Vragen over gevaarlijk gebrek aan onderhoud faunap­as­sages


van de leden F. Zoon en A.E. van Liere MA, MSc.

Indiendatum: mrt. 2019

Datum ingekomen vragen : 13 maart 2019

Datum GS-besluit: : 16 april 2019

INLEIDING VRAGEN

De faunapassages vertonen gevaarlijk achterstallig onderhoud. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Partij voor de Dieren. Ecologisch adviesbureau Van Bommel FAUNAWERK onderzocht faunapassages bij provinciale wegen. Uit het onderzoek blijkt dat “het onderhoudsniveau van de selectie van faunavoorzieningen in Noord-Holland Midden … onvoldoende (is). Sommige faunapassages lijken jaren te zijn verwaarloosd.”

Dat vindt de Partij voor de Dieren een ernstige zaak want goed onderhouden faunapassages kunnen verkeerslachtoffers en/of onveilige verkeerssituaties voorkomen. De faunapassages worden aangelegd in opdracht van de provincie en het onderhoud is via gebiedscontracten ondergebracht bij aannemers. Toch blijkt dat van de 10 onderzochte faunapassages er geen één zonder gebreken is. Er ontbreken rasters die dieren naar de juiste oversteekplaats moeten begeleiden; tunnels zijn verstopt, loopplanken missen of sluiten niet aan en richels zijn kapot, waardoor dieren de passage niet kunnen gebruiken en er ligt zwerfvuil. Het slechte onderhoud is erg kwalijk, omdat de faunapassages wel op de juiste plaatsen zijn aangelegd. Daarom hebben wij de volgende vragen:

VRAGEN

vraag 1: Bent u het met ons eens dat verkeersgevaarlijke situaties en verkeersslachtoffers voorkomen moeten worden, ook door het onderhoud van faunapassages goed te regelen?

Vraag 2: Deelt u de mening dat geld verspild wordt (publieke middelen niet doelmatig ingezet worden) als door slecht onderhoud faunapassages niet werken?

Vraag 3: Op welke wijze controleert u het onderhoud van faunapassages?

Vraag 4: Hoe is het mogelijk dat van de 10 onderzochte passages alle 10 gebreken vertonen?

Vraag 5: Is het onderhoud van faunapassages in de gebiedscontracten slecht geregeld of hebben de aannemers zich niet aan de gebiedscontracten gehouden?

Vraag 6: Bent u bereid om alle vijf aanbevelingen van het onderzoek onverkort op te volgen? Zo nee, kunt u per aanbeveling aangeven waarom niet en op welke wijze u de geconstateerde gebreken wel gaat oplossen?

Vraag 7: Bent u bereid om een grootscheepse controleactie op te zetten voor alle provinciale faunapasssages? Zo nee waarom niet?


Indiendatum: mrt. 2019
Antwoorddatum: 24 apr. 2019

Datum ingekomen vragen : 13 maart 2019

Datum GS-besluit: : 16 april 2019

INLEIDING VRAGEN
De faunapassages vertonen gevaarlijk achterstallig onderhoud. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Partij voor de Dieren. Ecologisch adviesbureau Van Bommel FAUNAWERK onderzocht faunapassages bij provinciale wegen. Uit het onderzoek blijkt dat “het onderhoudsniveau van de selectie van faunavoorzieningen in Noord-Holland Midden … onvoldoende (is). Sommige faunapassages lijken jaren te zijn verwaarloosd.”

Dat vindt de Partij voor de Dieren een ernstige zaak want goed onderhouden faunapassages kunnen verkeerslachtoffers en/of onveilige verkeerssituaties voorkomen. De faunapassages worden aangelegd in opdracht van de provincie en het onderhoud is via gebiedscontracten ondergebracht bij aannemers. Toch blijkt dat van de 10 onderzochte faunapassages er geen één zonder gebreken is. Er ontbreken rasters die dieren naar de juiste oversteekplaats moeten begeleiden; tunnels zijn verstopt, loopplanken missen of sluiten niet aan en richels zijn kapot, waardoor dieren de passage niet kunnen gebruiken en er ligt zwerfvuil. Het slechte onderhoud is erg kwalijk, omdat de faunapassages wel op de juiste plaatsen zijn aangelegd. Daarom hebben wij de volgende vragen:

VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN

Vraag 1: Bent u het met ons eens dat verkeersgevaarlijke situaties en verkeersslachtoffers voorkomen moeten worden, ook door het onderhoud van faunapassages goed te regelen?

Antwoord 1: Ja

Vraag 2: Deelt u de mening dat geld verspild wordt (publieke middelen niet doelmatig ingezet worden) als door slecht onderhoud faunapassages niet werken?

Antwoord 2: Ja

Vraag 3: Op welke wijze controleert u het onderhoud van faunapassages?

Antwoord 3: De faunapassages vallen onder het totale areaal waarvan het onderhoud is aanbesteed aan een aannemer. Aannemer inspecteert en onderhoudt de faunapassages en rapporteert daarover aan de provincie.

Vraag 4: Hoe is het mogelijk dat van de 10 onderzochte passages alle 10 gebreken vertonen?

Antwoord 4: De door de provincie gehanteerde werkwijze ten aanzien van het onderhoud van faunavoorzieningen blijkt in het verleden helaas niet voldoende te zijn geweest.

Het onderhoud van de provinciale infrastructuur, waaronder ook de faunavoorzieningen, bevindt zich op dit moment in een transitiefase waarin het onderhoud wordt overgedragen naar een nieuwe aannemer. Deze aannemer heeft in juni 2018 een zogenaamde nulmeting gedaan. Op basis van de nulmeting zijn gebreken geconstateerd. Momenteel worden de hieruit voortkomende werkzaamheden opgepakt waarmee het gehele areaal op het gewenste onderhoudsniveau wordt gebracht. Wij zullen toezien op een spoedige afhandeling van de gebreken.

Het resultaat van dit onderzoek geeft overigens geen representatief beeld van alle faunavoorzieningen in het provinciale areaal. In het gebied Midden-Noord is een veelvoud aan faunavoorzieningen aanwezig dat goed onderhouden is.

Vraag 5: Is het onderhoud van faunapassages in de gebiedscontracten slecht geregeld of hebben de aannemers zich niet aan de gebiedscontracten gehouden?

Antwoord 5: Geen van beide is het geval, zie de reactie op vraag 4. Er was in het verleden geen sprake van een gebiedscontract.

Vraag 6: Bent u bereid om alle vijf aanbevelingen van het onderzoek onverkort op te volgen? Zo nee, kunt u per aanbeveling aangeven waarom niet en op welke wijze u de geconstateerde gebreken wel gaat oplossen?

Antwoord 6: De provincie hanteert eisen aangaande de functionaliteit van de faunavoorzieningen. Faunavoorzieningen die worden aangepast, vervangen of nieuw worden aangebracht dienen te voldoen aan de ten aanzien van de betreffende doelsoort(en) gegeven eisen bij vergelijkbare voorzieningen zoals aangegeven in de “Kennismodule Flora- en faunavoorzieningen; eisencatalogus flora- en faunavoorzieningen” van Kennisplatform CROW*. Op die eisen wordt geïnspecteerd door de aannemer conform “Richtlijnen voor inspectie en onderhoud van faunapassages bij wegen” van Rijkswaterstaat. Bij een afwijking zal de aannemer herstelwerkzaamheden verrichten zodat de voorziening weer aan de eis voldoet. De aanbevelingen van uw onderzoek worden geheel afgedekt door deze eisen. (*CROW is geen afkorting, maar een eigennaam.)

Vraag 7: Bent u bereid om een grootscheepse controleactie op te zetten voor alle provinciale faunapasssages? Zo nee waarom niet?

Antwoord 7: Nee. In het kader van de nieuwe gebiedscontracten is –zoals hiervoor reeds aangegeven- van het hele areaal een nulmeting uitgevoerd; dat wil zeggen dat binnen de systeemgrenzen van de provinciale infrastructuur van alle objecten –waaronder de faunavoorzieningen- gekeken is of deze voldoen aan de vereisten uit het onderhoudscontract. Vanzelfsprekend zijn daar verschillen uit gekomen. De uit te voeren maatregelen om het areaal alsnog te laten voldoen aan de contracteisen worden zo snel als mogelijk uitgevoerd. Daarmee zullen alle faunavoorzieningen binnenkort functioneel zijn en zal een actie zoals door u voorgesteld geen meerwaarde opleveren.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over Privacygevoelige informatie gedeeld met Amerika

Lees verder

Vragen over provinciale verantwoordelijkheid voor wilde dieren in nood

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer