Vragen over aange­schoten ganzen aan hun lot over­ge­laten


Indiendatum: okt. 2021

Inleiding

Op zondag 12 september heeft een inwoner van Noord-Holland een aangeschoten nijlgans gevonden langs het Spaarne. Het dier lag aan de waterkant, ademde zwaar en kon niet wegkomen. Deze inwoner heeft vervolgens het dier naar een dierenarts gebracht. Die heeft vastgesteld dat het dier was aangeschoten met hagel en heeft het laten inslapen.

De Wild Beheer Eenheid (WBE) waar de jager onder valt, heeft uiteindelijk de kosten van de dierenarts betaald.

Ondertussen meldt het AEWA[1] dat tussen de 35% en de 62% van de ganzen in Europa leven met hagelkorrels in het lichaam.[2] Deze ganzen zijn zwaar aangetast in hun welzijn en het is onacceptabel dierenleed.

Het jachtincident langs het Spaarne staat niet op zichzelf. Een groep mensen die zich verenigen via social media onder de naam ‘Stop de jacht in Molenwijk Haarlem’ verzamelt lugubere beelden van rottende en aangeschoten ganzen. Deze mensen voelen zich niet gehoord, hoewel de jacht vrijwel in hun achtertuin plaatsvindt.

We constateren dat tot op heden de Omgevingsdienst geen reden ziet om te handhaven.

Vragen

 1. Worden schietincidenten apart gemonitord, geregistreerd en geëvalueerd?
  Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u een overzicht geven van de incidenten uit 2020 en 2021?

 2. Wat vindt u ervan dat bewoners zelf bewijzen verzamelen van jachtmisstanden[3]?

 3. In de ‘monitoring and minimizing goose cripling’ wordt om aanschieten te voorkomen aangeraden om bijvoorbeeld alleen te schieten binnen een geadviseerde afstand van 25 meter. Ook wordt geadviseerd om geen overvliegende ganzen te schieten.[4]
  Worden deze adviezen opgevolgd in de praktijk?

 4. Als ganzen of andere vogels van grotere afstand geraakt worden, is er bijvoorbeeld kans dat alleen een van de longen geraakt wordt, en dat het dier doorvliegt. De longen vullen zich dan langzaam met bloed, en het kan dan erg lang duren voor het dier dood is.
  Vindt u dat dit moet worden voorkomen, en treden de handhavers van de provincie hiertegen op als ze het zien, omdat het een overtreding is van de wet Natuurbescherming (bijvoorbeeld van artikel 3.24 lid 1[5]), of is dit volgens u een acceptabele manier om dieren te doden?

 5. Volgens de Jagersvereniging is de jager verantwoordelijk voor aangeschoten wild[6]. Wie is er volgens u verantwoordelijk voor gemaakte dierenartskosten van aangeschoten wild? De jager of de WBE?

 6. Wat moet een burger doen, gelet op de zorgplichtbepaling in artikel 1.11 van de Wet Natuurbescherming[7], bij het vinden van een gewond dier veroorzaakt door de jacht?

 7. Volgens het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: ‘Wilt u een dier naar een opvangcentrum brengen?..neemt u [dan] contact op met de provincie.’ [8]
  Op welke manier kan contact opgenomen worden met de provincie en wat is de huidige rol van de provincie hierin?

 8. Als een burger kosten maakt, om te voldoen aan zijn zorgplicht voorvloeiend uit de Wnb artikel 1.11, en waarbij de jacht de oorzaak is: hoe kan de burger dan de kosten verhalen?

 9. Is het neerschieten van inheemse en beschermde ganzen of het onnodig laten lijden van ganzen in strijd met de Wet Natuurbescherming?

 10. Klopt het dat als een jager strijdig met de Wet Natuurbescherming heeft gehandeld, zijn jachtakte wordt ingetrokken? Mede gelet op de Richtlijn intrekking jachtakten.[9]

 11. Zo ja, wat is de rol van de Omgevingsdienst in bovengenoemde situatie?

 12. Gelet op de maatschappelijke discussies die MARF[10] en de Raad voor Dierenaangelegenheden[11] op dit moment voeren, bent u voornemens om de jacht op ganzen te stoppen, totdat er maatschappelijk gedragen overeenstemming is over het ganzenbeleid?

Beeld: röntgenfoto van de gevonden aangeschoten nijlgans


[1] African-Eurasian Waterbird Agreement

[2] Ganzen-zonder-grenzen-door-de-Maatschappelijke-Adviesraad-Faunaschade.pdf (bij12.nl)

[3] https://www.nhnieuws.nl/nieuws...

[4] http://pinkfootedgoose.aewa.in...

[5] Artikel 3.24, lid 1 Wet natuurbescherming: ‘Een ieder die een in het wild levend dier doodt of vangt voorkomt dat het dier onnodig lijdt.’

[6] https://www.jagersvereniging.n...

[7] wetten.nl - Regeling - Wet natuurbescherming - BWBR0037552 (overheid.nl)

[8] https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/dieren/opvangcentra-voor-dieren

[9] https://zoek.officielebekendma...

[10] https://www.bij12.nl/onderwerp...

[11] https://www.rda.nl/publicaties...