Verlagen maxi­mum­snelheid op N246 en op andere provin­ciale wegen


Indiendatum: jun. 2020

Inleiding vragen

In het rapport “Snelheidsverlaging N-wegen in Noord-Holland” van de Antea-group is te lezen dat het verlagen van de maximumsnelheid op de provinciale wegen in onze provincie flink kan bijdragen aan de afname van de stikstofdepositie. Deze afname van de stikstofdepositie is noodzakelijk om de natuur in Noord-Holland te versterken en te verbeteren.

Reeds in 2005 heeft de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad een motie aangenomen die haar College van Burgemeester en Wethouders ertoe opriep er bij de provincie op aan te dringen de maximumsnelheid op de N246, die over het grondgebied van Zaanstad loopt, te verlagen van 100 km/u naar 80 km/u – de toelichting bij deze motie geeft aan dat dit goed is voor de natuur, maar ook kan voorkomen dat verdere woningbouw in het gebied wordt tegengehouden. Nu, vijftien jaar verder, zijn deze aspecten alleen maar urgenter geworden.

Vragen

1: Heeft het College van B&W van de gemeente Zaanstad in 2005 bij de toenmalig gedeputeerde aangedrongen op verlaging van de maximumsnelheid op de N246?
Zo ja, wat was destijds de officiële reactie op dit verzoek? Welke motivatie was er voor deze reactie?

Motie

2. De N246, en in het bijzonder het deel tussen Wormerveer en de aansluiting op de A8, kent nu een maximumsnelheid van 100 km/u. Zeker tussen Wormerveer en Westzaan wordt deze snelheid vrijwel altijd gereden en zelfs gemakkelijk overschreden.

Bij motie van 12 december 2019 heeft de raad van de gemeente Zaanstad haar College van B&W nogmaals opgeroepen bij de gedeputeerde langs te gaan en aan te dringen op het verlagen van de maximumsnelheid op (in elk geval) dit stuk van de N246. De noodzaak hiertoe is alleen maar groter geworden: er is grote urgentie om in dit gebied, dat grenst aan Natura 2000-gebied Polder Westzaan, te stikstofuitstoot drastisch te beperken.

Is GS het eens met de stelling, te lezen in het eerder genoemde rapport van de Antea-group, dat de meeste natuurwinst te behalen is in Polder Westzaan, een Natura 2000-gebied, wanneer de maximumsnelheid op de N246 tussen Wormerveer en de aansluiting met de A8 wordt verlaagd?
Zo nee: waarom niet?

3. Heeft het College van B&W van de gemeente Zaanstad eind 2019 of begin 2020 gedeputeerde op de hoogte gesteld van deze dringende wens, bij aangenomen motie, van de gemeenteraad van Zaanstad?
Zo ja: wanneer is dat gebeurd, en hoe was/is de officiële reactie op dit verzoek?

Provinciale aanpak

4. Het onderzoek van de Antea-group, uitmondend in het rapport “Snelheidsverlaging N-wegen in Noord-Holland”, is gedaan op verzoek van de provincie Noord-Holland. Het rapport adviseert de maximumsnelheid op provinciale wegen te verlagen. Dat betekent dat op deze wegen de snelheidslimiet zal moeten worden verlaagd – 100 km/u wordt dan 90 km/u of 80 km/u, en op wegen waar nu 80 km/u de limiet is zal 70 km/u of 60 km/u gereden moeten gaan worden.

Beschikt de provincie al over een plan van aanpak om op N-wegen de maximumsnelheid concreet te verlagen?
Zo ja, wanneer wordt dit plan gedeeld met PS en met de betrokken gemeenten?
Zo nee, wanneer staat een dergelijk plan op de rol?

5. Welke provinciale wegen komen in eerste instantie voor een verlaging van de maximumsnelheid in aanmerking?
Graag een overzicht van deze wegen, inclusief een aanduiding van de voorgestelde snelheidsverlaging.

Geluidsoverlast

6. Op veel plekken langs provinciale wegen is bebouwing te vinden. Naast bedrijfsgebouwen is er zeker ook sprake van woningen. Bewoners van deze huizen kunnen geluidsoverlast ervaren van verkeer dat over de naastgelegen provinciale wegen rijdt. Bij hogere snelheid kan de geluidsoverlast enorm toenemen.
Beschikt u over een overzicht van plekken langs provinciale wegen in Noord-Holland waar bewoners van woningen geluidsoverlast ervaren van langsrazend verkeer?
Zo ja: wilt u dit overzicht met ons delen?

7. Bent u het met ons eens, dat verlaging van de maximumsnelheid op onze provinciale wegen kan en zal leiden tot (veel) minder geluidsoverlast voor omwonenden?
Graag een toelichting op uw antwoord.

8. Het coalitieakkoord “Duurzaam doorpakken!” spreekt van de inrichting van een Leefbaarheidsfonds.
Wanneer is dit Leefbaarheidsfonds gereed en beschikbaar?

9. Kan bij het nemen van geluidsbeperkende maatregelen een beroep worden gedaan op het Leefbaarheidsfonds?
Zo ja, in welke gevallen wel en niet?
Zo nee, waarom niet?

10. Bent u het met ons eens dat bij verlaging van de maximumsnelheid op onze provinciale wegen er waarschijnlijk minder vaak een beroep zal worden gedaan op het Leefbaarheidsfonds, omdat er minder vaak sprake zal zijn van geluidsoverlast?
Zo ja, vergroot dit niet de kans dat de financiële middelen van het fonds voor andere doeleinden gebruikt kan worden?

Veiligheid en verkeersveiligheid

11. Bent u het met ons eens dat verlaging van de maximumsnelheid op onze wegen ook de verkeersveiligheid flink zal verbeteren?
Zo ja, wat betekent dit voor uw besluitvorming?
Zo nee: waarom niet?