Monde­linge vragen PS inzake Hand­ha­vings­ver­zoeken van MOB over PAS-melders


Indiendatum: jul. 2021

Mondelinge vragen ex artikel 46 van het RvO aan gedeputeerde Rommel inzake Handhavingsverzoeken van MOB over PAS-melders
28 juni 2021, Statenlid Fabian Zoon (Partij voor de Dieren)

Inleiding

Mobilisation for the Environment (MOB; Johan Vollenbroek) en Vereniging Leefmilieu hebben in provincie Gelderland 50 handhavingsverzoeken Wet natuurbescherming (Wnb) ingediend.[1] [2] Het betreft verzoeken om handhavend op te treden tegen zogenaamde PAS-melders, omdat deze stikstof uitstoten zonder de wettelijk vereiste Wnb-vergunning.

PAS-melders zijn bedrijven die in het kader van de PAS waren vrijgesteld van vergunningplicht, omdat zij een stikstofdepositie veroorzaakten onder de toenmalige grenswaarde van 1 mol/hectare. Gelderland heeft 375 PAS-melders.

Het rijk en de provincies gedogen op dit moment de illegale situatie en zetten zich in voor legalisatie[3]. Hoewel bij handhavingsverzoeken ‘het bevoegde gezag in beginsel [moet] optreden’. Er is echter nauwelijks stikstofruimte. Het gekozen geitenpaadje is om stikstofruimte te vinden bij onder andere stoppende boeren en onbenutte ruimte in Wnb-vergunningen van andere bedrijven, het zogenaamde ‘salderen’.

De twee milieuorganisaties hebben fundamentele bezwaren tegen deze methode. De uitstoot van stikstof moet drastisch omlaag om schade aan kwetsbare natuurgebieden tegen te gaan. Met salderen zal dat niet gaan lukken.

Zo concludeerde Investico onlangs ook dat salderen alleen maar gaat leiden tot een toename van stikstofdepositie en niet tot een afname.[4] Onder druk van protesten vanuit de agrarische sector werd de regeling Extern salderen verruimd en kan ongebruikte ruimte in de vergunning nu vrij worden verhandeld. Investico onderzocht dat deze onbenutte ruimte groter is dan 30%, waarmee het slechts met 30% afromen voor natuur bij Extern salderen per saldo zelfs negatief uitpakt voor de natuur.

Ruimte bieden aan een toename van de emissie en depositie is in strijd met artikel 6 van de Habitatrichtlijn. Precies het artikel waarop de PAS eerder door de Raad van State van tafel werd geveegd. De milieuorganisaties willen een diepgaand onderzoek naar problemen rond het salderen en een volgend PAS-debacle voorkomen.

Na Gelderland zullen waarschijnlijk ook andere provincies volgen. Ook Noord-Holland heeft PAS-melders (ca 140). Als provincies de handhavingsverzoeken afwijzen stappen MOB en Vereniging leefmilieu naar de rechter.

Vragen

  1. Hoe gaat GS reageren op PAS-melders handhavingsverzoeken?
  2. Herkent GS de gevaren van de salderingsregeling en steunt GS het onderzoek naar de effecten van het salderen?
  3. Welke gevolgen heeft het indienen van tientallen handhavingsverzoeken in Noord-Holland voor de uitvoering van werkzaamheden door de OD NHN?


[1] Stikstofstrijder Johan Vollenbroek: provincie moet boeren zonder vergunning aanpakken | Home | gelderlander.nl

[2] https://cdn.nieuweoogst.nu/public/file/188794.pdf

[3] https://www.aanpakstikstof.nl/documenten/publicaties/2021/06/07/overzicht-vragen-en-antwoorden-webinar-legalisering-pas-meldingen-van-10-mei-2021 (pagina 15 en pagina 26)

[4] ‘Die regels gaan we niet meer aanpassen’ – De Groene Amsterdammer

Interessant voor jou

Vragenuur: Zorgen over partijdigheid onderzoek naar gezondheid en Tata Steel

Lees verder

Vragen over aanpak milieucriminaliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer