Bijdrage Ambi­tie­pro­gramma Ruim­te­lijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam


Meer aandacht voor groen, leef­baarheid en klimaat nodig

8 februari 2021

Voorzitter,

We zien dat er wat wordt geïnvesteerd in natuur, maar wat betekenen alle projecten gezamenlijk onder de streep voor natuur, milieu en tegengaan van klimaatverandering? Dat zijn de meest urgente vraagstukken, en we willen graag reflectie daarop zien.

Er wordt bijna de helft van het budget besteed aan recreatie, toerisme en private initiatieven. Wat betekent die investering uiteindelijk voor de impact op natuur, milieu en klimaat? Kan GS daar op schrift inzicht over geven?

Wij sluiten ons aan bij de inspreker: spreiding van toerisme vanuit Amsterdam naar de rest van de provincie, met blijvende focus op groei, is ongewenst is. Zoals de toerisme-topexpert Anna Pollock zegt: het is alsof je uitslag ergens op je lichaam hebt en dat probeert op te lossen door het over je hele lichaam uit te smeren. Dat lost het probleem niet op.

Kunnen we als voorwaarden voor elk toeristisch en economisch project ook opnemen dat het ook een meerwaarde moet opleveren voor natuur, milieu en klimaat? Anders zijn we aan de ene kant aan het investeren in natuur, milieu, dierenwelzijn en klimaat, maar via andere kant die doelen aan het schaden.

Dat brengt ons ook bij de sportvisserij. Die zorgt voor de grootste vervuiling van water met lood. Dit rijmt niet met de provinciale doelen voor waterkwaliteit en groot openbaar belang van natuur. Maar in deze stukken noemt de provincie het creëren van meer kansen voor sportvisserij zelfs expliciet als doel. Dat is ongepast, los van wat je van die ‘hobby’ vindt. We vragen om dat uit de ambities te halen.