Natura 2000-gebied 't Twiske: primair een natuur­gebied


Indiendatum: 3 feb. 2021

iBabsOnline Overzicht details - PNH

Inleiding

Op 3 december heeft de openbare vergadering AB van Twiske-Waterland plaatsgevonden [1]. Tijdens deze vergadering is het uitvoeringsprogramma Ambitie Recreatieschap TwiskeWaterland vastgesteld.

In 2013 heeft Staatssecretaris van EZ het Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske aangemerkt als Natura 2000 gebied [2]. Vanaf dat moment is het Twiske onder het Natura 2000-beschermingsregime gaan vallen, met als doel om een beschermingszone te bieden voor de roerdomp, bruine kiekendief, kemphaan en visdief, omdat deze dreigen uit te sterven. Het Twiske is ook een belangrijk gebied voor o.a. trekvogels.

Dit aanwijzingsbesluit voor het instellen van een speciale beschermingszone zorgt voor een andere situatie in het gebied na 2013. Zo zijn bufferzones en exclavering rond o.a. recreatieondernemingen niet mogelijk omdat “een Natura 2000-gebied in zijn geheel van belang is”. Verder wordt gesteld dat “bij vogelrichtlijngebieden het hele gebied door de vogels gebruikt wordt voor broeden, foerageren en/of rusten, hoewel niet elk deel even intensief wordt benut”.

Recreatief gebruik is toegestaan, maar algemeen “uitgangspunt geldt echter wel dat er geen verslechtering mag optreden ten opzichte van 2004”. De aantalsontwikkelingen van rode lijstsoorten is echter negatief. Er treedt verslechtering op.

Tot slot is in op 1 februari het Masterplan Biodiversiteit aangenomen door PS. Hierin is besloten effecten van een hoge recreatiedruk op bijzondere natuurgebieden te verzachten. Dit kan o.a. door recreatiemogelijkheden toe te voegen in landelijk gebied of door uitbreiding van natuurgebieden.

Vragen


Vraag 1: Deelt GS onze opvatting dat met het vaststellen van de N2K aanwijzing, het Twiske primair een natuurgebied is met aanvullend recreatief gebruik?

Vraag 2: Kunnen ontwikkelingen zoals een klimpark of campings gezien worden als een exclavering binnen de N2K aanwijzing?

Vraag 3: Vinden er ontwikkelingen plaats, zoals campings, die vallen binnen de vogelrichtlijngebieden?

Vraag 4: Het aanwijzingsbesluit spreekt over “geen verslechtering”, maar het beheerplan uit 2016 spreekt over “geen significante effecten” en mitigerende maatregelen. Geldt uiteindelijk het aanwijzingsbesluit of het beheerplan of voldaan wordt aan de Natura 2000 verplichtingen?

Vraag 5: Welk orgaan (EU, EZ, GS of gemeente) moet toetsen over het Uitvoeringsprogramma Ambitie Recreatieschap Twiske-Waterland voldoet aan de doelstellingen zoals deze beschreven zijn in het aanwijzingsbesluit voor het Natura 2000 gebied?

Vraag 6: Welke aanpassing in beleid bij het Natura 2000 gedeelte van het Twiske gaat ingezet worden nu het masterplan Biodiversiteit is aangenomen om de recreatie druk te verminderen?


1 http://ibabsonline.eu/Agenda.a...

2 https://www.natura2000.nl/gebi...

Indiendatum: 3 feb. 2021
Antwoorddatum: 9 mrt. 2021

https://www.ibabsonline.eu/Lij...

Inleiding

Op 3 december heeft de openbare vergadering AB van Twiske-Waterland plaatsgevonden [1]. Tijdens deze vergadering is het uitvoeringsprogramma Ambitie Recreatieschap TwiskeWaterland vastgesteld.

In 2013 heeft Staatssecretaris van EZ het Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske aangemerkt als Natura 2000 gebied [2]. Vanaf dat moment is het Twiske onder het Natura 2000-beschermingsregime gaan vallen, met als doel om een beschermingszone te bieden voor de roerdomp, bruine kiekendief, kemphaan en visdief, omdat deze dreigen uit te sterven. Het Twiske is ook een belangrijk gebied voor o.a. trekvogels.

Dit aanwijzingsbesluit voor het instellen van een speciale beschermingszone zorgt voor een andere situatie in het gebied na 2013. Zo zijn bufferzones en exclavering rond o.a. recreatieondernemingen niet mogelijk omdat “een Natura 2000-gebied in zijn geheel van belang is”. Verder wordt gesteld dat “bij vogelrichtlijngebieden het hele gebied door de vogels gebruikt wordt voor broeden, foerageren en/of rusten, hoewel niet elk deel even intensief wordt benut”.

