Stik­stof­de­po­sitie door sloop en bouw Pallas nabij Natura 2000-gebieden.


Inleiding

Deze week is gestart met de sloopwerkzaamheden ten behoeve van de bouw van de geplande PALLAS-reactor.[1] De bouw van deze reactor veroorzaakt stikstof uitstoot naar de op korte afstand gelegen Natura 2000-gebieden Zwanenwater & Pettemerduinen’ en ‘Noordzeekustzone’. De uitstoot vindt zowel plaats tijdens de sloopwerkzaamheden om ruimte te maken voor de geplande reactor, bij de bouw als tijdens de gebruiksfase. Dit staat beschreven in het rapport Passende beoordeling stikstofdepositie PALLAS-Reactor.[2]

Ten tijde van de PAS (Programma Aanpak Stikstof) was ‘Pallas onderzoeksreactor - bestemmingsplan Pallas reactor -’ aangemerkt als ‘prioritair project’. Dit betekent dat er ‘stikstof ontwikkelingsruimte’ in de Regeling natuurbescherming was gereserveerd voor dit project.[3] Maar de PAS is niet meer.

Dit roept bij ons de volgende vragen op.

Vragen

  1. Klopt het dat bij de sloop, bouw en gebruiksfase voor de PALLAS-reactor extra stikstof vrijkomt in het omringende Natura 2000 gebied, waar op vele plekken een forse overschrijding is van de kritische depositiewaarde (KDW) voor stikstof?
  2. Heeft GS een Wet natuurbeschermingsvergunning stikstof (gebiedsbescherming) verleend voor de sloop, bouw en gebruiksfase van de nieuwe PALLAS-reactor? Zo ja, kunt u deze meesturen bij de beantwoording van deze vragen?
  3. Indien GS deze vergunning heeft verleend, is deze al onherroepelijk, of lopen er nog juridische procedures die van invloed kunnen zijn op de houdbaarheid van de Wet natuurbeschermingsvergunning?
  4. Realiseert GS zich dat meerdere habitattypen, als bijv. ‘vochtig duinheide met kraaiheide’, zeer gevoelig zijn voor stikstof, terwijl de kritische depositiewaarde (KDW) hiervoor al jarenlang wordt overschreden en alleen nog maar ophoopt, waardoor de kwaliteit van de natuur achteruitgaat?[4] Hetgeen precies is wat voorkomen moet worden volgens de Vogel- en Habitatrichtlijn.
  5. Hoe verhoudt een vergunning voor meer stikstofdepositie zich in deze?
  6. Indien GS een Wet natuurbeschermingsvergunning heeft verleend, hoe is deze verleend? Is er gebruik gemaakt van interne en/of externe saldering stikstof? Zo ja, kunt u aangeven waar deze van afkomstig is?
  7. Klopt het dat ervoor gekozen is om geen ADC-toets uit te voeren?[1] https://www.schagencentraal.nl/nw-32075-7-3751831/nieuws/sloopwerkzaamheden_gestart_voor_pallas-reactor.html?page=1
[2] https://schagen.raadsinformatie.nl/document/7389051/1/19_010969_NL_IMRO_0441_BPBGZIJPEPALLAS-VA01_ToelichtingBijlagenpagina 353
[3] https://noordholland.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-uitspraak-van-het-europese-hof-over-de-programmatische-aanpak-stikstof
[4] Zie bijv. blz. 43 van het Natuurbeheerplan Zwanenwater & Pettemerduinen https://www.bij12.nl/assets/Nbp-Zwanenwater-Pettemerduinen.pdf