Amen­dement Exten­si­vering


Voed­sel­visie 2020-2030

1 februari 2021

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 1 februari 2021, ter behandeling van de Voedselvisie 2020-2030,

besluiten om besluit 1 van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

1. De Voedselvisie 2020-2030 vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijzigingen:

  • Onder Hoofdstuk 5 (p. 19) de volgende zin:

    “de grondgebonden landbouw natuurinclusief.”

    te wijzigen in:

    de grondgebonden landbouw natuurinclusief. We stimuleren samen met andere overheden vergaande extensivering van de intensieve veehouderij tegen 2030. Daarnaast stimuleren we dat de niet-grondgebonden veehouderij duurzamer en diervriendelijker wordt.”

Toelichting

De meeste politieke partijen, waaronder de coalitiepartijen, hebben uitgesproken dat het tijd is om te werken richting extensivering van veehouderij en weg van de intensieve veehouderij. In Noord-Holland is groei en voortbestaan van de huidige intensieve veehouderij nog steeds mogelijk, onder andere omdat de uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijen wordt toegestaan. Wetenschappers en topvirologen roepen al jaren de politiek op om verantwoordelijkheid te nemen en de afbouw van de intensieve veehouderij in te zetten. De intensieve veehouderij levert (zoals o.a. door Oxford Universiteit in beeld gebracht) schade aan natuur, milieu en klimaat en is bovendien een risico voor de volksgezondheid. De Voedselvisie doet wel een uitspraak over de grondgebonden landbouw, maar zegt niets over de intensieve, niet-grondgebonden veehouderij terwijl daar de meeste maatschappelijke zorgen liggen.

Het verdienmodel in de intensieve veehouderij is om zoveel mogelijk vlees (dier) te produceren in zo kort mogelijke tijd en tegen zo laag mogelijke kosten. De provincie wil nu juist inzetten op een manier van voedsel produceren met gezonde verdienmodellen voor de ondernemers, maar wat ook goed is voor het klimaat, de bodem, het milieu en dierenwelzijn. De maatschappelijke kosten van de intensieve veehouderij vertaald naar euro’s zijn vele malen hoger dan de economische baten. De transitie weg van de intensieve veehouderij levert de maatschappij juist meer op dan het kost. Meeste boeren zijn ook bereid om te schakelen, maar missen duidelijkheid en hulp. Daar kan de provincie mede aan bijdragen. In de maatschappij is onder burgers, waaronder vele jongeren, bovendien geen draagvlak voor de intensieve veehouderij, i.v.m. o.a. gezondheid, milieu en dierenwelzijn. Dat bleek ook uit de bijdrage van de insprekers tijdens de commissie NLG, bij de bespreking van de Voedselvisie. Daarbij heeft ook de boerenorganisatie Caring Farmers de provincie opgeroepen om zich te richten op de afbouw van de intensieve veehouderij. Juist omdat Noord-Holland niet afhankelijk is van de intensieve veehouderij en er relatief minder van heeft, is het hier makkelijker om tenminste het streven uit te spreken de intensieve veehouderij te willen extensiveren. De provincie heeft niet overal invloed op, ook niet bij onze ambities over natuurinclusieve landbouw. Maar we kunnen – net zoals bij natuurinclusieve grondgebonden landbouw – een stip op de horizon zetten en een ambitie uitspreken over hoe wij de provincie in de nabije toekomst het liefst zien.

Ines Kostić, Partij voor de Dieren

Rien Cardol, GroenLinks

Süleyman Koyuncu, DENK

1 https://www.bd.nl/brabant/eind...

2 https://www.ad.nl/economie/hoo...

3 https://www.wur.nl/upload_mm/4...

4 https://www.utwente.nl/nieuws/... ; https://www.ad.nl/binnenland/v... ; https://decorrespondent.nl/118...

5

; https://www.bbc.com/news/scien... ; https://www.utwente.nl/nieuws/...

6 https://www.ecorys.com/nl/nede...

7 In 2001/2002 werd de nota Dierenwelzijn opgesteld, waarin dierenwelzijn gedefinieerd werd en waarin werd bepaald dat in 2012, maar uiterlijk in 2022, het perspectief van het dier leidend zal zijn in de veehouderij. Dat wil zeggen dat het veehouderij is aangepast aan het dier en niet het dier aan de veehouderij en dat dieren naar hun natuurlijke soorteigen gedrag kunnen leven in de veehouderij. Het uitgangspunt dat het dier leidend moet zijn is inmiddels erkend door partijen die nu in totaal een meerderheid van 85 zetels in de Tweede Kamer hebben. De intensieve veehouderij past volgens wetenschappers en dierenwelzijnsexperts niet bij dit doel.


Status

Verworpen

Voor

CU, D66, Denk, GL, PvdD, SP

Tegen

CDA, FvD, JA21, PvdA, PVV, VVD