Recreatief gebruik is toegestaan, maar algemeen “uitgangspunt geldt echter wel dat er geen verslechtering mag optreden ten opzichte van 2004”. De aantalsontwikkelingen van rode lijstsoorten is echter negatief. Er treedt verslechtering op.

Tot slot is in op 1 februari het Masterplan Biodiversiteit aangenomen door PS. Hierin is besloten effecten van een hoge recreatiedruk op bijzondere natuurgebieden te verzachten. Dit kan o.a. door recreatiemogelijkheden toe te voegen in landelijk gebied of door uitbreiding van natuurgebieden.

Vragen


Vraag 1:
Deelt GS onze opvatting dat met het vaststellen van de N2K aanwijzing, het Twiske primair een natuurgebied is met aanvullend recreatief gebruik?

Antwoord 1:|
Nee. Het Twiske is aangewezen als Natura 2000-gebied toen het al recreatiegebied was. Bij het opstellen van het Natura 2000-beheerplan is dat recreatieve gebruik getoetst aan de Natura 2000-instandhoudingsdoelen. Er zijn voorwaarden gesteld aan dat gebruik. Onder die voorwaarden kan het recreatief gebruik plaatsvinden, zonder de Natura 2000-doelen te schaden. Dat blijkt ook uit het voorkomen van de (broed)vogels in het gehele Twiske. Wij delen daarom niet de opvatting dat het Twiske primair een natuurgebied is.

Vraag 2:
Kunnen ontwikkelingen zoals een klimpark of campings gezien worden als een exclavering binnen de N2K aanwijzing?

Antwoord 2:
Nee. De effecten van nieuwe ontwikkelingen moeten worden getoetst aan de Natura 2000 doelen. Dat is ongeacht of die ontwikkelingen binnen of (net) buiten de grenzen van het Natura 2000-gebied zijn geprojecteerd.

Vraag 3:
Vinden er ontwikkelingen plaats, zoals campings, die vallen binnen de vogelrichtlijngebieden?

Antwoord 3:
Ja. De ondernemer van Twiske Haven heeft een vooroverlegplan bij de gemeente Oostzaan ingediend voor het mogen oprichten van een kleinschalige natuurcamping van maximaal 25 plaatsen voor tenten, campers en ecolodges in het Vogelrichtlijngebied. De gemeente heeft, voordat zij de aanvraag in behandeling wil nemen, een natuurtoets gestart. Die toets is nog niet beschikbaar.

Vraag 4:
Het aanwijzingsbesluit spreekt over “geen verslechtering”, maar het beheerplan uit 2016 spreekt over “geen significante effecten” en mitigerende maatregelen. Geldt uiteindelijk het aanwijzingsbesluit of het beheerplan of voldaan wordt aan de Natura 2000 verplichtingen?

Antwoord 4:
Beide documenten gelden. Het beheerplan werkt de instandhoudingsdoelstellingen uit het aanwijzingsbesluit uit. In het beheerplan uit 2016 is in de gebruikte terminologie aangesloten bij het toetsingskader voor vergunningverlening uit de wet. Wanneer een activiteit significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, is sprake van een vergunningplicht. Toetsing vindt plaats aan de hand van de instandhoudingsdoelstellingen als geformuleerd in het aanwijzingsbesluit. Mitigerende maatregelen, dus maatregelen die negatieven effecten wegnemen, mogen daarbij worden meegewogen.

Vraag 5:
Welk orgaan (EU, EZ, GS of gemeente) moet toetsen over het Uitvoeringsprogramma Ambitie Recreatieschap Twiske-Waterland voldoet aan de doelstellingen zoals deze beschreven zijn in het aanwijzingsbesluit voor het Natura 2000 gebied?

Antwoord 5:
GS zijn bevoegd gezag voor de uitvoering van de Wet natuurbescherming. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is hiervoor door ons gemandateerd.

Vraag 6:
Welke aanpassing in beleid bij het Natura 2000 gedeelte van het Twiske gaat ingezet worden nu het masterplan Biodiversiteit is aangenomen om de recreatie druk te verminderen?

Antwoord 6:
In het Masterplan biodiversiteit is het doel opgenomen om samen met de beheerders te bezien op welke wijze de recreatiedoelstellingen samen kunnen gaan met de natuurdoelen. Voor het Twiske wordt het Natura 2000-beheerplan dit jaar geëvalueerd. De verwachting is dat de evaluatie aanbevelingen zal opleveren die passen bij deze doelstelling van het Masterplan.

1 http://ibabsonline.eu/Agenda.a...

2 https://www.natura2000.nl/gebi...

Interessant voor jou

Vragen over het verlenen van een veel te ruime stikstofvergunning aan piekbelaster Olam Cocoa in Zaanstad

Lees verder

Snel meer actie om nieuwe geitenhouderij Enkhuizen tegen te houden vanwege gezondheidsrisico’s

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer