Vragen over het verlenen van een ontheffing voor pret­vluchten met heli­kopter


Indiendatum: mrt. 2021

Inleiding

Op 6 februari 2021 heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) een aanvraag voor ontheffing ontvangen van Experience Events voor pretvluchten met helikopters vanaf een weiland aan de Westdijk in Zuidschermer. De OD NZKG heeft de ontheffing op 19 februari 2021 verleend[1], waarschijnlijk door gebruik te maken van het provinciale toetsingskader ‘Opstijgen of landen met een luchtvaartuig buiten een vliegveld’[2]. Maar hierbij lijkt er geen rekening gehouden te zijn met de omgeving waarover gevlogen wordt.

Het gaat om een zogenaamde “Locatie gebonden ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik” (TUG). De ontheffing is verleend voor maximaal 50 vluchten per dag, van 9.30 uur tot zondondergang, op 4 dagen in 2021. De eerste dag is 21 maart. Dit is nog binnen de termijn dat er zienswijzen kunnen worden ingediend.

Er wordt gevlogen vanaf een weiland dat is gelegen in Bijzonder Provinciaal Landschap Schermer en nabij een Habitat voor weidevogel gebied, NNN met veel weidevogels en een beschermd Natura 2000 gebied. Tevens is het gelegen aan de rand van Alkmaar en Heerhugowaard.

Het habitat voor weidevogels heeft als interpretatie en toetsingscriterium “Het ideale habitat voor weidevogels heeft (…) het ontbreken van verstoring (door (..) activiteiten die geluid en onrust veroorzaken)” en “Kwetsbare weidevogelsoorten keren bij verstoring doorgaans niet terug.”

De vluchten zijn voor meerdere dagen en vinden plaats zowel binnen als buiten het broedseizoen.


Vragen

  1. Is er bij het afgeven van de ontheffing ook gekeken naar de vluchtplannen? Met andere woorden: is er voor gezorgd dat, vooral tijdens de broedperiode, geen verstoringen plaats vinden aan broedende vogels binnen Weidevogelkerngebieden in BPL en NNN en in Natura 2000 gebieden?
  2. Wat is de betrokkenheid van de Inspectie leefomgeving en Transport in deze situatie bij handhaving Wet Natuurbescherming en Omgevingsverordening Noord-Holland 2020?
  3. Hoe wordt voldaan met deze ontheffing aan het toetsingskader uit het Bijzonder Provinciaal Landschap Schermer?
  4. Klopt het dat een burgemeester alleen inbreng heeft bij openbare orde en veiligheid bij de starts en landingen, maar geen zeggenschap heeft waar gevlogen wordt?
  5. Hoe wordt overlast voor bewoners, waar over gevlogen wordt, voorkomen?
  6. Wat kan GS doen tegen verstorende pretvluchten in en rond kwetsbare gebieden en boven woonkernen die al genoeg luchtvaartoverlast hebben?


[1] https://mozardloket.odnzkg.nl/...

[2] https://product.sduconnect.nl/product.xml?view=product&account_id=214&product_collection_id=741&lokettype=10&product_id=8352