Bedrijfs­op­volging in de agra­rische sector


Geef prio­riteit aan boeren die mee willen in de transitie

16 november 2021

Voorzitter,

Dank aan de indieners van dit initiatiefvoorstel. We waarderen de moeite die hierin is gestoken.

Het initiatief constateert problemen met bedrijfsopvolging in de agrarische sector. Die zijn er inderdaad. Boeren worden steeds verdere intensivering en schaalvergroting in gedreven. Kleinere boeren moeten stoppen. Dit alles gefaciliteerd door miljarden subsidies. Intussen zijn goedwillende boeren en onze kinderen de grote verliezers. Die trend moeten we samen doorbreken.

Tjeerd de Groot zei het in een interview laatst treffend: “Een beleid van 20 jaar schaalvergroting, pappen en nathouden en je ziet dat er daardoor steeds regels bijkomen. Wij hebben een lange termijnvisie en gaan ook keuzes maken”.

Dit initiatiefvoorstel is sympathiek, maar benoemt die noodzakelijke keuzes niet. Niet alles kan immers. De landbouwsector gaat gezonde transities tegemoet. Dan is het essentieel dat we boeren duidelijkheid geven over waar we samen naartoe gaan, ook in dit initiatiefvoorstel. Die doelen zijn nu beschreven in de Voedselvisie, waaronder natuurinclusief in 2030, eerlijke prijs, en dierenwelzijn.

Toch worden ze nauwelijks benoemd in het voorstel. Juist in deze belangrijke transitieperiode moeten we onze schaarse provinciale tijd en middelen gebruiken om boeren mee te nemen in de transities. Dat bespaart ook geld.

Voorzitter,

Als we het hebben over bedrijfsopvolging en de toekomst van de sector, dan gaat erom dat we toewerken naar de noodzakelijke transities. Dat is in het belang van agrarische familiebedrijven en het leefbaar houden van het boerenberoep. Zijn D66/PvdA/VVD het daar met mee eens? Toen wij de initiatiefnemers hierover bevroegen, gaf VVD een ander antwoord dan D66. We moeten daar in dit initiatiefvoorstel helder in zijn, ook voor het college dat hierna komt. Anders worden vooral goedwillende boeren weer het slachtoffer.


Daarom helpen we D66 en VVD en dienen samen met DENK, SP en GL het amendement in “Hulp bij bedrijfsopvolging richting noodzakelijke landbouwtransities”:

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

toe te voegen als besluit, na het nu laatste (vijfde) besluit, de tekst:

De bovengenoemde inzet m.b.t. bedrijfsopvolging en starters uit te voeren in lijn met de noodzakelijke transities zoals beschreven in het provinciale landbouwbeleid, met name de Voedselvisie. Prioriteit wordt gegeven aan initiatieven die aansluiten bij de gewenste omschakeling naar natuurinclusieve landbouw op niveau 2 of hoger (volgens Louis Bolk Instituut[1])”.k


[1] https://www.louisbolk.institute/downloads/3260.pdf