Vragen over de Raad van State uitspraak Bestem­mingsplan Zandzoom Heiloo


Indiendatum: sep. 2021

Inleiding

De Raad van State heeft op woensdag 1 september jl. het bestemmingsplan ‘Zandzoom 2019’ van de gemeente Heiloo vernietigd, inclusief bijbehorende stikstofberekeningen.[1] Met het vernietigen van het onderhavige bestemmingsplan is ook de beoogde grondslag voor de afslag A9-Heiloo vervallen.

Dit bestemmingsplan moest het planologisch mogelijk maken om woningbouw te realiseren in het gebied tussen de woonkernen van Heiloo en Limmen.

Tot nu toe is altijd de cirkelredenering gevoerd dat voor de woningbouw de afslag A9-Heiloo nodig is, en dat de woningbouw nodig is voor medefinanciering van de afslag A9-Heiloo. Door de rechtelijke uitspraak is hierin een kanteling gekomen: doordat de woningbouw voorlopig niet doorgaat, is er geen noodzaak voor de afslag A9-Heiloo en levert de woningbouw ook niet de benodigde financiën hiervoor; en tegelijkertijd zijn de kosten voor de afslag A9-Boekelermeer te hoog.

Volgens GS zijn de plannen van de afslag A9-Heiloo en woningbouw Zandzoom niet gekoppeld, zie antwoorden op vragen SP 62-2020.[2] De Raad van State oordeelt echter dat deze koppeling er wel is. In de uitspraak wordt duidelijk, gelet op de verkeersplannen en maatregelen, dat altijd uitgegaan is van een tijdige aansluiting op de A9.

De planning van het project afslag A9-Heiloo kent al uitstel-op-uitstel. De noodzaak van de afslag lag voor een belangrijk deel in de woningbouw van Heiloo.

De hoogste bestuursrechter oordeelt onder andere dat:

 • in het verkeersonderzoek ten onrechte is uitgegaan van de aansluiting A9-Heiloo. Het bestemmingsplan aansluiting A9-Heiloo is eerder immers vernietigd (stikstof) en er is nog geen nieuw bestemmingsplan vastgesteld;
 • de stikstofberekeningen meerdere gebreken kennen;
 • en het bestemmingsplan in strijd is met artikel 15 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV): toetsing aan de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie.

Vragen

 1. Betekent de uitspraak van de Raad van State dat er een gat in de financiering van de afslag A9-Heiloo is ontstaan?
 2. Betekent de uitspraak van de Raad van State dat er nu minder noodzaak is voor de aanleg van de afslag A9-Heiloo?
 3. Is het College van Gedeputeerde Staten van mening dat de haalbaarheid van de plannen voor de afslag A9-Heiloo door de uitspraak van de Raad van State onder druk is komen te staan?
 4. Begin 2019 zijn alle bomen gekapt voor de aanleg van de afslag. Daarmee zijn mogelijk ook broed- en schuilplaatsen voor dieren verdwenen. Kunnen GS achteraf zeggen, ruim 2,5 jaar later, dat deze kap te voorbarig is geweest?
 5. Onderschrijven GS dat ingrijpende onomkeerbare ingrepen, zoals bomenkap en het verwijderen van struiken, voortaan pas kunnen plaatsvinden als plannen definitief zijn?
 6. Op antwoorden op vragen van de SP 2020-62 schreven GS dat “Zandzoom is juridisch-planologisch niet gekoppeld aan de op-en-afrit op de A9”. In de uitspraak wordt duidelijk, gelet op de verkeersplannen en maatregelen, dat altijd uitgegaan is van een tijdige aansluiting op de A9 en dat die koppeling er nu door de uitspraak van de Raad van State juridisch is.
  Staan GS nog steeds achter de beantwoording van antwoord 6 van de schriftelijke vragen 2020-62? Zo nee, wat is er veranderd en wat zou het antwoord nu zijn?
 7. Er zijn nogal een hoop gebreken in het eerste en tweede stikstofonderzoek voor het bestemmingsplan Zandzoom volgens de Raad van State.
  1. Is er provinciale bijstand verleend met het totstandkoming van deze berekeningen?
  2. Welke gevolgen hebben de ondeugdelijke stikstofonderzoeken voor de Zandzoom voor de stikstof berekeningen voor de aansluiting A9 bij Heiloo?
  3. Toetsen GS bestemmingsplannen consequent op de Wet natuurbescherming/stikstof, en zeker waar sprake is van grote bouwplannen?
  4. Hebben GS ingestemd met het onderhavige bestemmingsplan, inclusief ondeugdelijke onderbouwing stikstof, of hebben GS ingegrepen?
 8. Eén van de gebreken is dat een aantal activiteiten (sloop van kassen, beëindiging bollenteelt) niet voldoet aan de voorwaarden om in het kader van de interne saldering mee te nemen in de referentiesituatie.
  Zien GS er strikt op toe dat gemeenten de salderingsregels correct naleven? Zo ja, waarom moet een rechter hierop wijzen?
 9. Een bouwplan ligt gedeeltelijk buiten bestaand stedelijk gebied (RvS uitspraak, overweging 33.4). Klopt het dat GS hebben ingestemd met deze buitenstedelijke bebouwing? Zo ja, met welke grondslag heeft dit plaatsgevonden?
 10. Het project afslag A9-Heiloo kent op dit moment alleen maar verliezers. De kosten blijven maar oplopen. De natuur heeft er onder te lijden. Er worden geen sociale woningen gebouwd in gekoppelde projecten. Zijn GS voornemens om een onderzoek te starten naar wat hiertoe geleid heeft en hoe dit voortaan voorkomen kan worden?

[1] 202002509/1/R1 https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@126632/202002509-1-r1/

[2] iBabsOnline Overzicht details - PNH SV SP Voortgang afslag A9 Heiloo – Overeenkomst Nieuwe Strandwal

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer