Vragen over ontheffing jacht op de haas in de Kwakel


Indiendatum: feb. 2022

Bron foto: Animal Rights


Inleiding

Ondanks dat de populatie hazen met 60 tot 70 procent is afgenomen en het jaarverslag van de Faunabeheereenheid Noord-Holland een dalende trend laat zien[1], heeft de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord namens Gedeputeerde Staten een ontheffing[2] gegeven voor het doden van de haas tussen 15 oktober en 31 december tot 2027 voor een klein perceel. Het perceel ligt op slechts ca 150 meter van bewoning en grenzend aan het natuurgebied Egeltjesbos in De Kwakel waar mensen recreëren.

Het perceel ligt in een overzichtelijk gebied van nog geen 400 bij 200 meter. Bij12 geeft aan dat rasters van gaas een zeer effectieve manier zijn om haasachtigen te weren van een perceel.[3] Zo wordt een Euronet aanbevolen, omdat deze simpel is aan te brengen en is op te ruimen.

Over de ontheffing heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

 1. Klopt het dat met deze ontheffing tussen 15 oktober en 31 december een nulstand wordt getracht te bereiken op het perceel, ondanks dat de haas een Rode Lijst soort is?

 2. Bij12 geeft verschillende mogelijkheden aan voor afrastering. Afrastering langs het perceel staat weliswaar als overweging in de Ontheffing genoemd, maar de onderbouwing waarom dit geen bevredigende oplossing is klinkt ongeloofwaardig. Immers, ‘hazen die zich toch al op het terrein bevinden’ zijn eenmalig van het terrein te verjagen.
  Afrastering rondom is eenvoudig en indien voorzien van een deugdelijk hek is het terrein eenvoudig te betreden. Jacht is immers het laatste redmiddel (Ultimum remedium) en daar wordt niet aan toegekomen, omdat er andere oplossingen beschikbaar zijn.
  Wat is de reactie van GS hierop?

 3. Erkent GS dat hazen, zonder deugdelijk hek, het verschil niet begrijpen tussen een natuurgebied en een akker waar veredelingsgewassen staan?

 4. Het perceel ligt ingeklemd tussen woningen, bedrijven, een fiets- en een wandelpad. Kan GS garanderen dat er geen burgers of huisdieren gewond zullen raken bij de jacht, zo vlak bij bewoond gebied?

 5. Worden de bewoners en bedrijven actief geïnformeerd over de jacht en de mogelijke gevaren?

 6. Blijft het Egeltjesbos toegankelijk voor bezoekers tijdens de jacht?

 7. Is GS bereid de ontheffing niet te verlenen en te zoeken naar een diervriendelijk en veilige aanpak?


[1] https://jaarverslag.fbenoordholland.nl/media/attachment/169.pdf pagina 17

[2] https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-6957/1/bijlage/exb-2022-6957.pdf

[3] https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/schade-voorkomen/module-haasachtigen hoofdstuk 2.3

Indiendatum: feb. 2022
Antwoorddatum: 8 mrt. 2022

iBabsOnline Overzicht details - PNH

Inleiding vragen

Ondanks dat de populatie hazen met 60 tot 70 procent is afgenomen en het jaarverslag van de Faunabeheereenheid Noord-Holland een dalende trend laat zien[1], heeft de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord namens Gedeputeerde Staten een ontheffing[2] gegeven voor het doden van de haas tussen 15 oktober en 31 december tot 2027 voor een klein perceel. Het perceel ligt op slechts ca 150 meter van bewoning en grenzend aan het natuurgebied Egeltjesbos in De Kwakel waar mensen recreëren.

Het perceel ligt in een overzichtelijk gebied van nog geen 400 bij 200 meter. Bij12 geeft aan dat rasters van gaas een zeer effectieve manier zijn om haasachtigen te weren van een perceel.[3] Zo wordt een Euronet aanbevolen, omdat deze simpel is aan te brengen en is op te ruimen.

Inleiding antwoorden
Op p. 7 van de ontheffing waar in de vragen naar wordt verwezen staat de geldigheid beschreven van de ontheffing. Dit is van 1 januari 2021 (is typefout, moet 2022 zijn) tot en met 31 december 2026. In de betreffende jaren kan de ontheffing alleen gebruikt worden tussen 15 oktober en 31 december.
Tussen 2017 en 2021 is ook al sprake geweest van eenzelfde ontheffing voor de bestrijding van de haas ter voorkoming of beperking van schade. De voorgaande ontheffing heeft volgens de initiatiefnemer voldoende nut gehad om de schade jaarlijks tot een acceptabel niveau voor hem te beperken. Door jaarlijkse voortplanting en verplaatsing van hazen in de omgeving blijft de kans op ernstige gewasschade aanwezig, wanneer er niet voldoende maatregelen worden getroffen. Naast alle andere reeds getroffen preventieve maatregelen is bestrijding van de haas middels afschot nog steeds de enige bevredigende oplossing die overblijft om ernstige gewasschade te voorkomen.

Vragen

Vraag 1:
Klopt het dat met deze ontheffing tussen 15 oktober en 31 december een nulstand wordt getracht te bereiken op het perceel, ondanks dat de haas een Rode Lijst soort is?

Antwoord 1:
Nee.

Vraag 2:
Bij12 geeft verschillende mogelijkheden aan voor afrastering. Afrastering langs het perceel staat weliswaar als overweging in de Ontheffing genoemd, maar de onderbouwing waarom dit geen bevredigende oplossing is klinkt ongeloofwaardig. Immers, ‘hazen die zich toch al op het terrein bevinden’ zijn eenmalig van het terrein te verjagen.
Afrastering rondom is eenvoudig en indien voorzien van een deugdelijk hek is het terrein eenvoudig te betreden. Jacht is immers het laatste redmiddel (Ultimum remedium) en daar wordt niet aan toegekomen, omdat er andere oplossingen beschikbaar zijn.
Wat is de reactie van GS hierop?

Antwoord 2:
De ontheffing wordt gebruikt op een perceel waar op verschillende perceeldelen wisselend, soms wel en soms niet, veredelingsgewassen groeien. Zoals blijkt uit de ontheffing worden rondom de specifieke perceeldelen waar kwetsbare veredelingsgewassen staan reeds tijdelijke netten geplaatst die snel op te bouwen en af te breken zijn (i.e. een afrastering zoals Euronet). Dit is
bijvoorbeeld in de periode wanneer de meeste schade kan worden veroorzaakt (kiemperiode van het gewas). Het gebruik van deze afrastering, in combinatie met rondom de kwetsbare veredelingsgewassen aangeplante lokgewassen en verjaging door medewerkers, draagt wel, maar niet voldoende, bij aan schadebeperking.

Vraag 3:
Erkent GS dat hazen, zonder deugdelijk hek, het verschil niet begrijpen tussen een natuurgebied en een akker waar veredelingsgewassen staan?

Antwoord 3:
Ja, hazen begrijpen dat verschil niet. Een aangevraagde ontheffing wordt echter beoordeeld en afgegeven onder toepassing van de bepalingen van hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming.

Vraag 4:
Het perceel ligt ingeklemd tussen woningen, bedrijven, een fiets- en een wandelpad. Kan GS garanderen dat er geen burgers of huisdieren gewond zullen raken bij de jacht, zo vlak bij bewoond gebied?

Antwoord 4:
Zoals uit de ontheffing blijkt hebben medewerkers Toezicht & Handhaving van de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord de locatie bezocht waarop de ontheffingsaanvraag ziet. Zij hebben geoordeeld dat de aangevraagde ontheffing op deze locatie veilig kan worden gebruikt.
Zoals in de inleiding van de antwoorden is aangegeven is er tussen 2017 en 2021 ook al sprake geweest van eenzelfde ontheffing voor de bestrijding van de haas ter voorkoming of beperking van schade. Er hebben zich in die periode, voor zover ons bekend, geen bijzonderheden of onveilige
situaties voorgedaan met betrekking tot het gebruik van de ontheffing.
Tot slot is de gebruiker van het geweer te allen tijde verantwoordelijk voor het veilig gebruik daarvan.

Vraag 5:
Worden de bewoners en bedrijven actief geïnformeerd over de jacht en de mogelijke gevaren?

Antwoord 5:
Nee. Naast toegezonden aan de aanvrager is de ontheffing bekend gemaakt op de website officielebekendmakingen.nl. Iedereen kan via deze site kennisnemen van de afgegeven ontheffing.
Bewoners en bedrijven worden door ons College niet actief geïnformeerd over de uitvoering van beheer en schadebestrijding en de mogelijke gevolgen daarvan. Het is de verantwoordelijkheid van de ontheffinghouder om de ontheven handelingen correct uit te voeren en daar zonodig over te
communiceren.

Vraag 6:
Blijft het Egeltjesbos toegankelijk voor bezoekers tijdens de jacht?

Antwoord 6:
Ja. Het Egeltjesbos wordt niet afgesloten op het moment dat de ontheffing wordt gebruikt. Dat is ook niet nodig. Zoals bij vraag 4 is aangegeven kan de ontheffing veilig worden gebruikt en leert de ervaring dat dat ook gebeurt.

Vraag 7:
Is GS bereid de ontheffing niet te verlenen en te zoeken naar een diervriendelijk en veilige aanpak?

Antwoord 7:
Nee.


[1] https://jaarverslag.fbenoordholland.nl/media/attachment/169.pdf pagina 17

[2] https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-6957/1/bijlage/exb-2022-6957.pdf

[3] https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/schade-

Interessant voor jou

Vragen over vrij spel voor Schiphol om te vervuilen

Lees verder

Vragen over behoud van groen en landbouwgrond in de Lutkemeerpolder

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer