Bijdrage bij Motie 'Onaf­han­kelijk onderzoek alter­na­tieven storting asfalt­gra­nulaat Formule 1'


14 december 2020

Voorzitter,

het is goed om eerst drie zaken vast te stellen:

1. Veel burgers en leden van deze Staten maken zich al lang ernstig zorgen over de gang van zaken rond de komst van Formule 1 naar het Circuitpark Zandvoort (CZ).

2. We hebben heel ruim van tevoren bij verschillende coalitiepartijen om input gevraagd voor deze motie. We hebben ze alle gelegenheid gegeven om stukken te wijzigen.

Tot op heden hebben wij niets ontvangen. Fijn dat er geen opmerkingen zijn!

3. Deze motie is volgens ambtelijke toets uitvoerbaar. Ook dat kan dus geen obstakel zijn.

Kortom: Wij gaan er vanuit dat de motie op comfortabele steun kan rekenen.

Toch nog even een terugblik op de feiten:

Eerder pakte GS haar politieke ruimte en koos de kant van CZ door het onafhankelijke juridische advies van de eigen Adviescommissie niet op te volgen. Niet de bescherming van dieren en natuur, maar economische belangen waren daarbij doorslaggevend.

Ondertussen bleef het CZ telkens weer de grenzen van het toelaatbare opzoeken, met steun van deze provincie in de rechtszalen. Met een zak geld onder de arm wanen zij zich onschendbaar.

Het is alleen aan de oplettendheid van natuurorganisaties te danken dat we weten dat het CZ illegaal asfaltgranulaat heeft gestort en daarmee tegen eerdere afspraken in leefgebied van beschermde diersoorten heeft vernietigd.[1]

Je zou zeggen: GS moet nu echt een streep trekken. Toch handhaaft GS via de OD grotendeels niet en zet in op legaliseren van de illegale asfaltstorting achteraf.

Een belangrijk argument van GS daarbij is dat er geen goede alternatieven zouden zijn voor het plaatsen van tribunes. Dat zou alleen kunnen door het aanbrengen van asfaltgranulaat in het duingebied.

Maar waar baseert GS zich daarbij op? Puur op de gegevens die door het CZ zelf zijn aangeleverd. Maar GS hoort kritisch te kijken naar de door aanvrager aangeleverde gegevens (die immers een eigen belang heeft) en moet daar blijk van geven. Daarvan is weinig terug te vinden.

Terwijl er alle reden is om extra kritisch te zijn en wel om minstens twee redenen:

1. Journalisten hebben in kaart gebracht hoe juist dit leunen op alleen de gegevens van de aanvrager zoals het CZ, er structureel toe leidt dat de natuur het bijna altijd verliest van economische belangen. Daar moeten we alert op zijn. [2] Maar daarover straks meer door collega Klein.

2. Bij natuurorganisaties bestaat een sterk vermoeden dat de belangrijkste reden waarom er asfaltgranulaat in het duingebied is aangebracht, niet is omdat er geen alternatieven zijn, maar omdat er bij het vernieuwen van de racebaan veel asfaltgranulaat vrij kwam. Het afvoeren ervan zou veel geld kosten dus was het voor CZ verleidelijk het in het duingebied te storten.

Er is dus reden om te vermoeden dat het Circuitpark niet serieus heeft gezocht naar alternatieven die recht doen aan het duingebied.

Tegelijk zijn de serieuze alternatieven die natuurorganisaties hebben aangedragen door de OD niet onafhankelijk onderzocht.

Ten slotte nu aan PS de vraag: hoe lang laten we burgers ons werk doen om natuur en dieren te beschermen? We vragen u om vandaag weer verantwoordelijkheid te nemen en GS te verzoeken op zijn minst onafhankelijk onderzoek naar de alternatieven te laten uitvoeren.

Daarom de volgende motie, die we samen met collega’s van SP en ChristenUnie indienen:

verzoeken Gedeputeerde Staten om:

  • de Omgevingsdienst zo snel mogelijk – in ieder geval vóór het definitieve besluit over de Wnb-ontheffing- alsnog onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de door o.a. natuurorganisaties aangedragen alternatieven voor de fundering die minder schadelijk zijn voor de natuur in het duingebied;
  • PS te informeren over de resultaten daarvan;
  • deze resultaten te betrekken in het definitieve Wnb-besluit;

en gaan over tot de orde van de dag.

Dank u wel.


[1] ODNHN schrijft in haar voornemen voor last onder dwangsom (17 juni 2020): “De beoordeling van de aangevraagde activiteiten, de toetsing van mogelijke andere bevredigende oplossingen, en de rechtvaardiging door dwingende redenen van groot openbaar belang, hebben dan ook nadrukkelijk slechts betrekking op de zeer tijdelijke aantasting van de rust- en verblijfplaatsen, en niet op een (half)verharding van die gebieden, en het jarenlang ongeschikt blijven van deze gebieden.”

[2] https://www.ftm.nl/artikelen/livecast-11-juni-pakhuis en https://www.ftm.nl/artikelen/intellectuele-prostitutie-milieuadvies