Vragen over het dood­schieten van konijnen op de Kennemer Golf & Country Club in Zandvoort


Indiendatum: 27 sep. 2022

Inleiding
Op 13 september 2022 verleende Gedeputeerde Staten een ontheffing voor het doden van konijnen op de Kennemer Golf & Country Club in Zandvoort (KG&CC).[1] De ontheffing is afgegeven tot en met 31 december 2027 en verleend voor het doden van konijnen.

Het terrein van de golfclub is omsloten door het Natura2000-gebied ‘Kennemerland-Zuid’ en is afgeschermd met harmonicagaas en schapengaas.

In het Natura2000 Beheerplan Kennemerland-Zuid wordt de afname van het konijn in het gebied genoemd in de vijf belangrijkste knelpunten van het gebied: de afname van het konijn is mede een oorzaak voor de versnelde successie in het duingebied.[2] Tijdens het Werkbezoek in het teken van de gebiedsgerichte aanpak stikstof, natuurherstel en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland op 29 augustus kregen Statenleden te horen dat er bijna geen konijn meer in het duingebied is. Er zouden zelfs plannen klaarliggen om het konijn weer actief terug te brengen in de duinen[3].

Een groot verschil ten opzichte van de vorige ontheffing uit 2017 is dat de minister voor Natuur en Stikstof dit jaar de jacht op het konijn op de hobbyjacht-lijst[4] ‘niet geopend’ heeft voor het seizoen 2022/2023. Uit de brief van de minister aan de Tweede Kamer[5]: “De opname van de haas en het konijn op de Rode Lijst Zoogdieren[6] was een eerste indicatie dat het nodig is om op deze soorten te letten. Uit de rapporten van Sovon en WEnR blijkt dat er inderdaad reden is tot zorg.”. Het konijn is ondertussen in een ongunstige staat van instandhouding.

Uit gegevens van de KG&CC blijkt dat tussen 2014 en eind 2021 3.708 konijnen zijn gedood, gemiddeld 464 per jaar. De vorige ontheffing uit 2017 liep af op 31 januari 2022.

In art. 3.8 van de Wet natuurbescherming is verankerd dat een ontheffing uitsluitend wordt verleend indien er geen andere bevredigende oplossing bestaat. Middelen die in het algemeen effectief ingezet kunnen worden zijn een konijnenwerend raster, schriklint of koord. Plaatsen van een konijnenwerend raster levert volgens de ontheffing niet het gewenste effect op, hoewel het gebied al omheind is.


[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-11276.html

[2] https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/natura-2000-beheerplannen/88-kennemerland-zuid blz. 140

[3] https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/d2273778-fa3e-43f2-83e8-900569368997/verdwijnt-het-konijn-uit-nederland

[4] Art. 3.20, lid van de Wet natuurbescherming

[5] Minister Van der Wal: definitief geen jacht op konijn en beperkingen jacht op haas in seizoen 2022/2023 | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

[6] Staatscourant 2020, 56788 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)


Vragen

 1. Zijn er tussen 31 januari 2022 en 13 september konijnen doodgeschoten op het golfterrein? Zo ja, op basis van welke ontheffing?
 2. Welke maatregelen zijn er in de ontheffing opgenomen om afschot in de toekomst te voorkomen?
 3. In de ontheffing wordt gesproken van €22.423 herstelkosten in één jaar dat als te veel wordt gezien. In een ander jaar is er sprake van €12.094 aan herstelkosten, wat acceptabel blijkt te zijn volgens de eigenaar.
  a) Klopt de redenering dat voor het verschil van circa €10.329 herstelkosten per jaar deze vergunning afgegeven is?
  b) Is er bekend wat de kosten zijn van het plaatsen van een konijnenwerend raster?
 4. Klopt het dat door het regelmatig dichten van holen en het aanpassen van het hekwerk, de konijnenpopulatie daalt en daarmee ook de herstelkosten?
 5. Andere Golfclubs accepteren het konijn omdat "dit hoort erbij. Golf is een buitensport"[1]. Dit is ook meer in lijn met de NGF die het uitgangspunt benadrukt “geen enkel dier mag onnodig schade worden toegebracht.”Heeft u een verklaring waarom de situatie bij KG&CC anders is dan bij andere golfbanen?
 6. Is er overwogen om konijnen te vangen en te verplaatsen naar buiten het golfterrein, wellicht in samenwerking met PWN?
 7. In hoeverre is het "prestigieuze KLM Open Golf toernooi" van invloed geweest in de afweging tot ontheffing?
 8. Het golfterrein is onderdeel van een ecologische verbindingszone.
  1. Voor welke dieren en planten, die gehinderd zouden worden door een konijnenwerend hek, is deze zone bedoeld?
  2. Belemmert het huidige harmonicahek en schapengaas de natuurverbinding?
  3. Is de ecologische verbindingszone van het KG&CC terrein nodig voor een goede werking van de natuurbrug Duinpoort en Natuurbrug Zandpoort?
  4. Hoe rijmt GS de functie van een ecologische verbindingszone met het afschieten en verstoren van dieren?
 9. Deelt u de mening dat konijnen sowieso niet moeten worden gedood nu ze als rode lijstsoort worden bedreigd?
 10. Is er een natuurtoets gedaan in het kader van Natura 2000 voor het doden van deze konijnen, gegeven dat het niet goed gaat met de konijnenstand en zij belangrijk zijn voor de ecologie[2]? Zo nee, waarom niet?
 11. Te lezen in de ontheffing is dat ‘de grasmat van de holes voortdurend wordt bemest’, maar er zijn ook golfbanen die niet of vrijwel niet bemesten.
  1. Heeft deze bemesting negatieve gevolgen voor het aangrenzende stikstofgevoelige Natura 2000 gebied?
  2. Heeft KG&CC een vergunning (nodig) voor bemesting en onderhoud van de golfbanen?
  3. Heeft de bemesting, en daarbij versnelde groei van gras, een aantrekkende en populatie vergrotende werking op konijnen?
  4. Zou het niet of minder bemesten van het gras een remmende werking hebben op de konijnenpopulatie?
 12. De Faunabeheereenheid geeft in haar laatste jaarverslag[3] aan dat “de voorjaarstelling een significante afname van de populatie konijnen in Noord-Holland laat zien”, en dat ”in de laatste 10 jaar de populatie konijnen in Nederland sterk is afgenomen”.
  1. In hoeverre kan het jaarverslag van de FBE gebruikt worden om een vergunning te weigeren?
  2. Hoe verhoudt de ontheffing voor het doden van konijnen bij de KG&GC zich tot advies van de FBE?
 13. Het terrein is deels binnen de bebouwde kom, waardoor niet voldaan kan worden aan de minimale omvang van een jachtveld. Tevens wordt er vooral gejaagd als het donker is. Hoe wordt volgens de ontheffing voldoende kogelvang gewaarborgd richting de openbare weg, bijvoorbeeld het Visscherspad?
 14. Bent u bereid de ontheffing op grond van het bovenstaande in te trekken en in overleg te gaan met KG&CC over te nemen maatregelen?


[1] https://www.volkskrant.nl/spor...

[2] Zie eerder Beheerplan N2000 Kennemerland-Zuid en de eerdere knelpuntenanalyse Natura 2000 Kennemerland-Zuid: … de sterke achteruitgang van het konijn is echter een groot probleem, waardoor vooral in de oppervlakkig ontkalkte delen vergrassing en verstruweling in de middenduinen optreedt. … Naast successie en vastlegbeheer zijn ook als oorzaak konijnenziektes (met hun graas- en graafactiviteiten houden konijnen de duinen open) en luchtverontreiniging van belang ...

[3] https://fbenoordholland.nl/media/media-attachment/46.pdf pagina 11