Bijdrage Commis­sie­be­han­deling Omge­vings­ver­or­dening Noord-Holland 2022


10 februari 2022

Vandaag geen vragen aan de Gedeputeerde, maar wel een appel aan de Staten.

Om maar met de deur in huis te vallen. Deze omgevingsverordening is bij uitstek een kans om gebiedsgericht maatwerk te leveren, maar dat moet dan wel HIER en NU gebeuren!

Waar de versie van 2020 nog voornamelijk een beleidsneutrale vertaling betrof, ligt er nu een uitgelezen kans om als provincie een rol te pakken in de geest van de Omgevingswet. Een wet waarin de landelijke overheid zegt aan te willen sluiten bij de nieuwe, complexe maatschappelijke uitdagingen en de transitie naar een duurzame samenleving, waarin kwetsbare waarden worden beschermd. En vervolgens integraal te kijken naar de grote uitdagingen van onze generatie. Uitdagingen op onder meer het gebied van gezondheid, milieu, klimaat, biodiversiteit, veiligheid et cetera.

Een uitgelezen middel om ons als provincie aan deze schone taak te kwijten is het opstellen van omgevingswaarden. De provincie kan hiermee heldere kaders stellen, door naast de verplichte omgevingswaarden voor waterkwantiteit en waterveiligheid, ook dergelijke instrumenten (maar ook instructieregels) voor bijvoorbeeld de kwaliteit van water, lucht, bodem, natuur en gezondheid toe te voegen. Daarmee geven we gemeenten meer houvast in deze complexe materie. Want zij moeten alles uiteindelijk gaan uitvoeren. Heldere integrale kaders zullen hen kunnen helpen te functioneren in de filosofie van lokaal wat kan, regionaal wat moet. Zeker nu de gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden krijgen, terwijl hun financiële positie wel eens rooskleuriger is geweest.

Vooral het gemis aan omgevingswaarden over gezondheid vinden we onverantwoord. Volgens de Raad van State is gezondheid ook een ruimtelijk aspect en daarmee prima te verankeren in deze omgevingsverordening. Om duidelijke kwantitatieve normen te stellen bij ernstige milieuvervuiling, maar ook ter voorkoming van zoönotische ziektes als Q-koorts, Covid of een eventuele mutatie van de Vogelgriep.

Het is daarnaast ook mogelijk om instrumentarium gebiedsgericht in te zetten, dan valt bijvoorbeeld te denken aan geurnormen, natuurinclusief bouwen en bermbeheer.

De provinciale Omgevingsvisie biedt best veel handvatten voor dit alles, maar concretisering hiervan mag van onze fractie toch echt steviger opgepakt worden. Daarom zullen we bij behandeling in Provinciale Staten met een aantal voorstellen komen om écht duurzaam door te pakken. Voorstellen gericht op integrale bescherming van kwetsbare waarden zoals natuur, milieu en de veiligheid en gezondheid van mensen en dieren, geheel volgens de geest van de Omgevingswet. De wetgever geeft immers de mogelijkheid tot maatwerk aan de provincie, omwille van die gezondheid en veiligheid van haar inwoners.

Voorstellen op het gebied van bijvoorbeeld: landbouw, dierenwelzijn, natuur, milieu, jacht, water, wonen, de energietransitie en vast nog wel meer.

Uiteraard zijn we bereid om deze voorstellen samen met andere fracties uit te werken, maar uiteraard ook met onze ambtenaren. Een verzoek voor ondersteuning daarbij van hen hebben wij reeds verzonden. We zullen hierover tijdig communiceren met de Staten en met name met de woordvoerders.

Of deze voorstellen in de vorm van moties of amendementen komen is nog even de vraag. Op dit moment lijkt het aanbeveling te verdienen om in te zetten op moties. Dan is er nog ruime tijd om deze in de loop van dit jaar door en met het ambtelijk apparaat uit te werken richting een partiele herziening, wanneer de omgevingswet intreedt. Want zoals we inmiddels weten hebben we die tijd om een gedegen integraal kader op te stellen, waar onze gemeenten mee uit de voeten kunnen.

Zodat zij gericht invulling kunnen geven aan een schone, gezonde en veilige leefomgeving voor al hun inwoners, menselijke en niet menselijke…