daarbovenop voor duurzaamheid en ecologie? Kunt u ons ruim voor volgende PS-vergadering daarover informeren.

Ten slotte voorzitter,

We hebben er eerder moties over ingediend, maar we moeten het toch weer zeggen. Want het moet gezegd blijven worden totdat het bij dit bestuur landt: de 50% CO2 reductie in 2030 is too little too late. Het KNMI waarschuwde onlangs dat we als we zo doorgaan al over 9 jaar over de kritieke grens van 1,5 graden opwarming komen. KNMI pleit voor meer ambitie en stellen: "Er moet een tandje bij. En dat is belangrijk voor iedereen die ermee bezig is. Of het nou op het niveau is van een nieuw kabinet, in gemeenten of bedrijven, iedereen moet zich realiseren dat we aan de bak moeten."

Bij de provincie moet dus ook een tandje bij. We mogen ons zich niet verschuilen achter falend landelijk beleid. Om de kansen reëel te houden dat we onder die kritieke 1,5 graden opwarming blijven, is dat doel van 50% CO2 reductie te weinig en zetten we de toekomst van jongeren op het spel. We moeten in 2030 al klimaatneutraal. En – collega van GL verwees er zelf ook naar - Die 50% is zelfs volgens de huidige discussie in EU te weinig.

Voorzitter. De provincie wordt zo zeker geen voorloper, zoals de provincie in dit stuk wel zegt te ambiëren. We vragen de gedeputeerde op deze mooi Dag van de Aarde meer ambitie te tonen.


Dank u wel