Bijdrage Omge­vings­ver­or­dening 1.0


22 oktober 2020

Voorzitter,

Allereerst maar even een paar huishoudelijke mededelingen. We willen Gedeputeerde Staten danken voor de uitgebreide reactie op de ingebrachte amendementen en moties. Ook dank voor de positieve adviezen over de definitie duurzame ontwikkeling van amendement 22 en om natuur als Groot openbaar belang op te nemen in amendement 37. We hopen daarom op brede steun van Provinciale Staten.

Met de toezegging van GS om artikel 6.82 en 6.83 over 'dierenpopulaties over het jaar' te verduidelijken in de toelichting van de Omgevingsverordening, zullen we de amendementen 18 en 19 intrekken.

Motie 87 over regulering van grondwater zullen we aanhouden en we zorgen dat we dit meenemen in de discussie bij de aanpassingen van de Omgevingsverordening 2.0 die na vandaag gaat beginnen.

Motie 88 over het laten meeprofiteren door de burger van de energietransitie zullen we intrekken. Dit is inderdaad behandeld bij de Regionale Energie Strategieën (RES).

De amendementen 28 en 29 over functiewijziging van agrarische bebouwing naar burgerwoningen zullen we intrekken. Hier komt een motie voor terug die door de CU ingediend zal worden. De afgelopen dagen hebben we veel discussie gehad hoe we transitie in agrarisch buitengebied gaan uitvoeren. Dit was hoopvol en inspirerend, maar ook ingewikkelder dan in een simpel amendement mogelijk was.

Motie 84 zullen we intrekken. We zijn door GS overtuigd dat een tweedeling in groot- en kleinschalig Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) niet nodig is.

Omdat we niet alle amendementen en moties kunnen behandelen een algemene opmerking:

op een aantal punten is deze Omgevingsverordening een verbetering, maar ook een verslechtering. En gemiste kansen. Wellicht kunnen we er een aantal van corrigeren bij de Omgevingsverordening 2.0. Maar waarom zo lang wachten met een onzekere uitkomst. De verschillende crisissen moeten gestructureerd aangepakt worden. Deze Omgevingsverordening straalt die urgentie niet uit. Er moet dus nog wel iets gebeuren voordat de PvdD kan instemmen met deze Omgevingsverordening.

Dit is namelijk het belangrijkste stuk van deze periode, die gestart is in de vorige periode met de Omgevingsvisie. Dit document gaat bepalen hoe Noord-Holland er de komende jaren uit gaat zien. Het gaat over jacht op dieren, welke ruimte we geven aan de landbouwtransitie, maar ook waar we als Provinciale Staten controle op willen houden nu ook veel richting gemeenten gaat. Laten we geen stempelmachine worden. Laat dat niet onze erfenis zijn richting volgende Provinciale Staten. Om die reden zullen we ook amendement 43 van de PvdA over Groot openbaar belang steunen. Evenals de moties van de SP over Groot openbaar belang en het GS mandaat. Maar vooral willen we amendement 27 nogmaals promoten, aangezien deze ook in lijn is met het advies van de Hoor- en Advies Commissie (HAC).
Amendement 44 over Groot openbaar belang van het PvdA over energietransitie snappen we, maar we zien er ook grote gevaren in. Dit amendement zullen we daarom niet steunen.

Tevens willen we twee amendementen aanpassen. Met dank aan GS voor de toelichting en het is goed om een beetje gedeputeerde Talsma terug te krijgen. De uitspraak "groots en meeslepend of klein en ingrijpend" was volgens mij één van zijn lijfspreuken. Wij trekken de amendementen 25 en 26 daarom in en vervangen wij deze door de amendementen met de nummers 25b en 26b en dienen deze samen met CU en CDA in.

Verder willen we warm pleiten om tegen motie 96 te stemmen. Ik kom uit Wormer en ken de situatie daar. Het is een klassiek voorbeeld van Uitleglocaties maken door een sportveld in het buitengebied te plaatsen en vervolgens woningbouw. Via twee stapjes en wat geduld maak je woningbouw op ongewenste locaties mogelijk.

Dan nog enkele opmerkingen over onze eigen amendementen.

Amendement 17 Doelmatig verjagen
Het gaat hier om schadebestrijding en hoe dit het meest effectief gedaan kan worden. Op dit moment wordt snel naar het geweer gegrepen, maar lid 12 van het artikel gaat over voorwaarden waaraan een verjaagactie moet voldoen. Het moet geen carte blanche zijn om te blijven schieten. Daarnaast is de huidige regel ingewikkeld en niet te handhaven. De OV gaat juist over versimpeling en doelmatiger. Ons voorstel van 4 dieren per geweerdrager hebben we gebaseerd op andere regelingen bij andere provincies. Maar dit amendement is vrij cruciaal voor de PvdD.

Amendement 21 Vuurwerk
Wij zijn blij met het ‘neutraal’ advies van Gedeputeerde Staten. Als we de Omgevingsverordening eenvoudiger en simpeler willen maken lijkt een duidelijk Nee meer op z'n plaats. Het is ook meer toekomst gericht, daarom handhaven we dit amendement. Vuurwerk en stiltegebieden gaan niet samen. Zo vindt ook de meerderheid van Nederland.

A23 Intensieve Veehouderij
Diervriendelijker is om van een bedrijf die wil groeien, geen intensieve veehouderij meer te laten zijn. Daar zit de weg voorwaarts bij uitbreiding van bedrijven. Dat dit kan laat bijv. de gemeente Apeldoorn zien met een soortgelijke motie van GL, SP, CU, D66 PvdA, 50+ en de PvdD.

Dit amendement is ook in lijn met de Verkiezingsprogramma’s van D66 en GL en ook met de gedachte van de PvdA om aan de ene kant de duurzame landbouw te promoten en ook een stop te zetten op de intensieve veehouderij. Dit amendement maakt dit laatste mogelijk. Uitbreiding van intensieve veehouderijen werkt de door ons allen gewenste kringloopboeren tegen. Laten we vandaag een duidelijke stap zetten, zodat we boeren kunnen helpen met de transitie naar een landbouwsysteem waar we allemaal beter van worden.

A24 Bouwlaag
De Omgevingsverordening gaat juist niet alleen over ruimtelijk, maar voegt verschillende onderdelen samen. Op de ‘1 bouwlaag’ in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) is een loop-hole gevonden (in goed Nederlands), die met dit amendement gedicht wordt door er één laag van te maken. Nieuwe kippenflats zouden we niet moeten willen, ook gelet op de transitie in de landbouw die gaande is. Het amendement is dus in lijn met de oorspronkelijke PRV gedachte.

Tot slot:

We zullen tegen de CDA amendementen en moties stemmen betreft discussielocaties (behalve het Tergooi ziekenhuis).

En lest best, dank aan gedeputeerde Loggen over de toezeggen om de Omgevingsverordening 2021 goed voor te bespreken voordat deze ter visie gaat.