Bijdrage Kader­brief 2025


8 juli 2024

Vanuit de gedachte dat de mens de plicht heeft te zorgen voor een betrouwbare, gezonde en rechtvaardige toekomst en daarmee dus de zorg voor de aarde sta ik namens de Partij voor de Dieren hier om de Kaderbrief 2025 daarop bij te sturen. De ecosystemen van de natuur, ook voor de mens het waardevolste wat er bestaat, staat onder druk en we vrezen dat de begroting 2025 die eraan komt, niet voldoende in zich heeft om de vele crises te doen kantelen.

Daarom stelt de Partij voor de Dieren enkele andere keuzes voor bij de invulling van de bezuinigingstaakstelling en het benutten van de reserves voor onze structurele taakstellingen. Opmerkingen over de onderbesteding zijn al gemaakt.

Voordat ik die voorstellen doe, wil ik eerst de aandacht vestigen op een zin in de inleiding van de Kaderbrief 2025 en die luidt: “Als middenbestuur is de provincie bij de uitvoering van beleid immers sterk afhankelijk van het Rijk en gemeenten”.

Niet alleen democratisch, maar ook vanuit de beloften naar kiezers toe vind ik dit toch wel een matige houding van ons College van Gedeputeerde Staten. We kunnen als provinciale laag van het bestuur in Nederland wel degelijk op veel vlakken effectief. Juist deze houding baart de Partij voor de Dieren zorgen, niet het handelingskader dat wij als provincie hebben. Ik had van een College, waarin BBB als nieuwe veelbelovende en breedsprakige partij van vernieuwing met de mond vol van hoe belangrijk ze natuur vinden, wel meer daadkracht en lef verwacht. Maar we helpen graag een handje en doen daar zo ook wat voorstellen voor.

Want van deze Kaderbrief hoeven we het niet te hebben. Geen extra bedrag om de oorspronkelijke doelstelling van natuur te halen, het natuurnetwerk wordt teruggebracht tot minimale strookjes groen op een kaart, zonder de mogelijkheid van een robuuste, zichzelf in standhoudende, sterke ecosystemen. Zeer zorgelijk en bovendien onnodig. We zullen dan ook na het reces werken aan voorstellen om GS bij te staan in hun rol als middenbestuur, we zullen daartoe ook moties ondersteunen en mee indienen. bijvoorbeeld voor het instandhouden van de doelstellingen van het NNN. De PvdD verwacht dat de strategische agenda snel gevuld zal zijn met debatten over de NNN, waterkwaliteit, biologische landbouw bevorderen en klimaatadaptatie en natuurinclusief wonen.

Wat de Partij voor de Dieren opvalt, is de beperkte vorderingen die afgelopen jaar zijn gemaakt in visievorming en het maken van echte keuzes en opvallende, constructieve omvorming binnen gebiedsprocessen die kenmerkend zijn voor de start van een transitie. Niet nu, maar na het reces zullen we hier zeker verder over doorpraten en zo nodig verdere voorstellen te doen.

Er zijn wel degelijk dingen die een middenbestuur kan doen en dat is opstaan. Opstaan en de mouwen opstropen, creatief zijn, durven kiezen voor de lange termijn. Bijvoorbeeld de opcenten verhogen, juist in deze tijd wel doen. En juist dat soort daadkracht zien we niet terug in deze Kaderbrief voor 2025 en we voelen dat als weer een verloren jaar, verdere teloorgang van onze provincie. De crisissen steeds verder uitgebreid.

Goede voorbeelden vinden navolging, dus ga ervoor GS zou ik willen roepen, ga ervoor en laat je ambities en visie niet vertroebelen doordat je jezelf als een Calimero tot middenbestuur zonder kracht neerzet. Over goede voorbeelden gesproken: Groen Kapitaal wegstrepen is dan natuurlijk zo’n instrument dat we juist wel moeten behouden.

Allereerst Amendement Groen Kapitaal, een prachtige mogelijkheid om laagdrempelig groen te doen. Soms zit het begin van een transitie in een klein hoekje, een pionier of een initiatief die een rimpeling in het wateroppervlak wordt. Dat kan Groen Kapitaal zijn en die mogelijkheid met een relatief kleine investering laten we liever niet onbenut. Een onderbesteding lijkt me eenvoudig opgelost, dus in deze tijd van nood aan groen een bezuiniging daarop voorstellen, is niet gepast. Daarom dienen we met GroenLinks en ChristenUnie het amendement Schrap besparing op Groen Kapitaal in, met de volgende wijziging van de voordracht:

besluiten om de tekst in besluit 5 van het ontwerpbesluit in de Voordracht:
“In te stemmen met de voorgestelde invulling van de structurele taakstelling”

te vervangen door de tekst:

“In te stemmen met de voorgestelde invulling van de structurele taakstelling, met inachtneming van de volgende wijziging:
- ‘Maatregel 2.1 – Doelgerichte uitvoering programma groen kapitaal’ te schrappen.”.

Ten slotte maakt de Partij voor de Dieren zich zorgen over de continuïteit en het voortbestaan van het zeer noodzakelijke werk van de wildopvangorganisaties in onze provincie. Terwijl natuur, de natuurlijke habitat, steeds verder achteruit gaat en de biodiversiteit zwaar onder druk, is de wildopvang ondersteunen het minste dat we als mens en als instituut dat verantwoordelijk is voor natuur, kunnen doen. De PvdD is heel blij met de mededeling van de Gedeputeerde dat er gesprekken gaande zijn met de wildopvangcentra en gemeenten. De toezegging dat voor de begrotingsbehandeling 2025 duidelijkheid zal zijn over de ondersteuning van de provincie nemen we ter harte. Goed te zien dat U de hazen van Noord-Holland afgelopen jaar ook wel bent gaan waarderen. Het blijkt ook wel dat vertrouwen in de coalitie moet groeien. Mijn partner in dit dossier, GroenLinks, leert ook nog elke dag bij.

Interessant voor jou

Bijdrage Uitvoering- en Handhaving-brief Tata Steel

Lees verder

Bijdrage bij Startnotitie Gezonde Leefomgeving

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer