Bijdrage Gemeen­schap­pelijk land­bouw­beleid


Gebruik Europees slim, investeer in natuur­in­clusief en plant­aardig

8 februari 2022

Voorzitter,

Kort drie punten:

1. Eerst willen we met GS afspreken dat in de toekomst vooraf (in plaats van achteraf) concrete afstemming wordt gezocht met de commissie bij zo’n belangrijk onderwerp als het geld voor landbouwbeleid. Dat is nu niet goed gegaan. Dat hebben we op eigen initiatief met een historische brief van Statenleden uit het hele land moeten corrigeren. Maar in de toekomst moet dat anders: Interprovinciaal Overleg (IPO) hoort geen eigen koers, los van volksvertegenwoordigers te varen.

2. Dan over de verdere uitwerking van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid-Nationaal Strategisch Plan (GLB-NSP). GS zegt dat het grondgebonden deel van het GLB-NSP (het agrarisch natuur- en landschapsbeheer) verder uitgewerkt wordt bij het Natuurbeheerplan. Maar GLB/NSP heeft grote impact op klimaat, water, stikstof en ons voedsel. We vragen GS om bij de uitwerking van GLB/NSP alles integraal vanuit die uitdagingen te bezien, en niet alleen vanuit het Natuurbeheerplan.

3. Derde en laatste punt: het is een vorm van kapitaalvernietiging om te blijven investeren in de gangbare landbouw, terwijl een transitie gaande is. We hebben uit onderzoek gezien dat technologische end of pipe ingrepen zoals emissiearme stallen niet of onvoldoende werken. Daar is wel veel geld aan verspild.

Provincie heeft enige vrijheid in het sturen van besteding van die Europese gelden bij de verdere uitwerking van het GLB-NSP. We vragen GS om hier gebruik van te maken en overal waar mogelijk maximaal in te zetten op steun voor bronmaatregelen richting meer natuurinclusieve, diervriendelijke en meer plantaardige landbouw. Extra aandacht voor de transitie naar meer plantaardige landbouw is belangrijk. Dat is immers een essentieel onderdeel van de oplossing voor meerdere crises. We halen de klimaat- en natuurdoelen niet als we die transitie niet snel genoeg inzetten. Universiteit Leiden heeft het belang van deze transitie afgelopen maand nog bevestigd. We vragen aan GS om daarom hier zoveel mogelijk actief op te sturen, te verbinden en de boer op te gaan.