Motie Onaf­han­kelijk onderzoek inzake alter­na­tieven storting asfalt­gra­nulaat Circuit Zandvoort


PvdD, SP, CU

14 december 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 14 december 2020, te Haarlem, ter bespreking van motie vreemd aan de orde van de dag inzake het doen van onafhankelijk onderzoek naar alternatieven voor asfaltgranulaat voor fundering van tribunes bij Circuitpark Zandvoort (CZ);

constaterende dat:

 • het CZ asfaltgranulaat heeft laten storten in een leefgebied van beschermde diersoorten;
 • eerder dit jaar door GS en Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD) is vastgesteld dat ongeveer vier voetbalvelden leefgebied van beschermde diersoorten permanent of langdurig zijn aangetast;
 • volgens natuurorganisaties zelfs bij mogelijkheden tot herstel, dat herstel van leefgebied tot 20 jaar kan duren;
 • het CZ hier vooraf geen ontheffing voor heeft aangevraagd;
 • door de OD in juni is vastgesteld dat met deze handeling van CZ de wet is overtreden;[1]
 • de storting van asfaltgranulaat al in de periode van januari tot maart 2020 gebeurde, maar dat OD er pas achter kwam na oplettendheid van natuurorganisaties.
 • de OD op 17 juni 2020 besloot om over te gaan tot volledige handhaving van de geconstateerde overtreding van het duingebied;
 • de OD (namens GS) in juli toch besloot om het grootste deel van de overtreding onbestraft te laten en er sinds 7 september 2020 een ontwerpbesluit voor een ontheffing is, waarmee de storting van asfaltgranulaat achteraf toch gelegaliseerd kan worden;
 • het al slecht gaat met kwetsbare natuur en diersoorten in Nederland;
 • de provincie verantwoordelijk is voor bescherming van de natuur en daarin levende dieren en een zorgplicht heeft;

overwegende dat:

 • het CZ eerder een ontheffing Wet Natuurbescherming (Wnb) heeft gekregen om tijdelijk bedreigde diersoorten te verstoren en hun leefgebied aan te tasten voor de bouw van extra tribunes;
 • door het CZ en provincie Noord-Holland daarbij altijd werd gesteld dat de aantasting van het leefgebied van deze dieren als tijdelijk moet worden opgevat en dat o.a. daarom de ontheffing te verantwoorden was;[2]
 • de huidige aantasting door asfaltgranulaat niet tijdelijk is;
 • een belangrijk argument wat de OD een 180 graden draai deed maken tussen juni en juli/september is omdat er volgens het CZ geen goede alternatieven zijn voor het plaatsen van tribunes en volgens het CZ dit alleen kan door het aanbrengen van asfaltgranulaat in het duingebied;
 • er door de natuurorganisaties alternatieven zijn aangedragen op basis van de technische rapportage van Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau die door CZ en/of OD niet volledig zijn onderzocht en/of technisch uitgewerkt;
 • op 23 november 2020 natuurorganisaties tijdens hun inspraak helder hun standpunt hebben toegelicht over die mogelijke alternatieven en hebben uitgelegd waarom door het CZ niet serieus gezocht is naar alternatieven die recht doen aan de functie van het duingebied als leefgebied van beschermde diersoorten;[3]
 • PvdD, ChristenUnie en SP in de PS-vergadering van 14 september 2020 aan GS hebben gevraagd onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar een alternatieve fundering voor asfaltgranulaat;
 • GS in haar brief van 3 november 2020 aan PS, besproken in de commissie NLG van 23 november 2020, desondanks aangeeft dat de OD zich namens GS puur heeft gebaseerd op informatie van het CZ;
 • Follow the Money in kaart heeft gebracht hoe door o.a. het leunen op alleen de gegevens van de aanvrager zoals het CZ, natuur het bijna altijd verliest van economische belangen en onvoldoende wordt beschermd;[4]
 • het van groot belang is om bij activiteiten die schadelijk zijn voor de natuur een degelijk en onafhankelijk onderzoek te doen naar meer natuurvriendelijke alternatieven;

verzoeken Gedeputeerde Staten om:

 • de Omgevingsdienst zo snel mogelijk – in ieder geval vóór het definitieve besluit over de Wnb-ontheffing- alsnog onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de door o.a. natuurorganisaties aangedragen alternatieven voor de fundering die minder schadelijk zijn voor de natuur in het duingebied;
 • PS te informeren over de resultaten daarvan;
 • deze resultaten te betrekken in het definitieve Wnb-besluit;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] “Samenvattend komen wij tot de conclusie dat er sprake is van overtreding van art. 3.5, vierde lid van de Wnb omdat rust- en voortplantingsplaatsen van de zandhagedis zijn aangetast en vernield.”

[2] ODNHN schrijft in haar voornemen voor last onder dwangsom (17 juni 2020): “De beoordeling van de aangevraagde activiteiten, de toetsing van mogelijke andere bevredigende oplossingen, en de rechtvaardiging door dwingende redenen van groot openbaar belang, hebben dan ook nadrukkelijk slechts betrekking op de zeer tijdelijke aantasting van de rust- en verblijfplaatsen, en niet op een (half)verharding van die gebieden, en het jarenlang ongeschikt blijven van deze gebieden.”

[3] “De belangrijkste reden waarom er hier op grote schaal asfaltgranulaat in het duingebied is aangebracht, is niet omdat er geen alternatieven zijn, maar dat is omdat er bij het vernieuwen van de racebaan veel asfaltgranulaat vrij kwam. Het afvoeren van deze afvalstof en hergebruik op een andere locatie zou veel geld kosten en daarom is het materiaal gebruikt voor het op grote schaal verharden van het duingebied. Er is kortom niet serieus gezocht naar alternatieven die recht doen aan de functie van het duingebied als leefgebied van beschermde diersoorten. Stichting Duinbehoud vraagt de provincie in deze om haar verantwoordelijkheid te nemen voor het beschermen van de natuur in de provincie en handhavend op te treden.” - Marc Janssen, Stichting Duinbehoud

[4] https://www.ftm.nl/artikelen/livecast-11-juni-pakhuis en https://www.ftm.nl/artikelen/intellectuele-prostitutie-milieuadvies


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie RedTeam: Second opinion voor de damherten

Lees verder

Motie Waarborgen onafhankelijk onderzoek ter bescherming kwetsbare waarden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer