Amen­dement Breedband Internet


CU, CDA, SP, PvdD, OSNH, FvD

15 december 2020

Betreft agendapunt 8.c (VD-60): Laatste Begrotingswijziging 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 14 december 2020, ter behandeling van voordracht VD-60, inzake ontwerpbesluit Laatste Begrotingswijziging 2020,

besluiten in bovengenoemd ontwerpbesluit “besluit 4” als volgt aan te vullen:

met dien verstande dat in de laatste begrotingswijziging 2020:

1. onder het kopje 5.3.1 "Ruimtelijk vestigingsklimaat verbeteren” op blz. 26 de volgende tekst wordt verwijderd:

Een belangrijk deel van het budget (€ 2 mln.) kan vrijvallen.

2. onder het kopje 2.3.1 "Niet Budgettair Neutrale wijzigingen.” op blz. 5 de volgende tekst wordt verwijderd:

Ruimte: minder uitgaven breedband -2 V

3. de begroting en het begrotingsresultaat dienovereenkomstig worden aangepast


Toelichting

Een goede digitale infrastructuur in de gehele provincie is erg belangrijk. Op het gebied van breedband heeft de provincie de afgelopen jaren veel inspanning geleverd; veel witte vlekken zijn inmiddels aangesloten of staan op de nominatie om aangesloten te worden. Er zijn echter ook nog steeds veel inwoners c.q. ondernemers voor wie de digitale infrastructuur te wensen overlaat. Dit is zichtbaar in de Breedband Atlas (http://www.stratix.nl/glaskaart/). Indieners stellen voor om de reserve, die voor dit doel is ingericht, in stand te houden zolang het nog niet duidelijk is hoe de restopgave opgelost gaat worden. Als in een later stadium blijkt dat de middelen definitief niet meer nodig zijn om de ambities van Noord-Holland ten aanzien van breedband internet te realiseren, kunnen deze vrijvallen.


Status

Verworpen

Voor

CU, CDA, SP, PvdD, FvD, 50Plus/PvdO, Fractie Baljeu

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Waarborgen onafhankelijk onderzoek ter bescherming kwetsbare waarden

Lees verder

Amendement Extensivering

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer