Vragen over aanpak mili­eu­cri­mi­na­liteit


PvdD en SP

Indiendatum: 29 jul. 2021

iBabsOnline Overzicht details - PNH

Inleiding

Op 26 juli 2021 lazen wij in het Noordhollands Dagblad het artikel 'OM: milieucriminaliteit moet meer prioriteit krijgen'[1]. Het artikel beschrijft de reactie van de heer Guus Schram (hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie) op het rapport 'Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021'[2].

Uit het artikel blijkt dat er vele mogelijkheden zijn om de regels, die strekken tot de bescherming van het milieu, te overtreden zonder dat er (voldoende) sancties op staan. Een en ander zou het gevolg zijn van te weinig handhavings- en opsporingscapaciteit, te weinig samenwerking tussen de diverse diensten op het gebied van milieuhandhaving en de (te) lage boetes. Een zorgelijk beeld. Op 21 juni 2021 kwam in de commissie NLG een discussienota van de PvdD over capaciteit en functioneren van OD's en het rapport van de commissie Van Aartsen. onderzoeken van Follow the Money [3][4][5] en Vrij Nederland [6] aan de orde. Zijdelings kwam de milieucriminaliteit ook kort ter sprake. In uw (overigens duidelijke) brief 'Duiding maatregelen Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving' van 17 juni 2021 deelt u mee: "het beeld dat milieucriminaliteit in de strafrechtelijke kolom niet hoog op de agenda staat, herkennen we. We onderschrijven het voorstel om de hele keten van strafrechtelijke handhaving en vervolging te versterken. Daarbij is de eerste stap dat de eerder toegezegde Rijksbijdrage voor 400 fte aan milieupolitie moet worden besteed aan milieupolitie, -rechercheurs en -officieren van justitie en niet aan andere prioriteiten. Pas daarna kan worden gekeken naar het versterken van de aanpak van milieucriminaliteit door de omgevingsdiensten (buitengewone opsporingsambtenaren)." In het woord 'VTH- taken' duidt de letter H op handhaving. Alle Noord-Hollandse omgevingsdiensten geven op hun websites ook aan dat ze aan handhaving doen. Voorts is er de Landelijke handhavingsstrategie [7], waarin omschreven wordt wat de taken van het bestuur en wat de taken van het OM in de handhavingsketen zijn en hoe zij gezamenlijk kunnen optreden.

[1] https://www.noordhollandsdagbl...
[2] https://www.om.nl/onderwerpen/... bmc
[3] https://www.ftm.nl/artikelen/l...
[4] https://www.ftm.nl/artikelen/i...
[5] https://www.ftm.nl/artikelen/d...
[6] https://www.groene.nl/artikel/...
[7] Landelijke Handhavingstrategie - Kenniscentrum InfoMil


Vragen

Vraag 1: Wordt door de omgevingsdiensten in Noord-Holland uitsluitend aan bestuursrechtelijke handhaving gedaan?

Vraag 2: Zo ja, kan bestuursrechtelijke handhaving - mits voldoende toegerust - ervoor zorgen dat milieucriminaliteit, zoals beschreven in het rapport 'Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021', een halt wordt toegeroepen?

Vraag 3: In uw brief van 17 juni 2021 vermeldt u dat de omgevingsdiensten in Noord-Holland voldoende kritische massa en robuustheid hebben. De onderzoeken van Follow the Money en Vrij Nederland suggereren iets anders. De capaciteit van de OD's staat onder druk o.a. door bezuinigingen die gemeenten moeten doen. Bovendien blijkt uit de jaarrekeningen van de omgevingsdiensten dat het moeilijk is om medewerkers aan te trekken. Ook bleek uit het recente rapport van de Randstedelijke Rekenkamer [8] over bescherming van drinkwaterbronnen dat de verantwoordelijke OD onvoldoende was toegerust om het nodige niveau van bescherming te halen. Is de handhavingscapaciteit van de Noord-Hollandse omgevingsdiensten voldoende om tenminste de bestuursrechtelijke handhaving afdoende te bemensen?

Vraag 4: Als dat niet het geval is, wat gaat u daar dan aan doen?

Vraag 5: Hoeveel gevallen van milieucriminaliteit worden in Noord-Holland jaarlijks door de omgevingsdiensten gesignaleerd?

Vraag 6: Zijn de omgevingsdiensten na het signaleren van milieucriminaliteit ook in staat zélf handhavend op te treden óf deze gevallen in samenwerking met de strafrechtelijke kolom te sanctioneren?

Vraag 7: Hoeveel van de gevallen van door de omgevingsdiensten gesignaleerde milieucriminaliteit kunnen uiteindelijk rekenen op een sanctie, hetzij bestuursrechtelijk, hetzij strafrechtelijk?

Vraag 8: Hoeveel gevallen van milieucriminaliteit worden in Noord-Holland jaarlijks door de bijzondere opsporingsdiensten en de politie gesignaleerd?

Vraag 9: Worden deze gevallen van milieucriminaliteit door de bijzondere opsporingsdiensten en de politie zelf afgehandeld óf worden de omgevingsdiensten ook betrokken?

Vraag 10: Het artikel in het Noordhollands Dagblad geeft aan dat milieucriminelen miljoenen verdienen, maar vaak slechts een kleine boete krijgen. Hebben de OD's enige vrijheid om boetes, indien nodig, te verhogen?

Vraag 11: Wordt er bij gesignaleerde milieucriminaliteit altijd gehandeld conform de Landelijke handhavingstrategie?

Vraag 12: Zo nee, kunt u ons dan meedelen waaraan dit ligt?

Vraag 13: Ligt dit aan onvoldoende personeelscapaciteit bij de omgevingsdiensten óf ligt dit aan onvoldoende personeelscapaciteit bij de bijzondere opsporingsdiensten en de politie?

Vraag 14: Of zijn er nog andere factoren die ervoor zorgen dat er niet gehandeld wordt volgens de Landelijke handhavingstrategie?

Vraag 15: Zo ja, welke zijn dat?

Vraag 16: Wat zijn de aantallen politiemensen per Noord-Hollandse politieregio die tot taak hebben milieucriminaliteit te onderzoeken en aan te pakken?

Vraag 17: Zijn dat - naar uw mening - te weinig politiemensen?

Vraag 18: Zo ja, hoeveel moeten er naar uw mening bij?

Vraag 19: Er werd een Rijksbijdrage toegezegd voor 400 fte aan milieupolitie, die uws inziens moet worden besteed aan milieupolitie, -rechercheurs en -officieren van justitie en niet aan andere prioriteiten.
Wat zijn de door u bedoelde 'andere prioriteiten'?

Vraag 20: Zijn er tekenen dat de Rijksbijdrage op andere wijze wordt besteed dan aan het versterken van de strafrechtketen ten behoeve van de milieucriminaliteit?

Vraag 21: Hoeveel fte aan milieupolitie komt er in Noord-Holland bij?

Vraag 22: Is dat, wat u betreft, voldoende?

Vraag 23: Op welke manier hebt u zich tot nu toe bij het Rijk ingezet voor aan de ene kant meer middelen voor de OD's en aan de andere kant meer middelen voor de milieupolitie?

Vraag 24: Op welke manieren gaat u zich hiervoor in de nabije toekomst inzetten?

Vraag 25: Welke inspanningen hebt u verricht en gaat u verrichten om dit extra onder de aandacht te brengen gedurende de belangrijke landelijke formatieonderhandelingen?

Vraag 26: Een van de belangrijkste problemen die door de hoofdofficier in het Noordhollands Dagblad werd genoemd is de versnippering van handhaving: douane, NVWA, ILT, politie met verschillende milieuteams en de OD's van provincies, gemeenten en waterschappen. Blijkbaar zijn de minister en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid tekort geschoten in de regie. De hoofdofficier pleit voor meer regie.
Deelt u deze analyse?

Vraag 27: Op welke manier spant u zich in voor meer regie?

Vraag 28: In de Kamerbrief over voortgang uitvoeringsagenda VTH, actieplan milieucriminaliteit en uitvoering van moties en toezeggingen' van 5 juni 2020 [9] belooft de inmiddels afgetreden staatssecretaris Van Veldhoven dat er een Landelijke handhavingsstrategie 2.0 aan zit te komen. Het streven is om de LHS 2.0 in het Bestuurlijk Omgevingsberaad najaar 2021 vast te stellen. Krijgen de omgevingsdiensten ook een rol in de LHS 2.0?

Vraag 29: Zo ja, wordt hun taak verzwaard ten opzichte van de huidige Landelijke handhavingsstrategie?

Vraag 30: Als dat het geval is, wat vindt u daarvan?

Vraag 31: Wat kan de bijdrage van de omgevingsdiensten zijn aan het terugdringen van de groeiende milieucriminaliteit?

Vraag 32: Wat kunnen de omgevingsdiensten meer doen dan nu om het tij te keren?

[8] https://www.randstedelijke-rek...drinkwaterbronnen/?provincie=Noord-Holland
[9] https://www.rijksoverheid.nl/d...actieplan-milieucriminaliteit-en-uitvoering-van-moties-en-toezeggingen2021 82Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer