Vragen over voor­ge­nomen zand­winning in Natura 2000- en RAMSAR-gebied IJsselmeer


SP, PvdD, Groen­Links, D66

Indiendatum: 5 mei 2023

Zandwinning IJsselmeer NoordHolland - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Inleiding
Op 18 april jl. is een position paper binnengekomen over de voorgenomen zandwinning in het IJsselmeer door de Rijksoverheid. De opstellers hiervan zijn: It Fryske Gea, Aksjegroep Murns/Aldemardum, Natuurmonumenten, Stichting Gaasterlân Natuerlân, IJsselmeervereniging en Vogelbescherming Nederland.
Gezien de risico’s die zandwinning met zich meebrengt voor de natuur- en waterreserve functies van het IJsselmeer, stellen wij de volgende vragen.

Vragen

Vraag 1:
De minister heeft besloten het milieuonderzoek (MER) te beperken tot zandwinning in het IJsselmeergebied en geen alternatieven te overwegen.
Is GS op de hoogte van dit besluit van de minister? Is GS bij dit besluit betrokken geweest en zo ja, op welke manier? Zo ja, heeft GS ook tegen dit besluit geageerd?

Vraag 2:
Het IJsselmeer is Natura 2000 en RAMSAR-gebied. Volgens de auteurs van het position paper is zandwinning buiten de vaargeulen feitelijk daarom niet mogelijk. Veel opgaven komen in het IJsselmeergebied samen en staan onder druk, zoals waterkwaliteit, zoetwatervoorziening, waterafvoer en Natura 2000-doelen. Er is nieuw nationaal beleid voor de zoetwaterreserve. De
zoetwaterreserve IJsselmeer kan niet worden gecombineerd met zandwinning vanwege de risico’s van verzilting, vertroebeling en intoxicatie.
Is GS het met de indieners eens dat het belang van het beperken van risico’s voor de zoetwatervoorziening en het belang van natuur groter is dan het belang van de zandwinning? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3:
In hoeverre gaat er in de milieueffectrapportage rekening worden gehouden met de nieuw te bouwen sluis in Kornwerderzand? Zo ja, hoe dan? Zo nee, wat zijn de gevolgen van het uitdiepen van de vaargeul Urk-Kornwerderzand samen met de zandwinning in het IJsselmeer voor het Natura 2000 gebied?

Vraag 4:
Hoe passen de voorgenomen plannen voor zandwinning in het IJsselmeergebied binnen de ambities van de Omgevingsvisie (o.a. natuurinclusief ontwikkelen) en de hoofdprincipes van de Kustvisie Noord-Hollandse IJsselmeerkust (o.a. versterking biodiversiteit en bescherming
zoetwatervoorraad)?

Vraag 5:
Een van de hoofdtaken van de provincie is bescherming van natuur. In 2021 is een motie aangenomen waarin GS werd opgeroepen om zich te verzetten tegen natuurbelastende activiteiten in een ander N2000-gebied, namelijk de Waddenzee.[1] Zandwinning in dat gebied is ook al jaren verboden, omdat het schadelijk is.[2]
Is GS bereid met de minister in gesprek te gaan om de voorgenomen zandwinning in het IJsselmeer te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

1 https://www.waddenzee.nl/thema...;
2 Motie Oproep externe bedreigingen voor Waddenzee verminderen NoordHolland - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over afschot zwanen in Hoogwoud en uitspraak Raad van State die streep zet door gebruikmaken provinciale en landelijke vrijstellingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer