Natura 2000-gebied 't Twiske: primair een natuur­gebied


Indiendatum: 3 feb. 2021

iBabsOnline Overzicht details - PNH

Inleiding

Op 3 december heeft de openbare vergadering AB van Twiske-Waterland plaatsgevonden [1]. Tijdens deze vergadering is het uitvoeringsprogramma Ambitie Recreatieschap TwiskeWaterland vastgesteld.

In 2013 heeft Staatssecretaris van EZ het Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske aangemerkt als Natura 2000 gebied [2]. Vanaf dat moment is het Twiske onder het Natura 2000-beschermingsregime gaan vallen, met als doel om een beschermingszone te bieden voor de roerdomp, bruine kiekendief, kemphaan en visdief, omdat deze dreigen uit te sterven. Het Twiske is ook een belangrijk gebied voor o.a. trekvogels.

Dit aanwijzingsbesluit voor het instellen van een speciale beschermingszone zorgt voor een andere situatie in het gebied na 2013. Zo zijn bufferzones en exclavering rond o.a. recreatieondernemingen niet mogelijk omdat “een Natura 2000-gebied in zijn geheel van belang is”. Verder wordt gesteld dat “bij vogelrichtlijngebieden het hele gebied door de vogels gebruikt wordt voor broeden, foerageren en/of rusten, hoewel niet elk deel even intensief wordt benut”.

Recreatief gebruik is toegestaan, maar algemeen “uitgangspunt geldt echter wel dat er geen verslechtering mag optreden ten opzichte van 2004”. De aantalsontwikkelingen van rode lijstsoorten is echter negatief. Er treedt verslechtering op.

Tot slot is in op 1 februari het Masterplan Biodiversiteit aangenomen door PS. Hierin is besloten effecten van een hoge recreatiedruk op bijzondere natuurgebieden te verzachten. Dit kan o.a. door recreatiemogelijkheden toe te voegen in landelijk gebied of door uitbreiding van natuurgebieden.

Vragen


Vraag 1: Deelt GS onze opvatting dat met het vaststellen van de N2K aanwijzing, het Twiske primair een natuurgebied is met aanvullend recreatief gebruik?

Vraag 2: Kunnen ontwikkelingen zoals een klimpark of campings gezien worden als een exclavering binnen de N2K aanwijzing?

Vraag 3: Vinden er ontwikkelingen plaats, zoals campings, die vallen binnen de vogelrichtlijngebieden?

Vraag 4: Het aanwijzingsbesluit spreekt over “geen verslechtering”, maar het beheerplan uit 2016 spreekt over “geen significante effecten” en mitigerende maatregelen. Geldt uiteindelijk het aanwijzingsbesluit of het beheerplan of voldaan wordt aan de Natura 2000 verplichtingen?

Vraag 5: Welk orgaan (EU, EZ, GS of gemeente) moet toetsen over het Uitvoeringsprogramma Ambitie Recreatieschap Twiske-Waterland voldoet aan de doelstellingen zoals deze beschreven zijn in het aanwijzingsbesluit voor het Natura 2000 gebied?

Vraag 6: Welke aanpassing in beleid bij het Natura 2000 gedeelte van het Twiske gaat ingezet worden nu het masterplan Biodiversiteit is aangenomen om de recreatie druk te verminderen?


1 http://ibabsonline.eu/Agenda.a...

2 https://www.natura2000.nl/gebi...