Verlagen maxi­mum­snelheid op N246 en op andere provin­ciale wegen voor de natuur


Indiendatum: 11 jun. 2020

Inleiding vragen

In het rapport “Snelheidsverlaging N-wegen in Noord-Holland” van de Antea-group is te lezen dat het verlagen van de maximumsnelheid op de provinciale wegen in onze provincie flink kan bijdragen aan de afname van de stikstofdepositie. Deze afname van de stikstofdepositie is noodzakelijk om de natuur in Noord-Holland te versterken en te verbeteren.

Reeds in 2005 heeft de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad een motie aangenomen die haar College van Burgemeester en Wethouders ertoe opriep er bij de provincie op aan te dringen de maximumsnelheid op de N246, die over het grondgebied van Zaanstad loopt, te verlagen van 100 km/u naar 80 km/u – de toelichting bij deze motie geeft aan dat dit goed is voor de natuur, maar ook kan voorkomen dat verdere woningbouw in het gebied wordt tegengehouden. Nu, vijftien jaar verder, zijn deze aspecten alleen maar urgenter geworden.

Vragen

1: Heeft het College van B&W van de gemeente Zaanstad in 2005 bij de toenmalig gedeputeerde aangedrongen op verlaging van de maximumsnelheid op de N246?
Zo ja, wat was destijds de officiële reactie op dit verzoek? Welke motivatie was er voor deze reactie?

Motie

2. De N246, en in het bijzonder het deel tussen Wormerveer en de aansluiting op de A8, kent nu een maximumsnelheid van 100 km/u. Zeker tussen Wormerveer en Westzaan wordt deze snelheid vrijwel altijd gereden en zelfs gemakkelijk overschreden.

Bij motie van 12 december 2019 heeft de raad van de gemeente Zaanstad haar College van B&W nogmaals opgeroepen bij de gedeputeerde langs te gaan en aan te dringen op het verlagen van de maximumsnelheid op (in elk geval) dit stuk van de N246. De noodzaak hiertoe is alleen maar groter geworden: er is grote urgentie om in dit gebied, dat grenst aan Natura 2000-gebied Polder Westzaan, te stikstofuitstoot drastisch te beperken.

Is GS het eens met de stelling, te lezen in het eerder genoemde rapport van de Antea-group, dat de meeste natuurwinst te behalen is in Polder Westzaan, een Natura 2000-gebied, wanneer de maximumsnelheid op de N246 tussen Wormerveer en de aansluiting met de A8 wordt verlaagd?
Zo nee: waarom niet?

3. Heeft het College van B&W van de gemeente Zaanstad eind 2019 of begin 2020 gedeputeerde op de hoogte gesteld van deze dringende wens, bij aangenomen motie, van de gemeenteraad van Zaanstad?
Zo ja: wanneer is dat gebeurd, en hoe was/is de officiële reactie op dit verzoek?

Provinciale aanpak

4. Het onderzoek van de Antea-group, uitmondend in het rapport “Snelheidsverlaging N-wegen in Noord-Holland”, is gedaan op verzoek van de provincie Noord-Holland. Het rapport adviseert de maximumsnelheid op provinciale wegen te verlagen. Dat betekent dat op deze wegen de snelheidslimiet zal moeten worden verlaagd – 100 km/u wordt dan 90 km/u of 80 km/u, en op wegen waar nu 80 km/u de limiet is zal 70 km/u of 60 km/u gereden moeten gaan worden.

Beschikt de provincie al over een plan van aanpak om op N-wegen de maximumsnelheid concreet te verlagen?
Zo ja, wanneer wordt dit plan gedeeld met PS en met de betrokken gemeenten?
Zo nee, wanneer staat een dergelijk plan op de rol?

5. Welke provinciale wegen komen in eerste instantie voor een verlaging van de maximumsnelheid in aanmerking?
Graag een overzicht van deze wegen, inclusief een aanduiding van de voorgestelde snelheidsverlaging.

Geluidsoverlast

6. Op veel plekken langs provinciale wegen is bebouwing te vinden. Naast bedrijfsgebouwen is er zeker ook sprake van woningen. Bewoners van deze huizen kunnen geluidsoverlast ervaren van verkeer dat over de naastgelegen provinciale wegen rijdt. Bij hogere snelheid kan de geluidsoverlast enorm toenemen.
Beschikt u over een overzicht van plekken langs provinciale wegen in Noord-Holland waar bewoners van woningen geluidsoverlast ervaren van langsrazend verkeer?
Zo ja: wilt u dit overzicht met ons delen?

7. Bent u het met ons eens, dat verlaging van de maximumsnelheid op onze provinciale wegen kan en zal leiden tot (veel) minder geluidsoverlast voor omwonenden?
Graag een toelichting op uw antwoord.

8. Het coalitieakkoord “Duurzaam doorpakken!” spreekt van de inrichting van een Leefbaarheidsfonds.
Wanneer is dit Leefbaarheidsfonds gereed en beschikbaar?

9. Kan bij het nemen van geluidsbeperkende maatregelen een beroep worden gedaan op het Leefbaarheidsfonds?
Zo ja, in welke gevallen wel en niet?
Zo nee, waarom niet?

10. Bent u het met ons eens dat bij verlaging van de maximumsnelheid op onze provinciale wegen er waarschijnlijk minder vaak een beroep zal worden gedaan op het Leefbaarheidsfonds, omdat er minder vaak sprake zal zijn van geluidsoverlast?
Zo ja, vergroot dit niet de kans dat de financiële middelen van het fonds voor andere doeleinden gebruikt kan worden?

Veiligheid en verkeersveiligheid

11. Bent u het met ons eens dat verlaging van de maximumsnelheid op onze wegen ook de verkeersveiligheid flink zal verbeteren?
Zo ja, wat betekent dit voor uw besluitvorming?
Zo nee: waarom niet?

Indiendatum: 11 jun. 2020
Antwoorddatum: 7 jul. 2020

https://www.ibabsonline.eu/Lij...

Inleiding vragen

In het rapport “Snelheidsverlaging N-wegen in Noord-Holland” van de Antea-group is te lezen dat het verlagen van de maximumsnelheid op de provinciale wegen in onze provincie flink kan bijdragen aan de afname van de stikstofdepositie. Deze afname van de stikstofdepositie is noodzakelijk om de natuur in Noord-Holland te versterken en te verbeteren.

Reeds in 2005 heeft de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad een motie aangenomen die haar College van Burgemeester en Wethouders ertoe opriep er bij de provincie op aan te dringen de maximumsnelheid op de N246, die over het grondgebied van Zaanstad loopt, te verlagen van 100 km/u naar 80 km/u – de toelichting bij deze motie geeft aan dat dit goed is voor de natuur, maar ook kan voorkomen dat verdere woningbouw in het gebied wordt tegengehouden. Nu, vijftien jaar verder, zijn deze aspecten alleen maar urgenter geworden.

Vragen

Vraag 1:
Heeft het College van B&W van de gemeente Zaanstad in 2005 bij de toenmalig gedeputeerde aangedrongen op verlaging van de maximumsnelheid op de N246?
Zo ja, wat was destijds de officiële reactie op dit verzoek? Welke motivatie was er voor deze reactie?

Antwoord 1:
Op 25 januari 2006 heeft het college van B&W van Zaanstad per brief verzocht om de snelheid op de provinciale wegen in Zaanstad te verlagen van 100 naar 80 km/h, waaronder de N246. In een bestuurlijk overleg en per brief is aangegeven dat de snelheid op de N246 tussen de A8 en de N203 niet wordt verlaagd. Dit deel van de N246 heeft een belangrijke functie in de bereikbaarheid tussen Zaandam en de regio Alkmaar, zolang er geen goede verbinding tussen de A8 en de A9 is. De weg heeft een ruime inrichting en laat een maximumsnelheid van 100 km/h zonder meer toe. Er was destijds geen sprake van ernstige milieuoverlast in de directe omgeving van de weg.

Motie

Vraag 2:
De N246, en in het bijzonder het deel tussen Wormerveer en de aansluiting op de A8, kent nu een maximumsnelheid van 100 km/u. Zeker tussen Wormerveer en Westzaan wordt deze snelheid vrijwel altijd gereden en zelfs gemakkelijk overschreden.

Bij motie van 12 december 2019 heeft de raad van de gemeente Zaanstad haar College van B&W nogmaals opgeroepen bij de gedeputeerde langs te gaan en aan te dringen op het verlagen van de maximumsnelheid op (in elk geval) dit stuk van de N246. De noodzaak hiertoe is alleen maar groter geworden: er is grote urgentie om in dit gebied, dat grenst aan Natura 2000-gebied Polder Westzaan, te stikstofuitstoot drastisch te beperken.

Is GS het eens met de stelling, te lezen in het eerder genoemde rapport van de Antea-group, dat de meeste natuurwinst te behalen is in Polder Westzaan, een Natura 2000-gebied, wanneer de maximumsnelheid op de N246 tussen Wormerveer en de aansluiting met de A8 wordt verlaagd?
Zo nee: waarom niet?

Antwoord 2:
Nee, wij zijn het niet eens met de stelling. Het verlagen van de maximumsnelheid op de N246 tussen Wormerveer en de A8 leidt mogelijk tot natuurwinst, maar niet tot de meeste natuurwinst in Polder Westzaan. Er zijn andere (bron)maatregelen mogelijk die meer natuurwinst opleveren. Dit wordt per Natura 2000-gebied nader onderzocht in de gebiedsgerichte aanpak.

Vraag 3:
Heeft het College van B&W van de gemeente Zaanstad eind 2019 of begin 2020 gedeputeerde op de hoogte gesteld van deze dringende wens, bij aangenomen motie, van de gemeenteraad van Zaanstad?
Zo ja: wanneer is dat gebeurd, en hoe was/is de officiële reactie op dit verzoek?

Antwoord 3:
Ja, het college van B&W van Zaanstad heeft op 12 maart 2020 een brief gestuurd met daarin het verzoek de snelheid te verlagen op de N246. Op 23 juni 2020 hebben wij het college van B&W per brief geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. In de brief is aangegeven dat de N246 tussen de A8 en Wormerveer niet in aanmerking komt voor een snelheidsverlaging omdat dit gedeelte van de N246 niet, zonder grote investeringen, is in te richting naar geloofwaardige inrichting van een 80 km/h-weg conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig.
Daarnaast is aangegeven dat de N246 tussen de A8 en Westzaan en de N515, in de bebouwde kom van Westzaan, wel in aanmerking komen voor een snelheidsverlaging. Tenslotte hebben we de gemeente geïnformeerd over de start van gebiedsgerichte aanpak per Natura-2000 gebied en dat zij daarbij worden betrokken.

Provinciale aanpak

Vraag 4:
Het onderzoek van de Antea-group, uitmondend in het rapport “Snelheidsverlaging N-wegen in Noord-Holland”, is gedaan op verzoek van de provincie Noord-Holland. Het rapport adviseert de maximumsnelheid op provinciale wegen te verlagen. Dat betekent dat op deze wegen de snelheidslimiet zal moeten worden verlaagd – 100 km/u wordt dan 90 km/u of 80 km/u, en op wegen waar nu 80 km/u de limiet is zal 70 km/u of 60 km/u gereden moeten gaan worden.

Beschikt de provincie al over een plan van aanpak om op N-wegen de maximumsnelheid concreet te verlagen?
Zo ja, wanneer wordt dit plan gedeeld met PS en met de betrokken gemeenten?
Zo nee, wanneer staat een dergelijk plan op de rol?

Antwoord 4:
Nee, er is geen concreet plan voor het verlagen van de maximumsnelheid. In onze brief van 28 mei 2020 hebben wij u geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek en het vervolg. Per Natura 2000-gebied wordt een gebiedsgerichte aanpak opgezet. Deze aanpak kijkt niet alleen naar het verlagen van de maximumsnelheid op N-wegen die daarvoor geschikt zijn, maar ook naar de kosteneffectiviteit ervan en wordt de maatregel afgewogen tegen andere maatregelen om de stikstofdepositie tegen te gaan.

Vraag 5:
Welke provinciale wegen komen in eerste instantie voor een verlaging van de maximumsnelheid in aanmerking?
Graag een overzicht van deze wegen, inclusief een aanduiding van de voorgestelde snelheidsverlaging.

Antwoord 5:
Ook deze informatie vindt u in onze brief van 28 mei 2020. Het gaat om de volgende wegen:
- N246 tussen Westzaan en de A8 (van 100 naar 80 km/h);
- N502 bij de duinen tussen Den Helder en Callantsoog (van 80 naar 60 km/h);
- N502/N503 bij het Zwanenwater en de Pettemerduinen (van 80 naar 60 km/h);
- N510 bij de Schoorlse Duinen (van 80 naar 60 km/h);
- N515 bij Polder Westzaan, het gedeelte binnen de bebouwde kom van Westzaan (van 70 naar 50 km/h).
Wij gaan deze vijf wegdelen in de gebiedsgerichte aanpak die per Natura 2000-gebied doorlopen wordt, nader inhoudelijk bestuderen (op b.v. routekeuze-effecten in het netwerk) en de kosteneffectiviteit ervan afwegen tegen andere mogelijke stikstofdepositie-verlagende maatregelen. Dit doen we samen met alle betrokken stakeholders in het desbetreffende gebied. Pas daarna volgt een eventueel besluit tot uitvoering van de snelheidsverlaging.

Geluidsoverlast

Vraag 6:
Op veel plekken langs provinciale wegen is bebouwing te vinden. Naast bedrijfsgebouwen is er zeker ook sprake van woningen. Bewoners van deze huizen kunnen geluidsoverlast ervaren van verkeer dat over de naastgelegen provinciale wegen rijdt. Bij hogere snelheid kan de geluidsoverlast enorm toenemen.
Beschikt u over een overzicht van plekken langs provinciale wegen in Noord-Holland waar bewoners van woningen geluidsoverlast ervaren van langsrazend verkeer?
Zo ja: wilt u dit overzicht met ons delen?

Antwoord 6:
Ja, in het kader van de EU-richtlijnen wordt elke vijf jaar een geluidskaart opgesteld waarin voor de woningen de geluidsbelasting door de provinciale wegen wordt weergegeven. De huidige geluidskaart is te vinden op onze site en bevat de geluidssituatie van 2016. De volgende geluidskaart zal, conform de EU-richtlijn, de geluidssituatie van 2021 laten zien.

Vraag 7:
Bent u het met ons eens, dat verlaging van de maximumsnelheid op onze provinciale wegen kan en zal leiden tot (veel) minder geluidsoverlast voor omwonenden?
Graag een toelichting op uw antwoord.

Antwoord 7:
Nee, het verlagen van de maximumsnelheid leidt niet automatisch tot minder geluidoverlast. Het is wel een van de mogelijke maatregelen om geluidsoverlast te verminderen. Daarnaast zijn andere maatregelen denkbaar zoals geluidsschermen, geluidreducerend asfalt en ontwikkelingen aan voertuigen (motoren en banden). De noodzaak en het effect van een geluidsmaatregel verschilt per situatie en toetsen wij aan de vigerende wet- en regelgeving. Daarnaast kijken we naar de functionaliteit en de inrichting van de weg of een snelheidsverlaging geen andere negatieve effecten heeft (bijvoorbeeld voor de doorstroming, sluipverkeer en verkeersveiligheid).

Vraag 8:
Het coalitieakkoord “Duurzaam doorpakken!” spreekt van de inrichting van een Leefbaarheidsfonds.
Wanneer is dit Leefbaarheidsfonds gereed en beschikbaar?

Antwoord 8:
Het leefbaarheidsfonds wordt in de vorm van een uitvoeringsregeling beschikbaar gesteld. Wij streven ernaar de regeling in het vierde kwartaal 2020 gereed te hebben.

Vraag 9:
Kan bij het nemen van geluidsbeperkende maatregelen een beroep worden gedaan op het Leefbaarheidsfonds?
Zo ja, in welke gevallen wel en niet?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord 9:
Dat is nog niet bekend. Er wordt momenteel nog gewerkt aan de uitvoeringsregeling. Zie ook ons antwoord op vraag 8.

Vraag 10:
Bent u het met ons eens dat bij verlaging van de maximumsnelheid op onze provinciale wegen er waarschijnlijk minder vaak een beroep zal worden gedaan op het Leefbaarheidsfonds, omdat er minder vaak sprake zal zijn van geluidsoverlast?
Zo ja, vergroot dit niet de kans dat de financiële middelen van het fonds voor andere doeleinden gebruikt kan worden?

Antwoord 10:
Zie ook ons antwoord op vragen 7 en 9. Of het verlagen van de maximumsnelheid (voldoende) effect heeft, is per situatie verschillend.

Veiligheid en verkeersveiligheid

Vraag 11:
Bent u het met ons eens dat verlaging van de maximumsnelheid op onze wegen ook de verkeersveiligheid flink zal verbeteren?
Zo ja, wat betekent dit voor uw besluitvorming?
Zo nee: waarom niet?

Antwoord 11:
Nee, voor wat betreft verkeersveiligheid geldt eveneens dat het verlagen van de maximumsnelheid een van de mogelijke maatregelen is. Niet op iedere locatie is het verlagen van de maximumsnelheid een oplossing voor de verkeersveiligheid. De maximumsnelheid moet passen bij de inrichting van de weg zodat het herkenbaar is voor de weggebruiker welk gedrag (in dit geval snelheidsregime) van hen verwacht wordt. Wanneer die niet in overeenstemming is, kan dat de situatie zelfs onveiliger maken.
Daarnaast zijn andere maatregelen denkbaar om de verkeersveiligheid te verbeteren, hierbij kan gedacht worden aan educatie, campagnes en handhaving. Ook dit is per situatie verschillend. Op dit moment werken we aan een regionale aanpak voor de verkeersveiligheid, voortbordurend op het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 van het ministerie van I&W. Per regio worden risicolocaties in kaart gebracht, waarna samen met de diverse partners (wegbeheerders, OM, politie, cumela, ANWB, fietsersbond, VVN etc.) een uitvoeringsprogramma wordt gemaakt.

Interessant voor jou

Vragen over door rechter vernietigde ontheffingen doden van kauwen en zwarte kraaien

Lees verder

Mondelinge vraag: Kans van slagen voor otters

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer