Kap bomenrij Leegh­wa­terweg N515


Kunnen de vleer­muizen de boom in?

Indiendatum: aug. 2020

Vragen van de Statenleden Hollebeek (Partij voor de Dieren) en Alberts-Oosterbaan (SP) aan Gedeputeerde Staten over kap bomenrij Leeghwaterweg N515

Inleiding
KWS Infra heeft op 18 juni ’20 bij de gemeente Zaanstad een Omgevingsvergunning aangevraagd om circa 40 grote Canadese populieren langs de Leeghwaterweg (N515) te kappen vanwege vermeende verminderde vitaliteit. De gemeente heeft de vergunning op 9 juli verleend.[1] Het gaat om een aaneengesloten rij hoge bomen over een traject van circa 400 meter. De bomen grenzen aan het Natura 2000-gebied Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder.[2] De gebieden zijn aangewezen voor de bescherming van diersoorten als Noordse woelmuis en de meervleermuis, naast andere (planten)soorten. Het is zaak om de gestelde instandhoudingsdoelstellingen te waarborgen.
Gezien de situering van deze bomen is het aannemelijk dat er (meer)vleermuizen en andere diersoorten van de bomen gebruik maken als verblijfplaats of bij migratie.[3]

Vragen

 1. In informatie van de gemeente Zaanstad (zie voetnoot 1) is te lezen dat het consortium VolkerInfra PNH Zaanstreek-Waterland jaarlijks een visuele boomcontrole (Visual Tree Assessment, VTA) uitvoert voor de bomen van de Provincie Noord-Holland. Klopt het dat de provincie hiermee opdrachtgever is voor de bomenkap langs de N515?
 2. Kunt u het volledige rapport van VolkerInfra met de bevindingen van het Visual Tree Assessment (VTA) over de betreffende bomen bij de beantwoording van deze vragen meesturen?
 3. De boomdikte van de betreffende bomen, zoals vermeld in de kaptekeningen van VolkerInfra (zie voetnoot 1), wijkt nogal af van de daadwerkelijke boomdikte. VolkerInfra stelt dat alle te kappen bomen tegenover de Zaanse Schans een diameter van 80 cm hebben, terwijl bij nameten door ecoloog David Sluis blijkt dat de diameter circa 60 en zelfs circa 40 cm betreft. Dit is gemeten op 130 cm hoogte zoals standaard.[4] Hoe kan het dat de werkelijke stamdiktes in diameter zo sterk afwijken?
 4. Heeft een eigen boomdeskundige van de Provincie de bomen ook onderzocht of is de vergunning uitsluitend aangevraagd op basis van de bevindingen uit het rapport van VolkerInfra?
 5. Het rapport van VolkerInfra dateert van 8 januari 2019. Echter, door onafhankelijk boomdeskundige en oud-bomenbeheerder bij de gemeente Zaanstad, Fred Roovers, zijn de te kappen bomen twee weken geleden onderzocht. Zijn conclusie is dat de bomen weliswaar niet de schoonheidsprijs verdienen, maar (één boom uitgezonderd) nog jaren mee kunnen. Ze staan vol in blad en er is niets gevonden dat aanleiding geeft om ze te kappen.[5] Dit is geheel in tegenspraak met de conclusie van het rapport van VolkerInfra uit 2019. Is bekend wat dan de precieze aanleiding en noodzaak is dat de bomen nog dit jaar gekapt moeten worden?
 6. De overige bomen aan de Leeghwaterweg zien er nagenoeg identiek uit als de te kappen bomen.[6] Wat zijn de verschillen tussen de te kappen bomen en de overige bomen?
 7. Hoe kan een boom die als minder vitaal geoormerkt is, beoordeeld worden als risicoboom die gekapt moet worden? In het VTA staat dat daar eerst nader onderzoek naar gedaan moet worden.[7] Is dat nader onderzoek hier uitgevoerd? Graag dit onderzoek meesturen bij de beantwoording.
 8. De Leeghwaterweg loopt langs het Natura2000-gebied Wormer-Jisperveld & Kalverpolder. Bij ingrepen (net) buiten Natura2000-gebieden die van invloed kunnen zijn op Natura2000-gebieden en/of daar levende soorten is sprake van externe werking volgens de Wet natuurbescherming.
  a. Is er onderzoek verricht naar de externe werking van de kap van bomen op het Natura2000-gebied? Zo ja, het onderzoeksrapport graag meesturen bij de beantwoording van deze vragen.
  a1. Is er conform de Wet natuurbescherming onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van vleermuizen en/of andere diersoorten die gebruik maken van de bomen als verblijfplaats of om te foerageren?
  a2.. Is er onderzoek gedaan of vleermuizen de bomenrij gebruiken als verbindingsvliegroute naar en van hun foerageergebied/verblijfplaats?
  a3. Is er onderzoek gedaan of de te kappen bomenrij functies vervult als verblijfplaats of foerageergebied?
  a4. Is bekend of er andere functies zijn die de bomen vervullen ten aanzien van overige fauna?
  a5 Staat het onomstotelijk vast dat er geen negatieve effecten zijn voor de natuur in het aanliggende Natura 2000 gebied Kalverpolder en waar blijkt dat uit?
  8b. Wie is verantwoordelijk voor het doen van onderzoek naar de externe werking op de Kalverpolder bij werkzaamheden?
  8c. Heeft de provincie een aanvraag voor ontheffing Wet natuurbescherming ontvangen?
 9. Geldt er een herplantplicht vanuit de provincie of gemeente, in het geval de bomen worden gekapt? Zo ja, hoe luidt deze plicht?
 10. Wordt er gewacht met het kappen van de bomen tot er duidelijkheid is omtrent alle hierboven gestelde vragen, gelet op de rol van de Provincie als bevoegd gezag inzake de Wet natuurbescherming, ook als de Provincie Noord-Holland geen opdrachtgever is?
 11. Het lijkt erop dat de Omgevingsdienst NH-Noord niet wil dat er gekapt wordt totdat er een gedegen ecologisch onderzoek ligt.[8] Hoe verhoudt dit standpunt zich tot de uitspraak van de Provincie dat, ondanks de verontwaardiging die het oproept, de Provincie van plan blijft om de bomen te kappen?[9]


[1] https://buitengewoon.zaanstad.nl/system/attachments/files/000/009/003/original/Omgevingsvergunning_00886___Kaptekening_Zaanstad.pdf

[2] https://www.natura2000.nl/gebieden/noord-holland/wormer-en-jisperveld-kalverpolder

[3] https://www.deorkaan.nl/opinie...

[4] https://www.deorkaan.nl/hoe-vi...

[5] https://zaanstad.partijvoorded...

[6] https://www.deorkaan.nl/hoe-vitaal-zijn-bomen-leeghwaterweg/

[7] https://groenkeur.nl/meer-groenkeur/kennisbank-groenkeur/boomveiligheidscontrole-of-visual-tree-assessment/, onder punt 4.

[8] https://www.deorkaan.nl/bomenkap-leeghwaterweg-voorlopig-van-de-baan/

[9] https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20200826_86778087/fouten-bij-inspectie-vleermuizen-vergeten-verzet-tegen-kappen-bomen-bij-zaanse-schans-groeit?utm_source=google&utm_medium=organic