Motie Waar­borgen onaf­han­kelijk onderzoek ter bescherming kwetsbare waarden


PvdD, CU, SP

14 december 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 14 december 2020, te Haarlem, ter bespreking van motie vreemd aan de orde van de dag inzake het waarborgen van onafhankelijk onderzoek ter bescherming van kwetsbare waarden;

constaterende dat:

- het Circuit Zandvoort (CZ) asfaltgranulaat heeft laten storten in een leefgebied van beschermde diersoorten;

- eerder dit jaar door GS en Omgevingsdienst Noord Holland Noord (OD) is vastgesteld dat daardoor ongeveer vier voetbalvelden leefgebied van beschermde diersoorten permanent of langdurig zijn aangetast;

- het CZ hier vooraf geen ontheffing voor heeft aangevraagd;

- door de OD in juni is vastgesteld dat met deze handeling van CZ de wet is overtreden;[1]

- de OD (namens GS) in juli toch besloot om het grootste deel van de overtreding onbestraft te laten en er sinds 7 september ‘20 een ontwerpbesluit voor een ontheffing is, waarmee de storting van asfaltgranulaat achteraf toch gelegaliseerd kan worden;

- een belangrijk argument van de OD/GS daarvoor is dat er volgens informatie aangeleverd door alleen het CZ geen goede alternatieven zijn voor het plaatsen van tribunes en volgens het CZ dit alleen kan door het aanbrengen van asfaltgranulaat in het duingebied;

- er door de natuurorganisaties serieuze alternatieven zijn aangedragen, maar dat die door de OD niet volledig zijn onderzocht en/of technisch uitgewerkt;

overwegende dat:

- de OD zich in zulke zaken namens GS steeds baseert op informatie van een aanvrager zoals het CZ en geen contra-expertise uitvoert; - Follow the Money in kaart heeft gebracht hoe door o.a. het leunen op alleen de gegevens van de aanvrager zoals het CZ, natuur het bijna altijd verliest van economische belangen en onvoldoende wordt beschermd;[2]

- het al slecht gaat met kwetsbare natuur en diersoorten in Nederland;

- de provincie verantwoordelijk is voor bescherming van de natuur en daarin levende dieren en een zorgplicht heeft;

- het van groot belang is om bij activiteiten die schadelijk zijn voor de natuur een degelijk en onafhankelijk onderzoek te doen naar meer natuurvriendelijke alternatieven;

verzoeken Gedeputeerde Staten om:

- in de eerste helft van 2021 te onderzoeken hoe in toekomstige situaties waarbij kwetsbare belangen als natuur en gezondheid in het geding zijn, en er grote twijfels zijn vanuit maatschappelijke organisaties, er (naast de informatie van de aanvrager) contra-expertise ingeschakeld kan worden om tot een volledig geïnformeerd besluit te kunnen komen;

- PS te informeren over de resultaten daarvan;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] “Samenvattend komen wij tot de conclusie dat er sprake is van overtreding van art. 3.5, vierde lid van de Wnb omdat rust- en voortplantingsplaatsen van de zandhagedis zijn aangetast en vernield.”
[2] https://www.ftm.nl/artikelen/l... en https://www.ftm.nl/artikelen/i...


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Onafhankelijk onderzoek inzake alternatieven storting asfaltgranulaat Circuit Zandvoort

Lees verder

Amendement Breedband Internet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer