Vragen over de uitgangs­punten beschouwing bij de nieuwe dijkgraaf van Hoog­heem­raad­schap Hollands Noor­der­kwartier


Indiendatum: 4 jul. 2022

Inleiding

In het Noordhollands Dagblad van 30 juni jl.[1] is te lezen dat de huidige dijkgraaf Luc Kohsiek heeft aangegeven te stoppen en dat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de procedure gaat starten om te zoeken naar een nieuwe dijkgraaf. Hiervoor zal naar verwachting ook een profielschets worden opgesteld vanuit HHNK.
Vanuit de Waterschapswet heeft Gedeputeerde Staten ook een rol in de benoeming van een nieuwe dijkgraaf, namelijk bij het geven van een beschouwing op de aanbeveling die komt vanuit het algemeen bestuur van HHNK. De nieuwe dijkgraaf wordt vervolgens benoemd voor een periode van 6 jaar.

De dijkgraaf krijgt daarmee een cruciale rol in de grote transities die de komende jaren gaan plaatsvinden. De waterschappen zijn o.a. belast met uitvoering van klimaatmaatregelen, waterkwaliteit en transitie van het landelijk gebied. Daarmee hebben ze een grote rol in o.a. de stikstof aanpak en waterberging. De benoeming van een geschikte dijkgraaf is dus in het belang van de provincie Noord-Holland voor de aanpak van vele crises waar Noord-Holland op dit moment mee te maken heeft.

In dat kader heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:


Vragen

 1. Erkent GS dat het waterschap en daarmee ook de voorzitter van het waterschap, de dijkgraaf, een belangrijke rol heeft bij de uitvoering van provinciale kaders?

 2. Op welke manier wordt Provinciale Staten meegenomen in de benoeming van een nieuwe dijkgraaf?

 3. Welke uitgangspunten hanteert GS bij het opstellen van de beschouwing die ze gaat geven richting de minister van Infrastructuur en Waterstaat?

 4. Neemt GS daarin in ieder geval de volgende punten mee:
  1. kennis en kunde van klimaataanpak met een focus op een leefbare aarde;
  2. een integrale visie op natuur, milieu en dierenwelzijn;
  3. wetenschappelijke kennis omtrent de problematiek rondom waterkwaliteit;
  4. beschikking over een breed wetenschappelijk en politiek netwerk?


[1] https://www.noordhollandsdagbl...