Vragen van de heer F.A.S. Zoon (PvdD) over moge­lijk­heden om de bouw van de biomas­sa­cen­trale te Diemen tegen te houden


Vragen van de heer F.A.S. Zoon (PvdD) over mogelijkheden om de bouw van de biomassacentrale te Diemen tegen te houden

Inleiding vragen

In augustus 2018 heeft Nuon een omgevingsvergunning aangevraagd bij het omgevingsloket Noordzeekanaalgebied van de Provincie Noord-Holland voor een op houtpellets gestookte warmtekrachtcentrale van 120MW. Het zou de grootste biomassacentrale van Nederland worden.

Ook is een vergunningsaanvraag gedaan bij de Regionale Uitvoeringsdienst NHN op grond van de Natuurbeschermingswet, nodig vanwege de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof. Uit het stikstofdepositieonderzoek blijkt dat de centrale behoorlijke effecten zal hebben op Natura-2000 gebieden. Voorts laat NUON weten dat er onvoldoende Nederlands snoeiafval is om de centrale te voorzien van brandstof uit lokale bronnen. De centrale wordt dus afhankelijk van houtpellets (geperste houtkorrels) uit het buitenland.[1]

De mogelijke bouw van deze enorme biomassacentrale leidde tot een storm van kritiek en protest. Onder burgers, politici, wetenschappers en natuur- en milieuorganisaties leven grote zorgen dat de grootschalige stook van biomassa tot flinke toename van CO2- en fijnstofuitstoot zal leiden en dat de druk op bossen en schaarse ruimte wereldwijd nog verder zal toenemen. In een poging helderheid in de discussie te brengen, kondigden het Planbureau voor de Leefomgeving en de Sociaal Economische Raad eind april aan een onderzoek te starten naar de effecten van de grootschalige inzet van biomassa in Nederland.

Deze stappen werden in het Ontwerp van het Klimaatakkoord ook aangekondigd als onderdeel van het proces naar een integraal duurzaamheidskader. Ook de Provincie Noord-Holland herkende dat de schaal waarop biomassa zou worden ingezet, zou moeten samenhangen met de uitkomsten van de maatschappelijke discussie, blijkt uit de begin 2018 gepresenteerde provinciale Routeplanner Energietransitie 2020-2050.

De gemeente Diemen, waar de biomassacentrale gebouwd moet worden, is gekant tegen de komst van de centrale. De gemeente heeft een advocatenkantoor ingehuurd om te onderzoeken welke juridische mogelijkheden voorhanden zijn om de komst van de centrale tegen te houden. Ook in Amsterdam heerst veel weerstand, en in Provinciale Staten Noord-Holland hebben in ieder geval ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SP, 50Plus, en PvdD aangegeven tegen de biomassacentrale te zijn.[2]

  1. Bent u het met ons en vele bezorgde burgers, wetenschappers en maatschappelijke organisaties eens dat het besluit om de biomassacentrale in Diemen te bouwen, onmogelijk weloverwogen en breed gedragen kan worden genoemd?
  2. Bent u het met ons eens dat een project met een dergelijke maatschappelijke relevantie per definitie weloverwogen en breed gedragen moet zijn?
  3. Het project wordt getoetst aan de Wet natuurbescherming (Wnb) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Welke gevolgen heeft uitspraak ECLl:NL:RVS:2019:831 van de Raad van State voor de beschikbare ontwikkelingsruimte?
  4. Welke mogelijkheden zijn er om een nieuwe Milieueffectrapportage te laten opstellen, waarbij ook Zeer Zorgwekkende Stoffen aan de orde komen?
  5. Klopt het dat er nog geen SDE+ subsidie is aangevraagd voor de biomassacentrale? Is bekend waarom dat nog niet gebeurd is?
  6. Welke gevolgen zou het mogelijke maximaliseren van het aantal PJ biomassa in de SDE+ regeling hebben voor de centrale in Diemen?
  7. Welke mogelijkheden zijn er om het per abuis te hoog vastgestelde NOx-emissieplafond voor de DM33 terug te draaien?

[1] Het Parool, 13 maart, 2018

[2] https://amsterdam-ijburg.blogspot.com/2019/03/wil-je-geen-vieze-fabriek-in-amsterdam.html

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer