Vragen over de uitgangs­punten beschouwing bij de nieuwe dijkgraaf van Hoog­heem­raad­schap Hollands Noor­der­kwartier


Indiendatum: 4 jul. 2022

Inleiding

In het Noordhollands Dagblad van 30 juni jl.[1] is te lezen dat de huidige dijkgraaf Luc Kohsiek heeft aangegeven te stoppen en dat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de procedure gaat starten om te zoeken naar een nieuwe dijkgraaf. Hiervoor zal naar verwachting ook een profielschets worden opgesteld vanuit HHNK.
Vanuit de Waterschapswet heeft Gedeputeerde Staten ook een rol in de benoeming van een nieuwe dijkgraaf, namelijk bij het geven van een beschouwing op de aanbeveling die komt vanuit het algemeen bestuur van HHNK. De nieuwe dijkgraaf wordt vervolgens benoemd voor een periode van 6 jaar.

De dijkgraaf krijgt daarmee een cruciale rol in de grote transities die de komende jaren gaan plaatsvinden. De waterschappen zijn o.a. belast met uitvoering van klimaatmaatregelen, waterkwaliteit en transitie van het landelijk gebied. Daarmee hebben ze een grote rol in o.a. de stikstof aanpak en waterberging. De benoeming van een geschikte dijkgraaf is dus in het belang van de provincie Noord-Holland voor de aanpak van vele crises waar Noord-Holland op dit moment mee te maken heeft.

In dat kader heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:


Vragen

 1. Erkent GS dat het waterschap en daarmee ook de voorzitter van het waterschap, de dijkgraaf, een belangrijke rol heeft bij de uitvoering van provinciale kaders?

 2. Op welke manier wordt Provinciale Staten meegenomen in de benoeming van een nieuwe dijkgraaf?

 3. Welke uitgangspunten hanteert GS bij het opstellen van de beschouwing die ze gaat geven richting de minister van Infrastructuur en Waterstaat?

 4. Neemt GS daarin in ieder geval de volgende punten mee:
  1. kennis en kunde van klimaataanpak met een focus op een leefbare aarde;
  2. een integrale visie op natuur, milieu en dierenwelzijn;
  3. wetenschappelijke kennis omtrent de problematiek rondom waterkwaliteit;
  4. beschikking over een breed wetenschappelijk en politiek netwerk?


[1] https://www.noordhollandsdagbl...

Indiendatum: 4 jul. 2022
Antwoorddatum: 13 sep. 2022

De uitgangspunten beschouwing bij de nieuwe dijkgraaf van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier NoordHolland - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Inleiding

In het Noordhollands Dagblad van 30 juni jl.[1] is te lezen dat de huidige dijkgraaf Luc Kohsiek heeft aangegeven te stoppen en dat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de procedure gaat starten om te zoeken naar een nieuwe dijkgraaf. Hiervoor zal naar verwachting ook een profielschets worden opgesteld vanuit HHNK.
Vanuit de Waterschapswet heeft Gedeputeerde Staten ook een rol in de benoeming van een nieuwe dijkgraaf, namelijk bij het geven van een beschouwing op de aanbeveling die komt vanuit het algemeen bestuur van HHNK. De nieuwe dijkgraaf wordt vervolgens benoemd voor een periode van 6 jaar.

De dijkgraaf krijgt daarmee een cruciale rol in de grote transities die de komende jaren gaan plaatsvinden. De waterschappen zijn o.a. belast met uitvoering van klimaatmaatregelen, waterkwaliteit en transitie van het landelijk gebied. Daarmee hebben ze een grote rol in o.a. de stikstof aanpak en waterberging. De benoeming van een geschikte dijkgraaf is dus in het belang van de provincie Noord-Holland voor de aanpak van vele crises waar Noord-Holland op dit moment mee te maken heeft.

In dat kader heeft de Partij voor de Dieren onderstaande vragen.

Inleiding antwoorden
De benoemingsprocedure voor de dijkgraaf wordt door het Hoogheemraadschap eigenstandig voorbereid en uitgevoerd. Dit resulteert in het opstellen van een aanbeveling door het algemeen
bestuur van het Hoogheemraadschap.

De aanbeveling van het algemeen bestuur zal worden toegezonden aan gedeputeerde staten van de provincie Noord Holland. GS zendt de aanbeveling vergezeld van hun beschouwingen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De dijkgraaf wordt vervolgens benoemd bij koninklijk besluit voor een periode van zes jaar. Beëdiging van de dijkgraaf zal daarna door de commissaris van de Koning van de Provincie Noord-Holland plaatsvinden.

Vragen

Vraag 1:
Erkent GS dat het waterschap en daarmee ook de voorzitter van het waterschap, de dijkgraaf, een belangrijke rol heeft bij de uitvoering van provinciale kaders?

Antwoord 1:
Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en een voorzitter van het waterschap hebben allen een rol bij de uitvoering van de waterschapstaken. Hierbij zijn onder andere provinciale kaders van
belang.

Vraag 2:
Op welke manier wordt Provinciale Staten meegenomen in de benoeming van een nieuwe dijkgraaf?

Antwoord 2:
Op basis van de Waterschapswet is er geen taak voor PS in de benoemingsprocedure van de dijkgraaf. Het algemeen bestuur van het waterschap stelt een aanbeveling op. Het algemeen bestuur zendt de aanbeveling aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland, die deze vervolgens vergezeld van hun beschouwingen zenden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Provinciale Staten wordt hierin niet meegenomen.

Vraag 3:
Welke uitgangspunten hanteert GS bij het opstellen van de beschouwing die ze gaat geven richting de minister van Infrastructuur en Waterstaat?

Antwoord 3:
Het algemeen bestuur van het waterschap heeft op 13 juli jl. een profielschets voor de dijkgraaf vastgesteld. De vacature voor de dijkgraaf, die is opgesteld op basis van dit profiel, is reeds
opengesteld. U kunt deze o.a. vinden op de website van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: https://hhnk.easycruit.com/vac...

Na afloop van de sollicitatieprocedure, die wordt begeleid door een vertrouwenscommissie benoemd uit het algemeen bestuur, doet het algemeen bestuur van het waterschap een aanbeveling voor een kandidaat.

Bij de aanbeveling zijn de, naar het oordeel van het algemeen bestuur, voor geschiktheid van belang zijnde overwegingen gevoegd. Op basis van de profielschets, de overwegingen van het algemeen bestuur en het CV van de op de aanbeveling geplaatste persoon, worden door GS
beschouwingen opgesteld. Er worden geen uitgangspunten gehanteerd bij het opstellen van de beschouwingen. Wel toetsen GS of wordt voldaan aan de bepalingen in het waterschapsreglement
(die met name zien op de procedure) en toetsen GS aan wettelijke bepalingen (Waterschapswet).
GS sturen vervolgens de aanbeveling vergezeld van hun beschouwingen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Vraag 4:
Neemt GS daarin in ieder geval de volgende punten mee:

a. kennis en kunde van klimaataanpak met een focus op een leefbare aarde;
b. een integrale visie op natuur, milieu en dierenwelzijn;
c. wetenschappelijke kennis omtrent de problematiek rondom waterkwaliteit;
d. beschikking over een breed wetenschappelijk en politiek netwerk?

Antwoord 4:
Zie antwoord 3 : GS hanteert geen andere (uitgangs)punten dan de formele, procedurele punten, genoemd in de wettelijke bepalingen.”

[1] https://www.noordhollandsdagbl...