Dempen woon­plaats kamsa­la­mander


Vragen van de leden F. Zoon (Partij voor de Dieren) en R. Alberts-Oosterbaan (SP)

In oktober 2018 stelden de fracties van Partij voor de Dieren en SP vragen aan het college van Gedeputeerde Staten naar aanleiding van de demping van een poel in natuurgebied Anna’s Hoeve. De poel was de woonplek van enkele zeldzame kamsalamanders, een beschermde diersoort. De demping gebeurde in het kader van de aanleg van de busbaan voor HOV-verbinding In ’t Gooi.

Er bestonden echter toen al lange tijd grote twijfels over de gang van zaken: nam het college wel de juiste maatregelen om te verzekeren dat de kamsalamanders voldoende tijd en ruimte kregen om de omgeving te verlaten en een geschikte nieuwe woonplek te vinden. De poel werd te vroeg gedempt, zei de Vereniging tot Behouden Anna’s Hoeve (VBAH). De VBAH adviseerde onder meer de geplaatste schermen nu weer te verwijderen en de poel weer te ontgraven.

Het college gaf in antwoord op onze vragen onder meer aan: ‘De in de afgelopen tijd uitgevoerde maatregelen zijn op juiste wijze uitgevoerd,’ en ‘Het weer open graven van de poel dient geen enkel doel. De poel is leeggehaald en afgevuld met zand: er zit geen enkel dier meer in de poel.’ Nu heeft het college alsnog besloten de poel open te graven.

1. ‘Het weer open graven van de poel dient geen enkel doel,’ gaf het college in oktober aan in antwoord op onze vragen. Welk doel dient het opengraven van de poel nu? Wat heeft u van inzicht doen veranderen? Was uw uitspraak destijds dus voorbarig?

2. Mogen we concluderen dat ook uw uitspraak dat er geen enkel dier meer in de poel zat destijds voorbarig is geweest? Gebruikten kamsalamanders de poel als woonplaat ten tijde van de demping?

3. Het foutief uitvoeren van de werkzaamheden zou betekenen dat er afbreuk is gedaan aan de staat van instandhouding van de kamsalamander in dit gebied en zouden daarmee in strijd zijn met de Wet Natuurbescherming. Kunt u ons deelgenoot maken van de feiten die aantonen dat de Wnb niet is overtreden?

4. Hoe schat u de kansen in dat de kamsalamanders door de demping van de put niet tijdig een passend nieuw thuis zullen vinden? Indien dit hen niet lukt, wat gaat u dan doen om alsnog uw verantwoordelijkheid te nemen?

5. Wat gaat u doen om te voorkomen dat incidenten waarbij de bescherming van de kwetsbare biodiversiteit en zeldzame soorten in de provincie in gevaar komt door onzorgvuldig handelen uwerzijds, zich in de toekomst opnieuw voordoen?